Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового регулювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 209
Вивчення податкового навантаження сільськогосподарських підприємств за різними організаційно-правовими формами господарювання. Ступінь залежності і взаємозв"язок результатів діяльності суб"єктів господарювання від впливу важелів податкової політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЕфективність є основою функціонування народного господарства, але її аналіз потребує подальшого вдосконалення. Проте, слід зазначити, що дослідження названих авторів мають хоч і глибокий, але вузькоспеціалізований характер і присвячені здебільшого аналізу механізму дії окремого податку (наприклад ПДВ, податку на прибуток та ін.). Теоретичною і методологічною основою дослідження стали діалектичний метод та системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, законодавчі та нормативно-правові акти держави, що дало можливість детально дослідити наукову проблему рівня впливу оподаткування сільськогосподарських підприємств на ефективність господарювання. В процесі дослідження використовувались наступні методи: діалектичний та абстрактно-логічний (при узагальненні теоретичних та методичних засад розвитку ефективності сільськогосподарського виробництва); історичний та порівняльно-історичний (при проведенні дослідження процесів регулювання економіки, формування та розвитку механізму оподаткування сільськогосподарської діяльності); монографічний (при висвітленні поглядів учених та ретроспективи розвитку предмету дослідження); аналізу і синтезу (при дослідженні діючих механізмів прямого та непрямого оподаткування в сільському господарстві, визначенні ефективності дії інструментів регуляторної політики); економіко-статистичний (групування та табличне подання цифрового матеріалу при визначенні залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від впливу податкової політики держави); графічний (при вивченні динаміки і структурних змін при досягненні ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, механізмів взаємовідносин, відображенні результатів кореляційно-регресивного аналізу та групувань); економіко-математичне моделювання (при оптимізації ставки податку на прибуток підприємств); прогнозування та адаптації (при визначенні перспектив розвитку регіону та системи оподаткування сільгосптоваровиробників). Окремі результати дослідження знайшли своє практичне застосування в діяльності фінансового управління Новобузької районної державної адміністрації в ході порівняльного аналізу податкового навантаження сільськогосподарських підприємств в умовах різних форм оподаткування та за різними організаційно-правовими формами господарювання (довідка № 1088 від 23.11.2007р.), Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської облдержадміністрації при плануванні соціально-економічного розвитку регіону (довідка № 641/01/09-01-28/07 від 29.12.2007р.), Головного фінансового управління Миколаївської облдержадміністрації при бюджетно-фінансовому плануванні економічного зростання області через інструменти податково-бюджетної політики (довідка № 011-21/1475 від 16.04.2008р.) та прийняті до впровадження керівництвом ПОСП „Красна Баштанка” Новобузького району Миколаївської області практичні рекомендації щодо застосування системи взаємоповязаних економічних показників ефективності господарювання та податкового навантаження (акт № 148 від 9.04.2008р.).У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні засади взаємозвязку розвитку та ефективності аграрного виробництва з системою оподаткування сільськогосподарської діяльності» розглянуто сутність та показники розвитку і ефективності сільськогосподарського виробництва, взаємообумовленість економічного розвитку держави і механізму оподаткування, а також методичні підходи, щодо оцінки рівня оподаткування та визначення його впливу на обсяги і ефективність виробництва. Економічно та графічно було доведено, що податки впливають на економічну ефективність виробництва за рахунок зміни його обсягів, що характеризується рівнем чистого національного продукту. Оцінку ефективності податкової політики субєктів господарювання рекомендуємо здійснювати за допомогою системи показників, які було згруповано та відібрано за принципами економічної доцільності, доступності, податкоспроможності як результату фінансового стану. У другому розділі «Оцінка розвитку і ефективності аграрного виробництва в сучасних умовах податкового регулювання сільськогосподарської діяльності» представлено стан розвитку і ефективності аграрного виробництва, зроблено порівняльний аналіз податкового навантаження субєктів господарювання в умовах різних форм оподаткування та оцінку залежності результатів діяльності від впливу важелів податкової політики. Дисертанткою було досліджено та проаналізовано в динаміці показники, які характеризують обсяги виробництва та реалізації продукції, продуктивність праці, урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин, витрати на виробництво та показники рентабельності, фінансовий стан підприємств аграрного сектора.У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і науково-практичне вирішення проблеми підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового регулювання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?