Розробка веб-сайту - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 34
Автоматизація планування та обліку методичної роботи. Особливовсті веб-орієнтованих інформаціних систем. Логічна модель роботи системи. Розробка структури бази даних та серверної частини. Вибір засобів розробки. Формування інструкції користувача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підручник - є навчальним виданням, яке містить систематизований виклад навчальної дисципліни (її розділу частини), відповідає навчальній програмі дисципліни. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: навчальні програми; робочі навчальні програми; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники та навчальні посібники; навчально-методичні матеріали для всіх видів занять, які передбаченні навчальним планом з навчальної дисципліни; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні вказівки щодо виконання дипломних (курсових) робіт (проектів, задач). Навчальні програми розробляються кафедрами для кожного напряму (спеціальності), розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах ННІ та Методичної ради ХНУВС і затверджуються першим проректором з навчальної та методичної роботи. Наявність підручника з дисципліни не є підставою для відсутності фондових лекцій, оскільки по-перше, фондова лекція готується для науково-педагогічних працівників, а підручники, посібники - для слухачів, курсантів, студентів; по-друге, фондова лекція передбачає регулярне оновлення статистичних матеріалів, прикладів, в той час як підручник є навчальним виданням, що містить усталене систематизоване викладення навчальної дисципліни. ПП розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах ННІ та Методичної ради ХНУВС, погоджуються з представниками відповідних служб ОВС і затверджуються першим проректором з навчальної та методичної роботи.Значення первинного ключа таблиці повинне бути унікальним, тобто в таблиці неповинно існувати двох чи більше записів з однаковими значеннями первинного ключа. При виконанні запитів сервером істотно підвищується міра безпеки даних, оскільки правила цілісності даних визначаються на сервері і є єдиними для всіх застосувань, що використовують цю БД. Потужний апарат транзакцій, підтримуваний SQL-серверами блокує одночасну зміну одних і тих же даних різними користувачами і надає можливість відкотів до первинних значень при внесенні в БД змін, що закінчилися аварійно. Третя нормальна форма вимагає, щоб в таблиці не було транзитивних залежностей між не ключовими полями, тобто щоб значення будь-якого поля, що не входить в первинний ключ, не залежало від значення іншого поля, що також не входить в первинний ключ. В офіційній документації мова РНР подається як server-side HTML-embedded scripting language, тобто встроєна в HTML скриптова мова з обробкою на сервері: - Обробка РНР - коду відбувається на стороні серверу ще до того, як Web - сторінка буде передана браузеру.Можливість додавати рецензії, виписки з протоколу засідання кафедри, виписки з протоколу засідання факультету, виписки з протоколу засідання вченої ради. Для того щоб система працювала необхідно її файли завантажити в кореневу папку веб-сервера, доступну у локальній чи глобальній мережі. Коли встановлений пакет веб-розробника «Денвер» (рекомендується його встановлювати), то для доступу у мережі необхідно створити папку з IP-адресом компютера на якому встановлений цей пакет.Метою даної роботи була розробка інформаційної системи у вигляді вебсайту. Для отримання якісного продукту потрібно використовувалися найбільш підходящі для даних цілей програмні засоби. Під час створення вебсайту була виконана наступна робота: 1. Обґрунтовується вибір програмних засобів реалізації системи, розроблено структуру бази даних MYSQL, описано частини системи і моменти її реалізації. Інформаційні системи та бази даних / Навчальна електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс].

План
План розробки методичних матеріалів

IMG_e356dd78-e02c-4bb7-8a3c-46c67489c809

Вывод
серверний користувач інформаційний автоматизація

Метою даної роботи була розробка інформаційної системи у вигляді вебсайту. Для отримання якісного продукту потрібно використовувалися найбільш підходящі для даних цілей програмні засоби.

Саме тому даний проект вмістив у себе технології і засоби розробки веб-сторінок, такі як HTML, Javascipt, CSS, PHP, MYSQL, APACHE.

Під час створення вебсайту була виконана наступна робота: 1. Проаналізовані першоджерела та визначені основні напрямки виконання роботи.

2. Дана класифікація інформаційно-пошукових систем, описані особливості веб-систем.

3. Обґрунтовується вибір програмних засобів реалізації системи, розроблено структуру бази даних MYSQL, описано частини системи і моменти її реалізації. Розроблено та реалізовано інформаційну модель системи.

Перелік джерел

1. Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення навчального процесу в

Харківському національному університеті внутрішніх справ.

2. Інформаційні системи та бази даних / Навчальна електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unicyb.kiev.ua/Library/BD/intr.doc.

3. Чубукова, С.Г. Классификация информационных систем [Електронний ресурс] / С.Г. Чубукова, В.Д. Элькин // Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики). - Режим доступу: http://www.pravoteka.ru/lib/raznoe/0006/19.html.

4. Тесленко Поняття і класифікація інформаційно-пошукових систем [Електронний ресурс] / Тесленко // Інформаційні системи в аграрному менеджменті. - Режим доступу: http://www.library.if.ua/book/100/6867.html

5. Трофимов, С. Особенности создания Web-приложений [Електронний ресурс] / С. Трофимов. - Режим доступу: http://www.autocode.ru/articles/internet.html.

6. Діаграми прецедентів (Use Case UML Diagram) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lvivqaclub.blogspot.com/2008/10/use-case-uml-diagram.html.

7. Артеменко, Ю.Н. MYSQL. Справочник по языку [Текст] / Ю.Н. Артеменко, пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. - 432 с.

8. Хоумер, А. Dynamic HTML [Текст] / А. Хоумер: довідник програміста. - Спб.: Питерком, 1998.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?