Розвиток державної інвестиційної політики на національному та галузевому рівнях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Розгляд підходів до реалізації цільових інструментів інвестиційної політики держави. Розробка прикладного інструментарію здійснення державної інвестиційної політики. Визначення груп обмежень інвестиційної активності галузей національної економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управлінняНауковий консультант - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України КОРЕЦЬКИЙ Микола Христофорович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуючий відділом інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор МАРТИНЕНКО Василь Миколайович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідуючий кафедрою публічного адміністрування та кадрової політики; Захист відбудеться 21 грудня 2010 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.03 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (01032, м.Аналіз сучасних наукових підходів у галузі науки „Державне управління”, що діють як механізми й можливості державної інвестиційної політики в розвинених країнах і як „ножиці” у бажаному й реальному впливі на інвестиційну активність секторів національних економік, свідчить про те, що можливості макроекономічної системи у сфері регулювання інвестицій не відповідають сучасним потребам. Проте, відзначаючи значний вклад вчених у розвиток наукової теорії та методології державної інвестиційної політики, системних комплексних досліджень у цій сфері щодо її комплексної реалізації на національному та галузевому рівнях в контексті економічних трансформацій, глобалізації світової економічної системи, сучасних обмежень інвестиційної активності в національній економіці, визнання людини та її знань однією з головних форм національного багатства на сьогоднішній день бракує, що зумовило вибір теми та структурно-логічну побудову дисертаційного дослідження. Наукові результати, теоретичні положення й висновки були отримані у межах наукових тем відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України „Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (номер державної реєстрації 0107U0004762), “Розроблення Концепції розвитку інвестиційної діяльності на 2010-2020 роки” (номер державної реєстрації 0109U007899), „Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0110U002499). В роботі використовувались також спеціальні методи, зокрема при аналізі сучасного стану державної інвестиційної політики - метод аналізу динамічних рядів, завдяки чому були встановлені тенденції її розвитку; методи аналізу та синтезу сприяли визначенню організаційно-економічного механізму формування і розподілу доходів у інвестиційну діяльність; метод SWOT-аналізу дозволив виявити слабкі та сильні сторони чинних важелів державного управління інвестиційною діяльністю; порівняльний метод сприяв поглибленому вивченню та визначенню оптимальних державних регуляторів інвестиційної діяльності, а також дослідженню компетенції органів держави, діяльність яких спрямована на сприяння реалізації інвестиційної політики держави, поліпшення загального інвестиційного клімату; за допомогою синергетичного методу наукового дослідження було проаналізовано норми господарського законодавства, якими регулюється діяльність держави в інвестиційній сфері, та розроблено заходи щодо його удосконалення. Інформаційною базою дослідження послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів з різних галузей знань, в яких висвітлені фундаментальні положення теорії державної інвестиційної політики, законодавчі акти Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, статистичні дані Державного комітету статистики України, міністерств і відомств України, матеріали Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, результати власних досліджень автора.У першому розділі - „Теоретичні основи розвитку державної інвестиційної політики на національному та галузевому рівнях” - досліджено еволюцію теорій управління інвестиційною діяльністю із розвитком національної економіки; визначено соціальну складову державної інвестиційної політики; встановлені сучасні інструменти державної інвестиційної політики. Отже, перехід до розгляду державної інвестиційної політики не тільки на національному рівні, але й в розрізі галузей економіки спрощує вироблення наукових узагальнень про економічні процеси, дає змогу обґрунтовано підійти до оцінки ролі та реального прогнозування економічних явищ, які спостерігаються.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?