Розвиток ідеологічних концепцій і напрямків в Україні (від початку ХІХ століття до 1939 року) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 167
Дослідження витоків ранніх ідеологем та її роль у пізнанні історії. Особливості розвитку в період козацько-гетьманської державності. Ідеологічні напрямки революційної доби в Україні. Особливості періоду наростання тенденції авторитаризму в УСРР.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Розвиток ідеологічних концепцій і напрямків в Україні (від початку ХІХ століття до 1939 року)Захист відбудеться «10» вересня 2010 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61.051.04 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за адресою: м. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за адресою: 88000, м. Дисертаційне дослідження присвячено аналізу теоретичних засад та розробці методологічних підходів стосовно формування та еволюції ідеологічних і напрямів в Україні. У дисертації здійснено комплексне дослідження сутності та особливостей розвитку ідеологічних концепцій і напрямків в Україні протягом періоду від початку ХІХ століття - до 1939 року. Розроблено авторську концепцію трансформації та реконструювання політичної й суспільної свідомості в напрямку побудови такої системи політико-ідеологічних цінностей і морально-етичних орієнтирів, котрі спроможні мобілізувати зусилля суспільства на розвязання його поточних і кардинальних проблем, з урахуванням духовних традицій української нації та її досвіду державного будівництва.Адже потреба в національній (державній) ідеології закладена самою закономірністю функціонування суспільства та необхідністю пошуку загальнонаціональних духовних орієнтирів, спроможних консолідувати суспільство. Внаслідок взаємодії науки та ідеології, остання може набути достовірного й конструктивного вигляду, а також - бути корисною та потрібною для суспільства. У цьому відношенні значною є роль національної (державної) ідеології, котра має формувати доктрину й стратегію розвитку суспільства та держави, наближуючи наш соціум до принципів правової держави й громадянського суспільства. Одним із перспективних засобів реконструювання політичної та суспільної свідомості в напрямку побудови системи політико-ідеологічних цінностей та морально-етичних орієнтирів, здатних мобілізувати зусилля суспільства на розвязання його поточних і кардинальних проблем, було творення такої ідеологічної системи, котра б відповідала традиціям і духу народу. Одним із шляхів пошуку та обґрунтування обєднувальної ідеї, реалізація якої могла б стати основою формування необхідної системи ціннісних пріоритетів й орієнтирів, залишається така концепція національної (державної) ідеології, котра б враховувала головні особливості духовності й ментальності народів, що населяють Україну, здатна була б забезпечити їхні інтереси та сприяти подальшому повноцінному розвитку української нації та держави.Згідно з тематикою дослідження визначено відповідну структуру, котра побудована в хронологічному порядку й визначає основні етапи становлення та еволюції ідеологічних концепцій і напрямів в Україні. Особлива увага була приділена характеристиці поняття ідеології та її ролі в пізнанні історії, а також - основних тенденцій становлення ідеології у світовій традиції. Лише починаючи з ХІХ століття, в Україні формується ціла низка історичних напрямків і шкіл, в число наукових дослідів котрих входила й проблема розвитку ідеології на українських теренах. Антонович головну увагу звернув на різного роду прояви та форми «народного життя» українців, де, на думку історика, і втілювався «дух народу». Гирич звернув увагу на стандарт, що був вироблений на початку 1920-х років у колах українських політиків, які намагалися розібратися в причинах поразки визвольних змагань 1917-1921 років та прагнули знайти теоретичну, світоглядну хибу, що не дозволила Україні вибороти незалежність.Аналіз ідеології більшовизму та ідеології українського націонал-комунізму засвідчив, що протягом 1920-х років у СРСР, а відтак - і в УСРР, було сформовано досить специфічну державно-правову систему, котра поєднала адміністративні, судові, політичні, військові, ідеологічні та репресивні функції. Фактично майже від початку свого існування радянська держава була такою лише номінально, згідно назви. По суті це була диктатура своєрідної партійної касти, котра наприкінці 1920-х років переросла в одноособову тоталітарну диктатуру. Одним із основних завдань і напрямів реалізації більшовицької ідеології було знищення духовності та моральних принципів. Розроблена Леніним антирелігійна доктрина була спрямована проти християнства, а особливо - православної церкви.Протягом усього історичного розвитку державотворення в Україні, характерна для українців схильність до індивідуальної свободи поєднувалася з традиціями народної самоуправи та демократично-республіканськими принципами суспільно-політичного устрою. Зокрема, ідеологія української шляхетсько-козацької верстви періоду Гетьманщини була спрямована на формування нового державницького світогляду. Поєднання ранньомодерної козацької («малоруської») ідентичності з розвоєм релігійно-політичних структур, якими були українські православні церковні братства, витворило високий і самобутній підйом української національної ідеї в період Середньовіччя.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?