Розвиток ідеї цілісного дослідження дитини в українській педології 20-30-х років - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Аналіз основних причин заборони педології внутрішньо-наукової суперечки та соціально-політичної умови держави. Змістові особливості застосування рефлексологічного експерименту до вивчення дитинства. Зосередження уваги на важкому і аномальному розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ.Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ УДК 159.9(091) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукРобота виконана в Інституті психології ім.Г.С.Костюка АПН України Костюка АПН України, лабораторія історії психології ім.В.А. Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Бондаренко Олександр Федорович, Київський національний лінгвістичний Університет МОН України, кафедра психології, завідувач кандидат психологічних наук, доцент Папуча Микола Васильович, Ніжинський державний педагогічний університет, кафедра психології, завідувач. Захист відбудеться 24 лютого 2004р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02. в Інституті психології ім.Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м.Київ - 33, вул.Паньківська, 2.У звязку з потужним розвитком в українській психології лінії на психологічну практику, ідея цілісного дослідження людини перетворюється із “мрії” на ключовий методологічний принцип, стрижневий як для загальної, так і для педагогічної психології. Актуальність дослідження визначається тим, що в ньому представлено історико-психологічний аналіз досвіду втілення ідеї розвитку цілісного дослідження дитини в українській педології, що з часом завершилося утворенням нового самостійного напряму, який і досі багато в чому визначає зміст української педагогічної психології; важливістю розширення і поглиблення знань про історію виникнення, розвитку і припинення існування педології як унікального аспекту реалізації глобальних ідей в окремій науковій дисципліні, запровадження їх у практику за допомогою найпрогресивнішої на той час тестової методики і, головним чином, необхідністю в перетворенні результатів історичної рефлексії в інструмент вирішення теоретико-методологічних і практичних проблем сучасної психології. Мета роботи полягає в тому, щоб з позицій сучасних уявлень про логіку розвитку наукової думки дати цілісну характеристику і проаналізувати історію становлення основних концептуальних та методичних підходів вітчизняної педології до реалізації ідеї цілісного дослідження особистості дитини та закономірностей її онтогенетичного розвитку. У відповідності до поставленої мети в дослідженні виконувались наступні завдання: - здійснити аналіз соціокультурних та внутрінаукових чинників виникнення, розвитку та припинення існування вітчизняної педології; Предмет дослідження полягає в аналізі і осмисленні історико-наукового коріння ідеї цілісного дослідження дитини, її реалізації та розвитку в українській педології в 20-30 роках ХХ сторіччя.Остання розглядається в дисертації як наука, виникнення і розвиток якої був детермінований прагненням філософії, педагогіки, медицини, патопсихології і психології отримати інтегрований обєкт досліження особистості. В розділі розглянуто концептуально-методологічний апарат вітчизняної педології, її організаційні форми, приводиться матеріал про динамічні процеси вирішення методологічних проблем предмету педологічних досліджень, аналізуються експериментальні і практично-педологічні заходи педології, концептуально вирішується проблема причин заборони педології як самостійної науки в колишньому Радянському Союзі. В роботі показано, що втілення ідеї цілісного дослідження особистості дитини в тезаурус нової науки - педології, з одного боку, ґрунтувалося на серйозних філософських і конкретно-наукових концепціях ХІХ сторіччя, а з іншого - відбувалося в доволі складний період становлення наукових і організаційних основ психологічної і педагогічної наук. В роботі констатується, що створена педологами виховна система дозволяла виховувати і розвивати індивідуальні задатки кожної дитини, готувати її до життя в суспільстві. В роботі встановлено, що в педології того часу вже була науково відрефлексована ідея про те, що практична допомога дитині важлива не стільки в суто прикладному плані, вона створює принципово нову методологічну основу для подальшого розвитку комплексу наук про дитину, зокрема, педагогічної психології, яка вважалася невідємною частиною педології (П.П.Соціальні та культурологічні чинники поширення педології в Україні та Росії //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Соціально-психологічні чинники заборони педології в Україні та Росії //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Проблема дослідження мислення в роботах видатних педологів //Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?