Розвиток і стимулювання використання трудового потенціалу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 109
Теоретичні та науково-методичні основи розвитку і використання трудового потенціалу та розробка рекомендацій щодо стимулювання ефективності його використання на регіональному і локальному рівнях. Вплив мотиваційного механізму на ефективність праці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИРоботу виконано на кафедрі економіки підприємства і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Ковальов Валерій Миколайович, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шаульська Лариса Володимирівна, Донецький національний університет МОН України, професор кафедри управління персоналом і економіки праці; кандидат економічних наук, професор Петюх Василь Миколайович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України, професор кафедри управління персоналом і економіки праці.Саме активне функціонування трудового потенціалу на різних рівнях управління працею забезпечує прибуткове, конкурентоспроможне господарювання, особливо в умовах загострення економічної кризи, що потребує нових підходів до визначення мети і шляхів реалізації економічної стратегії країни, розробки наукових положень щодо розвитку, стимулювання й ефективного використання трудового потенціалу в регіонах і на підприємствах, де спостерігається суперечливий характер його функціонування. Різним аспектам розвитку, використання і стимулювання трудового потенціалу присвячено праці відомих вітчизняних вчених-економістів О. Харків) теми № 4-1 «Проблеми формування ринкової економіки України», в рамках якої розроблено методи стимулювання ефективного використання трудового потенціалу в регіоні та обґрунтовано параметри систем заохочення персоналу до праці на підприємствах, та науково-дослідної роботи Донбаської державної машинобудівної академії МОН України (м. Краматорськ) «Науково-методичні засади підвищення ефективності використання персоналу машинобудівних підприємств» (номер держреєстрації 0106U003913), у рамках якої розроблено науково-практичні засади щодо визначення сутності, класифікації, методів забезпечення ефективного використання трудового потенціалу і досліджено закономірності його розвитку в Донецькому регіоні. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження: історико-логічний (при вивченні теоретичних основ визначення і розвитку трудового потенціалу); діалектичної логіки (при визначенні принципів управління розвитком, використанням і стимулюванням трудового потенціалу); причинно-наслідкових звязків (при аналізі чинників, що впливають на рівень і використання трудового потенціалу); статистичного аналізу, найменших квадратів та компютерної програми «Microsoft Excel» (при дослідженні закономірностей розвитку трудового потенціалу і залежностей рівня й ефективності використання трудових ресурсів на регіональному рівні); ранжування (при оцінці розподілу трудового потенціалу за сферами економічної діяльності); соціальних досліджень (при вдосконаленні мотиваційних методів на локальному і регіональному рівнях); класифікації, факторного й індексного аналізу (при вивченні співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати); аналітично-розрахунковий (при методологічній оцінці впливу організації та нормування праці на трудовий потенціал та визначення резервів його виробничих можливостей на локальному рівні); наукового узагальнення (при розробці висновків).У першому розділі «Теоретико-методологічні основи розвитку і використання трудового потенціалу» визначено теоретичні основи і методи дослідження трудового потенціалу; досліджено розвиток методів оцінки ефективності використання трудового потенціалу, вплив мотиваційного механізму на ефективність праці. Шаульська) запропоновано розглядати сутність трудового потенціалу як потенційну або реальну величину ресурсу праці, здатну забезпечувати необхідний виробничий і соціальний результат на різних рівнях управління працею в певних суспільно-економічних умовах. Встановлено, що рівень трудового потенціалу обумовлюється наявністю трудових ресурсів і часом їх виробничого використання за наявності достатніх виробничих можливостей, тобто певного рівня продуктивної сили, технічної, технологічної, організаційної озброєності праці, забезпечення освітньої та професійної підготовки працівників, нормальних виробничих умов, інтенсивності та мотивації праці, які дозволяють йому ефективно функціонувати. У другому розділі «Соціально-економічний аналіз розвитку і використання трудового потенціалу регіону» досліджено умови розвитку і використання трудового потенціалу; визначено соціальну забезпеченість ефективного використання трудового потенціалу; досліджено закономірності розвитку трудового потенціалу Донецького регіону.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?