Розвиток і ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини - Автореферат

бесплатно 0
4.5 125
Тенденції виробництва м"яса великої рогатої худоби сільськогосподарськими підприємствами і шляхи підвищення його ефективності. Методичні підходи до калькуляції собівартості приросту живої маси молодняку великої рогатої худоби на вирощуванні і відгодівлі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТОК І ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЯЛОВИЧИНИДисертацією є рукопис: Роботу виконано у відділу економіки національного наукового центру «Інституту землеробства УААН» Української академії аграрних наук Науковий керівник: доктор економічних наук, старш. наук. співроб. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Стельмащук Антон Михайлович, Буковинська державна фінансова академія, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту кандидат економічних наук, професор Соловйов Микола Федорович, Харківський національний аграрний університет ім. Захист відбудеться «28» квітня 2009 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 в Харківському національному аграрному університеті ім.У 2007 р. в порівнянні з 1990р. поголівя молодняку великої рогатої худоби і тварин на відгодівлі в усіх категоріях господарств Луганської області скоротилося у 8,9 рази, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах - в 17 разів, а реалізація великої рогатої худоби в забійній масі відповідно - в 4,9 і 15,3 рази. У 2007р. сільськогосподарськими підприємствами області було реалізовано 6,4 тис.т мяса великої рогатої худоби в живій масі, одержано 27,6 млн.грн. збитку при рівні збитковості 37,8%. Необхідність значних обсягів інвестицій на відбудову реформованих підприємств АПК та найменший термін їх окупності в птахівництві порівняно зі скотарством сприяли різкому збільшенню обсягів виробництва значно дешевших, ніж яловичина, мяса птиці та продуктів його переробки. Проте залишаються не достатньо вивченими питання збільшення можливостей ефективного виробництва яловичини в ситуації, що склалась в Україні, впливу експортно-імпортних операцій, несанкціонованого імпорту на цінову ситуацію на ринку мяса і міських ринках, міжгалузевих відносин у мясопродуктовому підкомплексі, перспектив споживання мяса та мясних продуктів, розвитку і функціонування підприємств на ринку яловичини. У роботі застосовані наступні методи: абстрактно-логічний (при дослідженні теоретичних основ формування продовольчого ринку, особливостей його функціонування); статистичних групувань (для вивчення можливих комбінацій ресурсів, які забезпечують ефективне виробництво яловичини; рівнів споживання яловичини залежно від доходів населення); динамічних рядів (при прогнозуванні обсягів виробництва яловичини, свинини та мяса птиці); графічний (для наглядного зображення тенденцій експорту-імпорту, собівартості, цін тощо); кореляційно-регресійного аналізу (при прогнозуванні споживання яловичини залежно від доходів населення); економіко-математичний (при оптимізації раціонів відгодівлі, визначенні найбільш раціональної забійної живої маси тварин, структури стада, термінів відгодівлі тварин, найбільш ефективного використання продуктів забою тварин); міжгалузевого балансу (при поданні технологічних взаємозвязків при виробництві мясопродуктів у матричній формі, проведенні структурного аналізу та оцінки впливу змін цін окремих ресурсів на ефективність системи, розрахунку еквівалентних цін та розподілу прибутку між учасниками інтеграції). виробництво мясо собівартість худобаУ першому розділі ?Теоретико - методологічні основи ринку яловичини та функціонування на ньому підприємств? досліджено становлення та формування продовольчого ринку, організаційно-економічного механізму функціонування підприємств на ринку мяса, методичні підходи дослідження ринку яловичини. Установлено, що при надмірних нарощеннях виробництва і пропозиції на ринку яловичини у звязку з перехресною еластичністю за ціною більш дешевого м‘яса птиці збільшити обсяг продаж можна лише за рахунок значного зниження цін реалізації продукції, а в підсумку - прибутку сільгоспвиробників у довгостроковій перспективі. У другому розділі ? Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств на ринку яловичини? проведено аналіз розвитку підприємств на ринку яловичини, розроблено прогноз споживання яловичини населенням країни, досліджено фактичні та прогнозні обсяги експорту-імпорту яловичини. Тобто, споживання яловичини залежить не стільки від її ціни, як від відносних змін між цінами на мясо та мясопродукти (табл. Рівень споживання яловичини на одного мешканця за рік розраховано нами у вигляді рівняння як залежність від сукупних доходів населення, співвідношення цін на яловичину та продукти переробки мяса, співвідношення цін на яловичину та мясо птиці.У дисертаційній роботі обґрунтовано пропозиції і запропоновано методичні підходи щодо вирішення наукової задачі, що полягає у визначенні основних параметрів ефективного розвитку і функціонування підприємств на ринку яловичини, гармонізації міжгалузевих відносин між учасниками інтеграції та встановлення еквівалентних цін між ними на продукцію - сировину.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?