Розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом "Економіст з фінансів" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 149
Проектування програми професійної підготовки працівника за фахом "Економіст з фінансової роботи". Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця. Розробка бінарних дій викладача й учнів на уроці "Поняття про фінансове планування та його види".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1.2.1 Професійне призначення й умови використання фахівця2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалів до теми "Фінансове планування"Виходячи з цього, можна зробити висновок, що підготовка працівника за фахом "економіст з фінансової роботи "є необхідним, оскільки потреба в таких працівниках має місце у всіх галузях, і в зокрема у вугільній промисловості. Для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, який отриманий в результаті неповної вищої освіти дамо характеристику його діяльності, що виконується по заданому алгоритму без конструювання або з частковим конструюванням в рамках господарсько-економічних робіт відділу. Зміст зазначених видів діяльності є наступним: - технологічний: виконує роботу щодо здійснення фінансової діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення фінансовими ресурсами завдань виробничого плану. Отже, для фахівця професії економіст з фінансової роботи, що має рівень неповна вища освіта, молодший спеціаліст типовими є технологічний, проектно-конструкторський, організаційний види професійної діяльності, у межах котрих даний фахівець виконує професійні завдання, зміст яких відповідає займаній посаді. Перелік та зміст видів діяльності і відповідні місця використання економіста з фінансової роботи показано в таблиці 1.1.З переліку визначень впізнавати основні поняття теми "Фінансове планування" такі як: фінансове планування, основні завдання та процеси планування, бізнес план. Знати визначення поняття "планування", знати поняття: фінансовий план, обєкти планування, види фінансового планування Уміти характеризувати різні види фінансового планування їх за всіма параметрами, класифікувати основні методи та процеси, характеризувати вимоги, щодо складання фінансового плану Отже, при вивченні теми "Фінансове планування" нами сформульовано цілі її вивчення та еталони професійних дій економіста з фінансів за 3 рівнями засвоєння навчального матеріалу та відібрано джерела інформації, що сприяють досягненню поставленої мети. Логіко-семантичну структуру, план та контурний конспект теми "фінансове планування" представлено нижче.Протягом виконання курсової роботи було виконане проектування програми професійної підготовки робітника за фахом "Економіст з фінансів". Проводячи аналіз даної роботи можна зробити наступні висновки: Була проаналізована професійна діяльність фахівця: описали галузь діяльності фахівця; визначили види діяльності фахівця; охарактеризували трудові процеси, які виконує фахівець.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Проектування програми професійної підготовки працівника за фахом "Економіст з фінансової роботи"

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

Вывод
Протягом виконання курсової роботи було виконане проектування програми професійної підготовки робітника за фахом "Економіст з фінансів".

Проводячи аналіз даної роботи можна зробити наступні висновки: Була проаналізована професійна діяльність фахівця: описали галузь діяльності фахівця; визначили види діяльності фахівця; охарактеризували трудові процеси, які виконує фахівець.

Була спроектована кваліфікаційна характеристика фахівця: описано професійне призначення та умови використання фахівця; визначено побудову функціональної структури діяльності фахівця. Розроблено зміст професійної підготовки фахівця "Економіст з фінансів": здійснено постановку тактичних цілей навчання; обрано систему виробничого навчання; побудовано навчальну програму. Визначено технології навчання майбутніх фахівців: виконано постановку цілей вивчення теми і обраний тип навчання; здійснено постановку навчально-методичних цілей вивчення теми; проаналізували базові умови навчання; проаналізували базові знання учнів, технічні і дидактичні засоби навчання; спроектували технології формування ООД, ВД. Склали перспективно-поурочний план та розробили бінарні дії викладача і учнів на лекції.

В ході проведення даного дослідження ми переконались, що спеціальність "Економіст з фінансів" є дуже важливою та необхідною у сучасному суспільстві. Аналіз стану сучасної економіки підтверджує, що дана професія є необхідною для вдалого здійснення господарської діяльності підприємства, тому що в сучасній економічній ситуації спостерігається необхідність у контролюванні та аналізі фінансової діяльності підприємства, розподіл та формування прибутку та цільове використання фінансових ресурсів підприємства.

Список литературы
Вступ

В основі курсової роботи є діяльність інженера-педагога щодо створення дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця. Виконання цієї діяльності повинно сформувати уміння визначати способи організації конкретного навчального процесу, орієнтуючись на умови соціального замовлення.

Метою даної роботи є: розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом "Економіст з фінансів" з поглибленою розробкою технологій навчання з теми "Фінансове планування на підприємстві" дисципліни "Фінанси підприємств".

Для досягнення цієї основної мети системне управління має бути побудоване так, щоб мінімізувати необхідний час і ресурси, що направляються на управління системою і, в той же час, максимізувати доступність, продуктивність і продуктивність системи.

Актуальністю даної роботи є те,що учням надається можливість, як самостійно, так і за допомогою викладача, оволодіти навиками роботи з програмним забезпеченням та навчитися усім аспектам фінансової діяльності на підприємстві, що є важливим та потрібним наш час.

У ході самостійної творчої роботи вирішуються наступні завдання: · розширення і закріплення методичних знань і умінь, отриманих під час аудиторних занять і самостійної роботи;

· придбання проектувальних умінь створювати навчально-програмну документацію для підготовки фахівця;

· розвиток педагогічного мислення і творчих здібностей;

Обєкт - процес підготовки фахівця з фінансів.

Предмет - Дидактичний проект підготовки фахівців з професії "Економіст з фінансів" з поглибленою розробкою технологій навчання за темою "Фінансове планування на підприємстві" дисципліни "Фінанси підприємств"

Задачі: 1) Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності робітника: описати галузь діяльності фахівця;

визначити види діяльності робітника;

охарактеризувати трудові процеси, які виконує робітник.

2) Спроектувати кваліфікаційну характеристику фахівця: описати професійне призначення та умови використання фахівця;

визначити побудову функціональної структури діяльності фахівця.

Розробити зміст професійної підготовки фахівця "Економіст з фінансів": здійснити постановку тактичних цілей навчання;

обрати систему виробничого навчання;

побудувати навчальну програму;

3) Визначити технології навчання майбутніх фахівців. виконати постановку цілей вивчення теми і обраний тип навчання;

здійснити постановку навчально-методичних цілей вивчення теми;

проаналізувати базові умови навчання;

проаналізувати базові знання учнів, технічні і дидактичні засоби навчання;

спроектувати технології формування ООД, ВД і КД. Скласти перспективно-поурочний план;

розробити бінарні дії викладача і учнів на лекції. фахівець атестація економіст учень1. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.

2. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання. Підручник для студентів ВНЗ. Коваленко О.Е., Нар. укр. акад. - Х.: Вид-во НУА, 2005. - 360 с.

3. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Ученик для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований - Х.: ЧП "Штрих", 2003. - 480 с.

4. Кошелева Н.Г. Педагогічні основи проектування фахової економічної діяльності: навчально-методичний посібник.Н.Г. Кошелева. - Донецьк: Дон. УЕП, 2009. - 233 с.

5. Курс фінансів. Навчальний посібник. Кудряшов В.П. Вид: К.: Знання 2008р.431с.

6. Методика професійного навчання: основні технології навчання: методичні вказівки по виконанню курсової роботи. Упоряд. Коваленко О.Е., Євсюков О.Ф., Ковальська В.С., Романовська О.О. - Харків: УІПА, 2011. - 72 с.

7. Місцеві фінанси. навчальний посібник. Власюк Н.І. Вид.: К.: Алерта. 2011 р.328 с.

8. Фінанси. Курс для фінансистів. Навчальний посібник. Оспіщева.В. І.

9. К.: Знання. 2008р.567 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?