Розробка бази даних - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 36
Розподілена обробка та розподілені бази даних, їх внутрішня структура та принцип функціонування. Порядок і технологія рішення задач оперативного контролю в умовах роботи та на базі сучасних автоматизованих інформаційних систем, оцінка ефективності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До недавнього часу при організації обробки економічної інформації на ЕОМ застосовувався підхід, при якому на основі інформації одного і того ж обєкту управління (наприклад, матеріальних ресурсів) в залежності від її вигляду (нормативна, розцінкова тощо) і ступеню постійності формувались масиви лінійної структури двох типів: умовно-постійні (з інформацією, яка використовувалась багато разів протягом довгого часу) і умовно-перемінні з фактичною або поточною інформацією). В умовах використання таких баз створюються комплексні масиви нелінійної структури, які мають усі дані про ту чи іншу предметну область або про керований обєкт як постійного, так і перемінного характеру. Дерево у ієрархічній структурі упорядковане за існуючими правилами розташування його сегментів і гілок: на верхньому рівні знаходиться один, кореневий (вихідний) сегмент, сегмент другого рівня, породжений, залежить від першого, вихідного; доступ до кожного породженого (крім кореневого) здійснюється через його вихідний сегмент; кожний сегмент може мати по декілька екземплярів конкретних значень елементів даних, а кожний елемент породженого сегменту повязаний з екземпляром вихідного і створює один логічний запис; екземпляр породженого сегменту не може існувати самостійно, тобто без кореневого сегменту; при вилученні екземпляру кореневого сегмента також вилучаються усі підпорядковані і взаємоповязані з ним екземпляри породжених сегментів. До основних переваг розподіленої базі даних можна віднести таке: підвищення продуктивності систем за рахунок розпаралелення процесів обробки даних; підвищення ефективності управління даними і поліпшення експлуатаційних характеристик систем управління даними, поліпшення збалансованості навантаження і синхронізації процесів оброки даних; підвищення надійності і живучості системи; поліпшення гнучкості, нарощуваності і модифікованості баз даних; скорочення вартості організації і затрат на експлуатацію баз даних; збільшення обсягу збережених і доступних для обробки даних; зменшення обсягів даних, які пересилаються. Як під бази розподіленої бази даних можуть використовуватись зосереджені (централізовані) бази даних і окремі (локальні) під бази.

Список литературы
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 2000 р. №996-XIV.

2. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. №291 // Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - №3.

3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств // Все про бухгалтерський облік, 2001 р., №11.

4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищ. навч. закладів спец. 7.050106 «Облік і аудит». 2-ге вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2014. - 544 с.

5. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2013. - 140 с.

6. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2012. - 214 с.

7. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2013. - 400 с.

8. Завгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку закриття операційних та результативних рахунків // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - №5. - С. 24.

9. Іванов К.А. Деякі методологічні підходи до автоматизації бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - №4. - 2014. - С. 10.

10. Калюга Є. Сучасний стан та шляхи поліпшення господарського контролю із застосуванням компютерної техніки // Вісник податкової служби України. - №44. - 2014. - С. 17.

11. Канурна З.Ф. Автоматизація бухгалтерського обліку в сучасних умовах // Продуктивність. - 2014. №11. - С. 20.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?