Розробка cиcтеми менеджменту в opгaнізaції ВAТ "ТУP-Кpуїз" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Етaпи cтpaтегічнoгo плaнувaння нa підпpиємcтві. Фopмувaння мехaнізмів пpийняття упpaвлінcьких pішень і упpaвління гpупaми пpaцівників. Poзpoбкa пpoпoзиції з удocкoнaлення кеpівництвa та пpoектувaння кoмунікaцій. Oцінкa ефективнocті cиcтеми менеджменту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Внутрішні перевезення пасажирів автомобільним транспортом є невідємною складовою транспортного комплексу України та являють собою особливий вид господарської діяльності, що повязаний з безпекою для життя та здоровя громадян, тому держава здійснює жорсткий контроль діяльності субєктів господарювання, що провадять свою діяльність в сфері здійснення внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Крім того, на ринку автоперевезень панує жорстка конкуренція, що являє собою суперництво між перевізниками за найкращі умови виробництва та вигідну позицію на ринку. Отже, обєктом дослідження у курсовому проекті є ВАТ«ТУР-Круїз», яке спеціалізується на наданні послуг з пасажирських перевезень.Послуги які надає мале приватне підприємство «ТУР-Круїз» є: - перевезення пасажирів у звязку з запланованим розширенням,очікується, що підприємство буде давати,ще такі послуги: - перевезення вандтажів 1 Цілі Довгострокові (5-10p.) Побудова ще кількох автостінцій Середьострокові(1-5р.) Оновлення деякої і закупка нової техніки Короткострокові (до 1 року) розширення асортименту наданням послуг 2Структура управління Поєднання горизонтального і вертикального поділів праці.Очолює дане підприємство директор йому підпорядковується 1 заступник, 2 адміністративні підрозділи і 1 управлінська служба. 3.Конкуренти Існує 9 конкурентів.Проте в майбутньому їх кількість може збільшитись до 10 .Вплив конкурентів є значний,оскільки будь-яка їхня поведінка впливає на ситуацію на ринку 4.Державны органи влади Розробляють,формулюють і затверджують засади функіонування організацій в державі.Державна податкова адміністрація контролює діяльність «ТУР-Круїз».Необхідно зазначити,що часті перевірки органами влади діяльності підприємства,високи рівень корупції у цих органах негативно впливають на діяльність підприємства. Фактор має позитивний вплив тому що, підприємство розташоване в економічно вигідному місці, що впливає на поінформованість клієнтів про наявність такої фірми 6.Законодавчі акти Визначають можливі види діяльності підприємства, вказують на обовязки і права підприємства тощо.Постійні зміни у законодавсті,часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування підприємства. Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу 1.Міжнародні події.Впливають на підприємства через світову економічну і політичну ситуацію 2.Міжнародне оточення Впливають на підприємство через споживачів,конкурентів та постачальників помірковано позитивно.Розглянемо детальніше зміст кожного з етапів стратегічного планування у ВАТ«ТУР-Круїз» Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами та юридичними особами інформації про фінансовий стан підприємства,конкурентоспроможність його послуг,ринкові можливості,несприятливі впливи,зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства, тощо. У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціального дослідження і порівняння ,економічного аналізу та метод експертних оцінок Етап 4.Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища: Фактори оцінюються за шкалою[-5;5],при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію,0 демонстпує,що фактор на організацію впливає нейтрально.Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю,тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів.Результат експертних оцінок наведено в таблиці 2 Проводиться таке ж дослідження за шкалою [0;5],при цьому 0 демонструє нерозвинутість,невираженість відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища,оцінка 5 демострує високий рівень розвитку, виражений відповідного фактора.Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів.Цю теорію можна застосовувати в організації тому, що в кожної людини існують потреби в їжі, одежі та ін. Дану теорію можна застосувати на ВАТ «ТУР-Круїз» до усіх без винятків працівників, оскільки кожен працівник для належного виконання ним своєї роботи повинен працювати у відповідних умовах,а для підвищення продуктивності його праці. 1 Теорія «Х» передбачає, що працівники схильні уникати роботи та відповідальності,тому для їх стимулювання необхідно використовувати контроль та погрози. 2 Теорія «У» апелює до потреб вищого порядку : потреби у причетності , мати високі цілі,автономії і самовираження 3 Працівники більш схильні до теорії «У»,але організаційні умови та поведінка менеджерів зумовлює вибір ними теорії «Х». Застосовується в організації і виявляється через справедливий розподіл заробітної плати між працівниками в залежності від стажу роботи, кваліфікації працівника і якості його роботи.Економічні плани взаємодіють з економічними стимулами, бюджетом, організаційними та розпорядчими способами впливу. Взаємодіють з адміністративними методами менеджменту, бюджетом та соціально-психологічними методами менеджменту. Щорічно бухгалтерія розробляє бюджет організації і погоджує його з д

План
Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету:

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?