Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної реструктуризації електроенергетики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 185
Аналіз фінансової неспроможності суб"єктів національного господарства, що обумовлені державною економічною політикою. Розгляд інституту банкрутства, як інструменту державного антикризового регулювання. Вивчення тенденцій реорганізації електроенергетики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Воронкова Алла Еженівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Чукаєва Ірина Костянтинівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Лір Віктор Еріхович, Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Захист відбудеться 23 листопада 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м.Електроенергетика - базова галузь економіки України, ефективність і стабільність роботи якої безпосередньо впливає на темпи економічного зростання країни, і особливо на енергетичну безпеку. Це визначило актуальність та вибір теми дисертаційної роботи, а саме: удосконалення державного антикризового регулювання санаційної реструктуризації електроенергетики, спрямованого на відновлення платоспроможності генеруючих компаній, підвищення рівня їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. При виконанні теми „Розробка механізму управління конкурентоспроможністю субєктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки” (номер держреєстрації 0103U000421, 2003-2005 рр.) автором розглянуто теоретичні питання державного антикризового регулювання електроенергетики та розроблено концептуальну модель реструктуризації фінансово неспроможних підприємств галузі. У межах теми „Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком субєктів господарської діяльності в епоху економіки знань” (номер держреєстрації 0106U000293, 2006-2008 рр.) розроблено процедуру залучення недержавних інвестицій при санаційній реструктуризації генеруючих компаній електроенергетики. У роботі використано теоретичне узагальнення і порівняння (зясування сутності кризи), системний підхід (розробка концептуальної моделі санаційної реструктуризації генеруючих компаній електроенергетики; визначення шляхів ліквідації кризи заборгованості в електроенергетиці України), ситуаційний підхід (аналіз чинників, що зумовили кризу в електроенергетиці; формування варіантів зниження ризиків у процесі залучення додаткового фінансування), метод експертних оцінок (визначення значущості впливу чинників, що зумовлюють вартість пакета акцій компанії, та ступеня прояву чинників, які характеризують ризиковість ринку акцій генеруючих компаній), методи економічного моделювання (оцінка частки інвестора у новоствореному статутному капіталі генеруючої компанії).Електроенергетика є основою національного господарства, що забезпечує енергетичну безпеку країни, функціонування всіх галузей та формування значної частки доходної частини бюджету. Необхідність реструктуризації субєктів господарювання електроенергетики підтверджується також статистичними даними збитковості виробництва та розподілу електроенергії (див. таблицю). Група особливостей фінансово-економічних відносин в електроенергетиці містить: концентрацію фінансових коштів на загальногалузевому рівні з наступним їх розподілом між підприємствами з виробництва, передачі та реалізації електроенергії; ціноутворення на основі усереднених собівартості та норми рентабельності; відсутність прямих розрахунків між генеруючими компаніями та споживачами. Виробництво електроенергії характеризується технологічними особливостями, серед яких основними є: забезпечення балансу виробництва та споживання електроенергії; концентрація виробництва електроенергії в окремих генеруючих компаніях і практично територіально необмежена потреба в їх продукції; неможливість збільшення обсягів виробництва та впливу генеруючих компаній на рівень їх прибутковості. З урахуванням чинників, що зумовили кризу в електроенергетиці, та галузевих особливостей її функціонування встановлено, що пріоритетними для генеруючих компаній є заходи фінансової реструктуризації.У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження вирішено актуальну науково-практичну задачу щодо вдосконалення державного антикризового регулювання санаційної реструктуризації електроенергетики. Кризовий стан електроенергетики потребує перегляду шляхів реструктуризації галузі, формування нової інвестиційної політики держави з урахуванням ринкових відносин власності. Електроенергетика являє собою єдину виробничо-транспортно-розподільчу систему, що обумовило дослідження особливостей галузі, серед яких відокремлено групи особливостей фінансово-економічних відносин, структури управління, продукції та технологічного процесу.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?