Розв’язання системи рівнянь методом Крамера - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 83
Поняття рівнянь регресії та їх практична цінність. Створення програмного продукту на мові об"єктно-орієнтованого програмування з можливістю побудування за експериментальними даними таблиці графіки та обчислювання їх відхилення від експериментальних даних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У багатьох випадках при проведенні досліджень виникає необхідність визначити функціональну залежність між певними параметрами досліджуваного явища. Для приблизного визначення функції, що задана в табличній формі за результатами експериментальних вимірів, часто використовують метод найменших квадратів. Для цього, звичайно, вибирають апроксимуючу (наближену) функцію та визначають її невідомі сталі коефіцієнти таким чином, щоб відхилення між знайденою функціональною залежністю та експериментальними даними на визначеному інтервалі було найменшим.Апроксимуючою є логарифмічна функція Заміною залежність між та зводиться до лінійної Для обчислення значень параметрів та маємо таку систему рівнянь: (5) Для визначення даних сум рівняння використаємо такі формули: ; ; ; ; Апроксимуючою є функція виду Для визначення невідомих коефіцієнтів та необхідно розвязати систему рівнянь: (10)Для процесу сепарування молока встановити функціональну залежність між температурою молока та вмістом жиру в знежиреному молоці, якщо в дослідах були отримані такі результати: Т,0С 10 18 20 30 3 40 50 70· Розрахунок коефіцієнтів для першої експериментальної функції: k1:=0; k2:=0; k3:=0; k4:=0; // обнуляємо дані коефіцієнти for i:=0 to r-1 do // r - кількість дослідів begin k1:=k1 ln(x[i]); · Розрахунок коефіцієнтів для другої експериментальної функції: k1:=0; k2:=0; k3:=0; k4:=0; k5:=0;// обнуляємо коефіцієнти Begin k1:=k1 y[i]*sqr(sin(x[i])); for i:=0 to r-1 do begin k1:=k1 (y[i]*sin(x[i])); ser3:=0;//обнуляємо значення для обчислення середньоквадратичного відхилення даної функції for i:=0 to r-1 do begin ser3:=ser3 sqr(y[i]-Approx2(a2,b2,x[i]));// забезпечення можливості перетягування форми по екрану RELEASECAPTURE(); // збір даних мишки і встановлення нормального //оброблення збору даних мишки. // задаєм параметри заокруглення форми, MYREGION := CREATEROUNDRECTRGN(0, 0, Width, Height, 50, 50);За допомогою даного програмного продукту є можливість: обчислити та побудувати за експериментальними даними таблиці графіки та обчислити їх відхилення від експериментальних даних, занесених до таблиці.

План
ПЛАН

1. Загальні відомості про поставлене завдання

2. Індивідуальне завдання до курсової роботи

3. Додаткове завдання

4. Розраховані коефіцієнти та програмний код реалізації поставленого завдання

5. Інтерфейс програми, її існуючі форми

6. Графіки функцій

7. Реалізовані можливості програми

Список використаної літератури

1.

Вывод
обєктне орієнтоване програмування рівняння регресія

За допомогою даного програмного продукту є можливість: обчислити та побудувати за експериментальними даними таблиці графіки та обчислити їх відхилення від експериментальних даних, занесених до таблиці.

Список литературы
1. Обєктно-орієнтоване програмування: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.080402 - «Інформаційні технології проектування» напряму підготовки 0804 - «Компютерні науки»

/Укладач к.т.н., доцент Харжевський В. О., Багрій Р. О.- Хмельницький: ХНУ, 2006. - 29 с.

2. Бобровский С. Delphi 5: Учебный курс - СПБ.: Питер, 2001. - 640 с.

3. Дарахвелидзе П. Г., Марков Е. П. Программирование в Delphi 7. - СПБ.: BHV - Санкт-Петербург, 2003. - 784 с.

4.Мэтчо Дж. и др. Delphi 2 для профессионалов /Пер. с англ. - СПБ.: BHV - Санкт-Петербург, 1997. - 784 с.

5.Фаронов В. В. Dephi 5: Учебный курс. - М.: Нолидж, 2001. - 608 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?