Розвиток державної інноваційної політики в умовах глобалізації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 118
Розробка практичних пропозицій щодо удосконалення державних механізмів та інструментів в галузі інноваційного розвитку України. Принципи реалізації політики держави з підтримки наукових ідей. Правове забезпечення управління регіональним кластером.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наукПри всій важливості прямого державного фінансування й управління інноваційними процесами, у ринкових умовах необхідно задіяти внутрішні механізми фінансування інноваційної діяльності, коли взаємодія важелів і стимулів господарської діяльності між учасниками процесу відбувається на основі конкуренції. Саме тому останнім часом серед українських науковців активізувались дослідження, повязані з розвитком інноваційної політики держави в умовах глобалізації. При всій важливості проведених досліджень подальшого розвитку потребують такі питання, як: встановлення особливостей механізму державної підтримки інноваційних процесів, розробка системи можливостей інноваційної політики України, удосконалення напрямів інноваційного розвитку держави через створення та розвиток регіонального інноваційного кластеру, розробка концепції розвитку вітчизняних ТНК. Наукові результати, теоретичні положення й висновки були отримані у межах наукової теми відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (номер державної реєстрації 0107U0004762). структуру механізмів державної підтримки за етапами та джерелами їх фінансування: проведення пошукових НДР (механізм полягає у наявності державних програм з вирішення найважливіших науково-технічних проблем, джерелом фінансування при цьому виступає державний бюджет), виконання прикладних НДР (механізм полягає у наданні допомоги у вигляді податкових пільг при визначенні якісних характеристик нових методів наукових розробок та у створенні інноваційних фондів, джерела фінансування - державний бюджет, власні кошти змовників та інноваційних фондів), виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (механізм полягає у наданні бази для створення дослідних зразків при даних обмеженнях у підприємств, джерела фінансування - власні кошти організації та державний бюджет), освоєння виробництва нової продукції і комерціалізація інновацій (механізм державної підтримки полягає у емісії цінних паперів та наданні банківських кредитів за необхідності, джерела фінансування - власні кошти організацій та державний бюджет).У першому розділі - «Теоретико-методологічні засади розвитку інноваційної політики України в умовах глобалізації» - проаналізовано стан досліджень теорії та практики формування державної інноваційної політики й визначено її особливості, що враховуються сучасною науковою галуззю «Державне управління», досліджено принципи реалізації державної інноваційної політики, встановлено особливості механізму державної підтримки інноваційних процесів. Система сполучення видатків державного бюджету і результатів інноваційної діяльності: У дисертаційній роботі було визначено основні принципи ефективної інноваційної політики держави, а саме: - принцип системності - передбачає розробку і забезпечення реалізації механізмів активізації одночасно інноваційної та інвестиційної діяльності; У другому розділі - «Аналіз реалізації державної інноваційної політики України в умовах глобалізації» - досліджено вплив інноваційної політики держави на структурні зрушення в реальному секторі економіки, виявлено основні тенденції в державній інноваційній політиці України, проаналізовано нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні. Все це визначає системний конструктивний варіант проведення структурної політики державою, отже, пропонується: запровадити пільгове оподаткування та субсидіювання інноваційної діяльності господарюючих субєктів, пільговий режим амортизаційних відрахувань та інвестиційного кредиту, створити дієву систему стимулювання інноваційної діяльності підприємств через формування державного замовлення, відповідно до визначених пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки України ініціювати та надати державну підтримку створенню фінансово-промислових груп, науково-виробничих комплексів, середніх і малих підприємств, організаційної (управлінські, консалтингові компанії) і фінансової (кредитні, венчурні фонди) інфраструктури інноваційної діяльності, включення їх до міжнародної системи виробничої і науково-технічної кооперації.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?