Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 240
Оцінювання ризику надзвичайних ситуацій техногенного характеру у міському середовищі і обґрунтування напрямків підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки. Визначення методологічних принципів економіки безпеки розвитку і функціонування міст.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна Академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукОбґрунтовано сутність поняття "потенційно небезпечне виробництво" і проведено ідентифікацію видів небезпек техногенного походження. Проведено аналіз і діагностику розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та техногенно-екологічної безпеки. Проведено группирование потенциально опасных производств по ряду признаков: отраслевому фактору, по степени опасности для населения, экономики и окружающей природной среды, по характеру создаваемой опасности. Проведена структуризация процесса оценки риска техногенно-экологических черезвычайных ситуаций на основе определенных направлений (расчет вероятности аварий, моделирование опасных процессов, экспертной оценки событий, которые связаны с анализом риска), этапов (создание базы данных по городу, который исследуется; анализ риска для населения, окружающей природной среды, экономики; формирование стратегии управления с разработкой оперативных планов действий) и элеметов (выявление факторов риска, оценка их реального влияния на человека, экономику и окружающую природную среду, комплексная характеристика риска с использованием качественных и количественных параметров, установленных предыдущими операциями) этой процедуры. Разработаны концептуальные основы развития и размещения потенциально опасных производств в городах, обосновано группы превентивных мер, которые нацелены на снижение риска черезвычайных ситуаций техногенного характера на основе системы требований (организационного, производственного, инженерно-технического, медицинского, информационного, научно-практического, финансово-ресурсного, правового, территориально-организационного направления, и контролинга), которым эти меры должны удовлетворять.Зростання кількості та масштабів одиничних потужностей промислових обєктів не супроводжувалось створенням адекватної потребам суспільства системи забезпечення техногенно-екологічної безпеки населення і економіки. Враховуючи, що близько 90-92% виробничих потужностей промисловості, в тому числі і потенційно небезпечних виробництв, локалізується в містах, є необхідність комплексного дослідження питань їх розвитку і розміщення у міському середовищі та наукових розробок, повязаних з методологічним і методичним забезпеченням оцінки ризику і запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного походження. У звязку з цим постає потреба вивчення проблем розміщення та розвитку потенційно небезпечних виробництв у містах, упередження надзвичайних ситуацій, підвищення якості управління техногенно-екологічною безпекою міського середовища через удосконалення системи нових економічних механізмів з урахуванням особливостей економіки перехідного періоду. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт, які виконуються Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема по темах: 4.2.1.2.54 “Прогноз (схема) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів”; 4.2.1.2.53 “Комплексний прогноз науково-технічного і соціально-економічного розвитку України”; "Державна програма соціально-економічного розвитку Полісся", № 252; 11.01.00/035-93 “Приватизація потенційно небезпечних виробництв: механізм реалізації та методологія моніторингу еколого-економічного становища”. провести аналіз і діагностику розміщення потенційно небезпечних виробництв, економіки техногенно-екологічної безпеки міст і визначити місце та роль потенційно небезпечних підприємств в господарському комплексі міського середовища;Перший розділ “Теоретико-методологічні питання розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та техногенно-екологічна безпека” присвячено викладенню теоретико-методологічних аспектів процесу розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв та їх впливу на економіку техногенно-екологічної безпеки. Проаналізовано зміст поняття "потенційно небезпечне виробництво", проведено ідентифікацію основних видів техногенних небезпек, обґрунтовано найбільш важливі принципи техногенно-екологічної безпеки розвитку, життєзабезпечення міст. Вони мають постійну негативну дію на населення і середовище завдяки шкідливим впливам, що спричинюють незворотню деградацію екосистем; можливість прогнозу результатів подібних процесів може бути визначена за масштабами впливів в просторі і часі на основі спостережень, аналізу і розрахунків. У містах з чисельністю населення від 100 до 500 тис. чол. розміщено: 32% ХНВ (18,5% зон можливого їх ураження, 27,4% населення, що потрапляє в ці зони); 20% РНВ (17% зон можливого радіаційного ураження, 13% населення, що потрапляє в ці зони); 26% ВПНВ (0,21% зон можливого їх ураження, 0,002% населення, що потрапляє в ці зони). У містах з чисельністю населення до 100 тис. чол.

План
2. Основний зміст дисертаційного дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?