Розробка дидактичного проекту навчання майбутнього спеціаліста дисципліни "Ветеринарна медицина" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 182
Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики та функціональної структури діяльності спеціалістів з ветеринарної медицини, кваліфікаційні вимоги до них. Рекомендації щодо удосконалення підготовки студентів у процесі вивчення дисципліни "Психологія".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У вищій освіті державні компоненти визначають структуру переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється освіта; професійна підготовка фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Галузевий компонент Державних стандартів освіти базується на державному компоненті, включає до свого складу освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ); освітньо-професійну програму (ОПП). Актуальність дослідження визначається недостатністю знань з питань підготовки студентів у сучасних умовах; відсутністю наукових, науково-методичних праць, необхідних для задоволення потреб практики;Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускників вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, де узагальнюються вимоги до змісту вищої освіти з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників. Цей стандарт поширюється на: систему вищої освіти; органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.130501 “Ветеринарна медицина” напряму підготовки 1305 “Ветеринарна медицина” освітнього рівня повна вища освіта кваліфікації 2223.2 “Лікар ветеринарної медицини” з узагальненим обєктом діяльності: профілактика, діагностика, лікування тварин та ветеринарно-санітарна експертиза тваринницької продукції.До майбутнього спеціаліста з ветеринарної медицини висуваються наступні вимоги: - визначати перелік та готувати обладнання і реактиви для проведення необхідних лабораторних досліджень; фіксувати тварин у разі ветеринарного їх обстеження; В таблиці 1.1 проаналізуємо види діяльності і сферу застосування фахівця з ветеринарної медицини. Означені вище види діяльності, сфери застосування та функції спеціаліста з ветеринарної медицини лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця з ветеринарної медицини. Структура діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини: Ветеринарний лікар (субєкт діяльності) повинен уміти, працюючи у складі групи фахівців або особисто (умови діяльності), використовуючи знання з ветеринарії, анатомії (предмет діяльності), за допомогою медичного обладнання (засоби діяльності) повинен уміти діагностувати та лікувати хвороби тварин (процедура діяльності) та обґрунтувати шляхи подальшого розвитку галузей ветеринарної медицини з метою ефективнішого лікування тварин (продукт діяльності).Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності. Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти і використовується під час: · розроблення та коригування складової галузевих стандартів вищої освіти (засоби діагностики якості вищої освіти); Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.130501 “Ветеринарна медицина” напряму підготовки 1305 “Ветеринарна медицина” освітнього рівня: повна вища освіта кваліфікації 2223.2 “Лікар ветеринарної медицини” з узагальненим обєктом діяльності: профілактика, діагностика, лікування тварин та ветеринарно-санітарна експертиза тваринницької продукції з нормативним терміном навчання (денна форма): 5 років 6 місяців. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством. Навчальний план (далі - НП) - це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять, їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного й підсумкового контролю.Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Аналіз професійної діяльності спеціаліста дисципліни «Ветеринарна медицина»

1.1 Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з ветеринарної медицини

1.2 Аналіз функціональної структури діяльності спеціаліста з ветеринарної медицини

1.3 Визначення кваліфікаційних вимог (переліку умінь) з дисципліни «Ветеринарна медицина»

РОЗДІЛ 2. Дидактичний проект навчання спеціаліста з ветеринарної медицини з дисципліни «Психологія»

2.1 Аналіз ОПП та навчального плану підготовки спеціаліста з ветеринарної медицини та визначення місця дисципліни «Психологія» в навчальному процесі

2.2 Аналіз змісту навчання (робочої програми) з дисципліни «Психологія»

2.3 Рекомендації щодо удосконалення підготовки спеціаліста з дисципліни «Ветеринарна медицина»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вывод
Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Методична діяльність є одним з елементів педагогічної діяльності, і спрямована вона на проектування такого учбового процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей.

Важливим елементом підготовки до учбових занять є вивчення методичної літератури і навчально-методичної документації з предмету (вказівок, рекомендацій), які дозволяють більш кваліфіковано спланувати роботу, використовуючи накопичений і узагальнений досвід.

Виконання даної курсової роботи відіграє дуже важливу роль в подальшому навчанні, вона є показником успішного управління системою навчання, так як викладач повинен заздалегідь спроектувати весь процес, визначивши оптимальні дороги підходу до основної мети досягнення рівня професійної компетентності в учнів. В результаті проектування створюється проект управління учбовим процесом, який реалізується за допомогою взаємодії викладача і учня.

Список литературы
1. Закон України про вищу освіту / Відомості Верховної Ради, 2002. - № 20.

2. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010.

3. Архипова С. П. Основи андрагогіки: Навчальний посібник. / С. П. Архіпова. - Черкаси-Ужгород, 2002.

4. Атаманчук П.С. Дидактика физики (основные аспекты) : монография / П.С. Атаманчук, П.И. Самойленко. - М. : Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006.

5. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы.- Минск,1993.

6. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності.-К.,2005.

7. Ігнатенко М. Я. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні математичних дисциплін (результати науково-дослідного проекту) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. педагогіка і психологія: Зб. ст. 2007. Вип. 15. Ч. 2. 296 с.

8. Зайчук В.О. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 1.

9. Сагатовский В.Н. Философские основания педагогической деятельности/ В.Н. Сагатовский // Вестник высшей школы, 1987. - № 1.

10. Скидан С.А. Принципы научной организации педагогического труда // Придніпровський науковий вісник. Педагогіка середньої та вищої школи. - 1996р. - №71.

11. Управление познавательной деятельностью учащихся : сб. статей / под ред. П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной ; Моск. гос. ун.-т. - М. : МГУ, 1972.

12. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К., 2001.

13. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?