Розробка виробничої програми виробництва зморожених нaпівфaбрикaтів нa прикладі підприємства "П&В" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 180
Аналіз ринку заморожених нaпівфaбрикaтів в Україні в сучасних умовах. Характеристика ТМ "П&В", знайомство з діяльністю, способи оцінки основних фондів. Особливості сегментації ринку нaпівфaбрикaтів зa районами проживання покупців в місці Севастополі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Часу на повноцінне харчування немає і порятунком для багатьох є заморожені напівфабрикати, які можна швидко приготувати, не витративши на це багато часу. Ефективність та простота у виробництві роблять заморожені напівфабрикати особливо привабливим видом бізнесу. Дослідження доцільності виробництва заморожених напівфабрикатів, їх конкурентоспроможності, розробка виробничої програми та оцінка ефективності виробництва мають важливе соціально-економічне значення. Безперечно, їх розробки дуже важливі, хоча ще недостатньо розвязують проблеми виробництва, формування та регулювання ринку заморожених напівфабрикатів в умовах соціально-орієнтованої економіки. Відповідно до поставленої мети у курсовій роботі вирішувалися такі завдання: · провести дослідження ринку заморожених напівфабрикатів в Україні в сучасних умовах;На підприємстві також є один інженер - технолог, який слідкує за технологічним процесом виготовлення продукції та за справністю обладнання. Залежно від виконуваних функцій кожен підрозділ при плануванні роботи може бути орієнтована на досягнення наступних стратегічних або тактичних завдань у сфері своєї діяльності: 1) Маркетинг - залучення і збереження лояльної групи споживачів своєї продукції за допомогою унікального поєднання таких планових функцій і показників або ринкових сфер і характеристик, як товар, збут, просування, ціни, реклама та інші. Завданнями маркетингового дослідження було визначення вікового стану покупців (окремо виділяли жінок та чоловіків), причини вибору заморожених напівфабрикатів тієї чи іншої торгівельної марки, розглянуті побажання покупців, щодо покращення якості продукції та визначені основні райони споживання нашої продукції в м. 2) Виробництво - повне використання наявних виробничих можливостей для задоволення потреб ринку у продукції, що випускається, забезпечення високої якості товарів і зниження окремих витрат на виготовлення і продаж продуктів [9]. У них входять: Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, a їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виробленої продукції, (на платні послуги) частинами в міру зношування.Таким чином, в ході розрахунків, нами було розроблено, обґрунтовано та проаналізовано ефективність виробничої програми підприємства ««по виробництву харчових напівфабрикатів. У роботі було проаналізовано сучасний стан ринку заморожених напівфабрикатів, який склався в м. На підставі проведеного аналізу розроблено виробничо-реалізаційну стратегію для підприємства: висока якість при низькій ціні. На підприємстві працює 10 робітників, 7 з них працює на виробництві. У роботі розраховано, що: · потреба у основному капіталі підприємства складе - 551107 грн., · амортизаційні відрахування дорівнюють 220678 грн., · витрати на оплату праці складають 433808 грн., · витрати на сировину та матеріали з урахуванням запасів дорівнюють 2491570 грн., · витрати на електроенергію та паливо для автомобіля склали 49568 грн.IMG_98ea5fba-2be2-480f-9114-8d209fa23e63Технологічна схема виробництва (машинний спосіб)Первинна вартість основних виробничих фондів, грн. Первинна вартість Машина для просіювання борошна «Атеси Каскад» Машина тістоміс «Pizzagroup TF22 VS» Машина для розкатки тіста «SEWEERRONDO»Потреба в сировині та матеріалах без урахування запасів Назва сировини та матеріалів Кількість витраченої сировини за 1 зміну, кг/шт. Витрати за 1 зміну, грн. Витрати за рік (248 дні), грн.

Вывод
Таким чином, в ході розрахунків, нами було розроблено, обґрунтовано та проаналізовано ефективність виробничої програми підприємства « « по виробництву харчових напівфабрикатів.

1. У роботі було проаналізовано сучасний стан ринку заморожених напівфабрикатів, який склався в м. Севастополь в 2011 році. Виявлено конкурентні переваги кожної фірми, що займається виготовленням напівфабрикатів. На підставі проведеного аналізу розроблено виробничо-реалізаційну стратегію для підприємства: висока якість при низькій ціні.

2. Асортиментний ряд продукції, що виробляється на підприємстві, представлено наступними видами продукції: · Пельмені «Класичні»;

· Вареники з картоплею «Смачні»;

· Вареники з печінкою «Цікавинка».

3. У процесі вивчення проаналізовано та узагальнено особливості технологічного цикли виробництва напівфабрикатів, оцінено специфіку та структури системи техніко-технологічного забезпечення виробничого процесу. Всі процеси на нашому виробництві автоматизовані, це дозволяє зменшити собівартість та пришвидшити темп виготовлення продукції. Майже всі процеси виконуються спеціальними апаратами, тому у підприємства велика кількість основного капіталу.

4. На підприємстві працює 10 робітників, 7 з них працює на виробництві. Це оптимальна кількість працівників на нашому невеликому підприємстві, тим паче що воно, як згадувалося раніше, автоматизоване.

5. На виробництві використовується велика кількість матеріалів та сировини. Стратегічно важливі - це мука, яловичина, картопля, пакети для упакування. Тому в нас є потрібний запас, на випадок, якщо зірветься поставка.

6. У роботі розраховано, що: · потреба у основному капіталі підприємства складе - 551107 грн., · амортизаційні відрахування дорівнюють 220678 грн., · витрати на оплату праці складають 433808 грн., · витрати на сировину та матеріали з урахуванням запасів дорівнюють 2491570 грн., · витрати на електроенергію та паливо для автомобіля склали 49568 грн.

7. Для оцінки ефективності виробничо - господарської діяльності розраховано такі показники, як фондовіддача, яка дорівнює 0,08 грн., фондомісткість, що склала 12 грн. та фондоозброєність, яка склала 73461. Ці показники показали нам, що виробництво ефективне. Тож ми можемо і далі працювати у тому ж темпі, або збільшувати кількість виробів, тобто розширювати виробництво.

8. Оцінивши рентабельність, виявили, що наше підприємство працює ефективно. Також було розраховано критичний обєм виробництва для кожного з видів продукції. Виявилось, що для пельменей «Класичні» критичний обєм дорівнює 24105 упаковок (2055559 грн.), для вереників «Смачні» цей показник дорівнює 38568 упаковок (499330 грн.), a для вареників «Цікавинка» - 32140 упаковок (734132 грн.). Проаналізувавши ці показники, виявили, що наше підприємство приносить достатньо великий прибуток у 666345 грн.

9. Серед шляхів підвищення прибутку, ми обрали: · Проведення рекламної діяльності;

· Організація роботи з великими мережами торгівельних магазинів;

· Підвищення ціни на 10%.

Всі ці заходи дозволять за рік збільшити чистий прибуток на 69%.

Список литературы
1.Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посібн. - 2-ге вид. / Гетьман О. О., Шаповал В.М. - К : ЦУЛ, 2010. - 488 с.

2.Економіка підприємства : підручник / за заг. Ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

3.Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

4.Організація та управління інноваційною діяльністю: Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Меховича С.А., проф. Погорєлова М.І. - Харків: НТУ «ХПІ», 2008. - 1025 с. - Укр. мовою.

5.Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук.- К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

6.Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. -М.,: Альпина Бизнес Букс, 2008.

7.Господарський кодекс України. - Х.: ТОВ Одіссей, 2003. - 248 с.

8.Гриньова В.М., Салун М.М. організація виробництва: Навчальний посібник.-Х.:ВД «ІНЖЕК», 2005.-552 с.

9.Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие рыночных возможностей : проблемы управления. Сумы : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999.-222 с.

10.Гальперіна Л.П. Створення інноваційно орієнтованої суспільної системи: регіональний аспект // Стратегія розвитку України. - 2004. - №1-2.- С.275-281.

11.Управление проектами: Учебное пособие / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. - 574с.

12.Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. -К.: Знання-Прес, 2003. - 622 с.

13.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 2004. - XII, 1028 с.

14.Шинкаренко В.Г., Бондаренко А.С. Управление конкурентоспособностью предприятия. - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2003. - 186 с.

15.Яковлєв А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. - Х.: Бізнес Інформ, 2001. - 56 с.

16.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Зтверджене Наказом Міністерства фінансів України 27.04.2000 р. N 92 ta зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за N 288/4509. станом на 01.12.2010 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. - Назва з титул. екрану.

17.Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР станом на 01.12.2010 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Затверджене Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242 ta зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.1999 р. за N750/4043 станом на 01.12.2010 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

19.Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

20.Цигилик І.І. Основи підприємництва: навч. посібник / І.І. Цигилик, З.М. Криховецька, Т.М. Паневник. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 224 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?