Розв’язання лексико-граматичної омонімії неособової форми англійського дієслова Participle II (на матеріалі корпусу англійських текстів) - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 245
Традиційні та прикладні аспекти вивчення та розв’язання лексико-граматичної омонімії неособової форми англійського дієслова Рarticiple II. Особливості кодування Participle II у корпусах текстів. Тестування програми зняття омонімії форм Participle.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дослідженню явища омонімії в англійській мові приділяли увагу Дж. На сьогодні проблеми омонімії ще активніше обговорюються у звязку з широко розгорнутою роботою зі створення систем автоматичного опрацювання текстової інформації, укладенням та удосконаленням тлумачних і перекладацьких словників. Незважаючи на значну кількість праць, ця ділянка роботи лінгвістів залишається актуальною, оскільки жодна зі створених систем автоматичного морфологічного аналізу не знімає омонімію на 100%. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення програм компютерного морфологічного аналізу, спроможних автоматично знімати омонімію. На основі формалізованих процедур аналізу розмітки OANC створено електронну базу даних, яка виконує функції інформаційно-довідкової та дослідницької компютерної системи і слугує підґрунтям для написання алгоритму зняття омонімії, програмна реалізація якого уможливила створення системи автоматичного морфологічного аналізу, спроможної знімати омонімію.Поняття «безособовості» найчастіше визначається як дія без діяча, без субєкта дії (що часто ототожнюється з особою), яка перетворюється з активної дії в дію-стан. З визначенням у традиційній лінгвістиці, Participle ІІ має лише одну форму і є пасивним дієприкметником. Здебільшого Past Participle виражає дію, що передує дії, вираженій присудком речення: англ. Але Past Participle може також виражати дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом-присудком, а також дію, безвідносну до часу: англ. Таким чином, за допомогою корпусного методу було встановлено парадигматичні класи англійської форми дієслова Participle ІІ.Цим пояснюється існування різних класифікацій омонімів, що враховують відмінності за формою, як загальні, так і по словоформам, ступінь збігу форми, а також належність омонімів до однієї і тієї ж, або різних частин мови. Ступінь збігу формальної сторони омонімів дозволяє виділити омоніми повні, що збігаються парадигмами (lighter - device; lighter-boat, PI. lighters), і часткові, що збігаються тільки в деяких словоформах (Rose - flower; Past form of the Verb «rise»), інші словоформи, зокрема множина іменника та інфінітив дієслова, не омонімічні; аналогічний приклад - словоформи saw (минулий час від дієслова see і однину іменника saw). Так, омоніми match - contest (noun) і match - put smth in competition (verb) не тільки однакові з погляду вимови та графіки, але і звязані спільним значенням compete; однак їх категоріальна відмінність робить ці слова граматичними омонімами. Омонімія в англійській мові може стосуватися не тільки слів і словоформ, але й інших одиниць мови, наприклад морфем (-s: 3rd person Sg, Present Indefinite form of a verb / Pl of a noun / Possessive marker;-er: Nounsuffix / Comparison form of Adjective suffix). У даному дослідженні, розглядалась саме лексико-граматична омонімія, оскільки неособова форма дієслова Participle II може утворювати омонімію з іншими частинами мови, а також з особовою формою деяких дієслів Past Indefinite Active.Дистрибутивний аналіз виходить із розуміння, що кожна мовна одиниця має своє особливе оточення, тобто в дистрибутивних властивостях мовної одиниці реалізуються її внутрішні властивості, які відображають її функціональну роль. Two [tu:] можуть іти іменники (/ have two [tu:] sons «Я маю двох синів»), тоді як частка too стоїть, як правило, в кінці фрази і не може мати адюнктів (/ am too [tu:] «Я також», І have too [tu:] «Я маю також»). Для дієслів основною є,,ліва” та,,права” сполучуваності з іменниками (obtain franchises - obtain a contract - obtain information), з займенниками (earned it), з прислівниками (borrow again - borrow heavily), з дієсловами (it paid to be so - he got paid to follow). Під лексичною дистрибуцією мовної одиниці розуміють здатність конкретної мовної одиниці поєднуватись з іншими мовними одиницями при утворенні речень у звязному мовленні, це одна з фундаментальних якостей мовних одиниць, яка виражає синтагматичні відноси між одиницями [28, с. Тепер розглянемо прикметник: прикметник у реченні може вживатися або перед іменником (a quiet park), або після дієслова-звязки (are happy): Ive got a new toy.Для того щоб розрізняти правила регулярних і нерегулярних дієслів, до номера правила дописувалися індекси р і н: наприклад, PR1р - правило утворення Participle ІІ для тих правильних дієслів, до яких додається флексія >ed, PR24н - правило утворення Participle ІІ для тих неправильних дієслів, в яких буквосполучення an перед кінцевою d чергується з подвоєнням голосних oo - <oo*, де * означає незмінність кінцевої d і т. д. До PR3н належать ті дієслова, форма який незмінна у Participle ІІ: come, put, spit, upset, set, read, become, burst, cost, hit, knit, let, rid, shut, split. Парадигматичні класи правильних дієслів повністю збігаються з правилами, наприклад, дієслова accepted, acquainted, adopted і т. д. відносяться до першого парадигматичного класу, оскільки Participle II утворюється за PR1р - додавання ed; appeal, control, expel - до сьомого парадигматичного класу, оскіл

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Аспекти вивчення та розвязання лексико-граматичної омонімії неособової форми англійського дієслова Participle II

1.1 Традиційні та прикладні аспекти вивчення неособової форми англійського дієслова Participle II

1.2 Особливості кодування Participle II у корпусах текстів

1.3 Проблема омонімії в англійській мові

1.4 Встановлення омонімічних ланцюгів Participle II

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Побудова алгоритму зняття омонімії

2.1 Дистрибутивний аналіз оточення форм Participle II

2.2 Правила утворення Participle ІІ регулярних і нерегулярних дієслів

2.3 Побудова алгоритму зняття омонімії Participle II

Висновок до другого розділу

Розділ 3. Програмна реалізація алгоритму

3.1 Етапи створення бази даних

3.2 Особливості програмної реалізації алгоритму

3.3 Тестування програми зняття омонімії форм Participle II в довільному тексті

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?