Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Аналіз стану виробництва м’яса та кормів у Полтавській області. Виявлення проблем та тенденцій розвитку м’ясопродуктового підкомплексу. Дослідження ефективності його функціонування. Пропозиції щодо взаємовідносин між виробниками і переробниками продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський державний аграрний університет АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: член-кореспондент УААН доктор економічних наук, професор Офіційні опоненти: член-кореспондент УААН доктор економічних наук, професор Амбросов Володимир Якович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри обліку і аудиту доктор економічних наук, професор Захист відбудеться 30 травня 2009 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м.Господарства населення працюють, як правило, із посередницькими структурами, які самостійно займаються переробкою та реалізацією готової продукції на міських продуктових ринках і тільки частково співпрацюють із мясопереробними підприємствами. Присутність ряду штучних причин неефективної роботи ринку мяса і мясопродуктів, висока збитковість тваринництва в аграрних формуваннях, наявність стримуючих моментів в організації виробництва та реалізації мяса особистими селянськими господарствами обумовлюють необхідність дослідження нових, більш ефективних способів організації відтворювального процесу в мясопродуктовому підкомплексі країни. Значний внесок у вивчення питань розвитку та ефективності функціонування мясопродуктового підкомплексу зробили А.А. Разом з тим, в дослідженнях по розвитку і підвищенню ефективності підприємств мясопродуктовного підкомплексу не знайшли відображення процеси формування виробництва мясосировини великими партіями через асоціації господарств населення, недостатньо розкриваються теоретичні і методологічні підходи до розвитку організаційних засад інтеграції виробників і переробників мяса в нових умовах господарювання та формування напрямів виходу із кризи і стабілізації економічного розвитку підприємств підкомплексу. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва на підприємствах мясопродуктового підкомплексу.У першому розділі - „Теоретичні засади ефективного розвитку виробництва мясопродуктів в ринкових умовах” - розглядаються теоретичні й методичні аспекти економічної ефективності виробництва в мясопродуктовому підкомплексі, досліджуються проблеми та тенденції розвитку мясопродуктового підкомплексу України, аналізується методика оцінки ефективності функціонування підприємств мясопродуктового підкомплексу. Отже, фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Лише перший виробничий цикл потребує авансування капіталу в точному розумінні цього терміна, в наступних - виробництво можна організувати навіть як поточне, без одноразового нагромадження засобів на весь період сезонного розриву між уведенням предмета праці у виробництво та одержанням готової продукції. 1) і в динаміці також зменшилось, що пояснюється катастрофічним зменшенням виробництва мяса протягом досліджуваного періоду на фоні зростання виробництва валової продукції сільського господарства та незначного зменшення виробництва продукції тваринництва в загальному. У третьому розділі - „Шляхи ринкового розвитку та підвищення ефективності виробництва продукції на підприємствах мясопродуктового підкомплексу” - запропоновано напрями ефективних стратегій виробництва на підприємствах мясопродуктового підкомплексу, обгрунтовано заходи щодо зниження витрат на основну статтю собівартості приросту живої маси худоби - корми, визначено економічні відносини дрібнотоварного та крупнотоварного виробництва мясосировини з переробними і заготівельними підприємствами.Розвиток сільського господарства в період формування ринкових відносин в основному характеризується невизначеністю та різноголосністю в питаннях щодо вивчення теоретичного та обґрунтування практичного втілення економічних законів у сферу виробництва продукції тваринництва, яка повинна бути не тільки основною сировиною для задоволення потреб населення в продуктах харчування, але й забезпечити кожному підприємству галузі високий рівень окупності, стабільності та фінансової стійкості в досить складний кризовий період, що стане основною стратегією піднесення матеріального рівня життя населення. Економічну ефективність виробництва продукції у мясопродуктовому підкомплексі потрібно характеризувати системою показників, які враховують специфіку галузі. Збільшення прибутку і, відповідно, підвищення рентабельності виробництва певного виду продукції можна досягти двома шляхами: зниженням собівартості та підвищенням ціни реалізації. Виробництво мяса в Україні в цілому і у Полтавській області зокрема щорічно зменшується, за винятком 2006-2007 рр., коли спад виробництва призупинився і мяса було вироблено дещо більше, ніж у попередніх роках.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?