Розвиток і регулювання виробництва та реалізації зерна в регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 120
Аналіз кількісних вимірів перспективного виробництва насіння в Запорізькій області. Удосконалення оптимізації розмірів і структури посівів зернових культур для модельного господарства. Зміст ефективності діяльності регіональної асоціації зерновиробників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 338.439.5:633.1 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник - доктор економічних наук, професор Макаренко Петро Миколайович, Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Яценко Володимир Микитович, Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з соціально-економічного розвитку кандидат економічних наук, доцент Линенко Андрій Володимирович, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління” Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу . Захист відбудеться 29.06.2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 в Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м.Крім того, залишаються вкрай мало розробленими питання обґрунтування кількісних параметрів перспективного виробництва зерна в Запорізькій області, розвитку кооперації та міжгалузевих відносин з виробництва та реалізації зерна, вдосконалення господарського механізму з виробництва та реалізації зерна, формування системи державного регулювання ринку зерна та, зокрема, на регіональному рівні. дослідити регіональні особливості виробництва зерна та провести оцінку ефективності виробництва та реалізації зерна на регіональному рівні; У процесі дослідження використано такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формулювання висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану виробництва та реалізації зерна), монографічний (взаємовідносини між сільськогосподарським підприємством та переробним), економіко-математичний (оптимізація розмірів і структури посівів зернових культур), розрахунково-конструктивний та експериментальний (визначення раціональної видової структури виробництва зерна в короткостроковому періоді) та інші. Наукова новизна отриманих результатів визначається наступним: вперше: - запропоновано проект організаційно-технологічних звязків в зерновому підкомплексі регіону, який передбачає проведення аналізу виробництва та реалізації зерна; прогнозування обсягів зерна необхідного виду; укладання контрактів з продавцями зерна; розробку технологічних, фінансово-економічних, соціальних, санітарних, екологічних заходів; пропозиції щодо визначення обсягів зерна до державного, регіонального фондів, на власні потреби; взаємоузгодженість етапів ланцюга обробки, зберігання зерна та продажу його споживачам; набуло подальшого розвитку: - поняття “господарський механізм з виробництва та реалізації зерна”, що представляє собою сукупність дій, які охоплюють процес створення організаційного, економічного, соціального механізмів з виробництва та реалізації зерна.У першому розділі - “Теоретико-методологічні основи розвитку і регулювання виробництва та реалізації зерна”-досліджено й узагальнено теоретичні основи розвитку виробництва та реалізації зерна. Господарський механізм уявляє із себе систему дій, яка включає широкий круг організаційних, економічних, соціальних важелів, форм і стимулів, зокрема: Організаційний механізм: організаційні форми виробництва, праці і управління - організаційні структури і функції управління, норми і нормативи, правові акти, які регламентують організаційні відносини; порядок складання планів; співвідношення самостійності і централізованого управління; техніко-економічні норми і нормативи; порядок укладення договорів по постачанню і збуту продукції та ін. Підвищення ефективності виробництва за рахунок організаційної структури управління визначається тим, що вона повинна інтегрувати, повязувати різні елементи виробництва і ланки управління, що нерідко мають суперечливі інтереси, в єдине ціле, додавати їм спільність, упорядковувати звязки і відносини, чим досягається узгодженість, злагодженість і ритмічність виробничих і управлінських процесів, стійкість функціонування всієї системи, спільність економічних інтересів. Приведені методи оцінки ефективності виробництва зерна в підприємствах в умовах ринкових відносин у своїй основі не мають принципових розбіжностей, оскільки використовується єдиний принцип оцінки - зіставлення корисного ефекту (обсягів продукції, виконаних робіт і послуг) і спожитих при цьому ресурсів у формі витрат виробництва.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?