Розробка бізнес-плану і керування витратами по відхиленнях - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 109
Поняття управління витратами. Розрахунок запасу міцності підприємства і графічна побудова моделі беззбитковості. Розрахунок коефіцієнтів міцності та "левериджа". Нормативний метод обліку витрат "Стандарт КОСТ" для управління витратами по відхиленням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Слово контролінг походить від англійського to control - контролювати, керувати, що, в свою чергу, йде від французького слова, яке означає ?реєстр, перевірочний список?. Але за іронією долі в англомовних джерелах термін ?контролінг? практично не використовується: у Великобританії і США укоренився термін ?управлінський облік? (managerial accounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх посадові обовязки входить ведення управлінського обліку, називають контролерами (controller). Оскільки термінологія тут поки не затвердилася, в Росії використовують обидва терміни: і контролінг, і управлінський облік.Точка беззбитковості (поріг рентабельності) - це показник, що характеризує обсяг реалізації продукції, при якому виторг підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) дорівнює всім його сукупним витратам. Тобто, це той обсяг продажів, при якому господарюючий субєкт не має ні прибутку, ні збитку, а при виробництві і реалізації кожної наступної одиниці продукції підприємство починає отримувати прибуток. На практиці для обчислення точки беззбитковості використовуються три методи: графічний метод, метод рівнянь і метод маржинального прибутку. При графічному методі знаходження точки беззбитковості зводиться до побудови комплексного графіка „Витрати - Обсяг виробництва - Прибуток”. Послідовність побудови графіка полягає в наступному: ь на графіку будується лінія постійних витрат FC, для чого проводиться пряма, паралельна осі абсцис;При побудові графіка беззбитковості використовуємо загальні значення витрат і доходів, тобто їхні суми по трьом видам продукції. Вона показує, наскільки фактичний обсяг близький до критичного, а запас фінансової потужності допомагає оцінити, наскільки фактичний виторг близький до критичного. Запас фінансової потужності (міцності) також показує, яке процентне зниження виторгу може витримати підприємство без серйозної загрози для свого фінансового становища. Припустимо, що запланований обсяг виробництва на підприємстві складає 6000 од. продукції, тоді як розрахована точка беззбитковості дорівнює 4828 од. Даний ефект використовують для аналізу рівня прибутку в залежності від обсягів продажів і собівартості (витрат), при дослідженні різних варіантів інвестиційного проекту і прийнятті рішень у процесі діяльності підприємства.З метою вдосконалювання систем обліку витрат багато компаній застосовують елементи системи "стандарт-кост". Як ясно з назви, у цій системі використовуються нормативні (стандартні) витрати на виробництво конкретного продукту, тобто ці витрати відомі, певні заздалегідь і на їхній основі складається кошторис витрат на виробництво. Розрізняють наступні види нормативних витрат: Ідеальні - вони розраховані, виходячи з ідеальних умов виробництва, що виключають аварії, зупинки в роботі устаткування, зриви поставок матеріалів, недостатньо високу кваліфікацію робітників, низьку якість використовуваних ресурсів. Досяжні (реальні) - розраховуються, як правило, для умов конкретного виробництва і є основою для розрахунку кошторису витрат на виробництво. Необхідно також відмітити, що змінні системи нормативного обліку або системи "стандарт-кост" дозволяють: ь складати схеми виявлення тих видів діяльності, в яких відбуваються постійні й істотні відхилення від нормативів;При розрахунку витрат зауважую, що норматив витрати матеріалу (у моєму випадку деревини) включає як кількість матеріалу в готовому виробі, так і припустиму при даній технології виробництва величину відходів. Нормативна ціна враховує транспортні й інші витрати, повязані з придбанням даного матеріалу. Розраховую нормативні витрати матеріалів і праці на фактичний обсяг випуску. Порівнюючи фактичні й нормативні витрати матеріалів і праці, визначаю, що фактичні витрати перевищують нормативні як з матеріальних витрат, так і з витрат праці. Очевидно, що перевищення фактичних витрат на матеріали відбулося, по-перше, через більш високу ціну на закупівлю; по-друге, через перевищення норм витрат матеріалу.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок запасу міцності підприємства і графічна побудова моделі беззбитковості

1.1 Беззбитковість і методи її розрахунку

1.2 Побудова моделі беззбитковості

1.3 Розрахунок коефіцієнта міцності і коефіцієнта „Левериджа”

2. Використання нормативного методу обліку витрат „Стандарт КОСТ” для управління витратами по відхиленнях

2.1 Поняття управління витратами

2.2 Розрахунок відхилень

Висновок

Список літератури

Список литературы
через збільшення ціни на одиницю матеріалу було перевищення на 2100 грн., а через збільшення фактичних витрат сировини на одиницю виготовленої продукції було перевищення 1200 грн., у порівнянні з нормативом.

2. Відхилення по прямих витратах на оплату праці

Загальну величину відхилення по витратах на заробітну плату розраховую за формулою: ?ЗП = ЗПН (ф) - ЗПФ, (2.4)

ЗПН (ф) = nн · Vф · Тн, (2.5)

ЗПФ = nф · Vф · Тф, (2.6) де ЗПН (ф) - прямі витрати по заробітній платі за нормативом у розрахунку на фактичний обсяг випуску продукції;

ЗПФ - фактичні прямі витрати по заробітній платі в розрахунку на обсяг випуску продукції;

n н - норматив витрат праці (чол-год.) на одиницю продукції;

Vф - фактичний обсяг випуску продукції;

Тн - нормативна ставка оплати праці, грн. /год.

ЗПН (ф) = 2,2 · 1000 ·5,1 = 11220 грн.

ЗПФ = 2,1 · 1000 · 5,0 = 10500 грн.

?ЗП = 11220 - 10500 = 720 грн.

В цілому відхилення сприятливе, тому що фактична величина прямих витрат на заробітну плату нижче нормативної величини.

Далі необхідно розглянути, які причини спричинили відхилення фактичних витрат від нормативних по елементу прямих витрат на заробітну плату. а) Відхилення по витратах праці: ?ЗП’ = nн · Vф · Тн - nф · Vф · Тн = Тн · (nн · Vф - nф · Vф), (2.7)

?ЗП’ = 5,1 · (2,2 ·1000 - 2,1 · 1000) = 510 грн.

Дане відхилення сприятливе, оскільки трудомісткість виготовлення одиниці продукції знизилася. б) Відхилення по ставці оплати праці: ?ЗП’’ = nф ·Vф · Тн - nф ·Vф ·Тф = nф ·Vф · (Тн - Тф), (2.8)

?ЗП’’ = 2,1 ·1000 · (5,1 - 5,0) = 210 грн.

Дане відхилення сприятливе, бо витрати оплати праці фактично зменшилися на 210 грн.

Висновок: Загальне відхилення по прямих витратах на заробітну плату складе: 210грн. (сприятливе) 510 грн. (сприятливе) = 720 грн. (сприятливе).

3. Відхилення по змінних загальновиробничих витратах

За нормативом змінні загальновиробничі витрати у розрахунку на одиницю продукції становлять 5,5 грн. (2,5 грн. /чол. - год · 2,2 чол. - год. /од). Отже, нормативні витрати по змінних загальновиробничих витратах у розрахунку на обсяг випуску, повинні становити 5500 грн. (5,5 ·1000).

Фактичні витрати склали 5460 грн., тобто менші за нормативні на 40 грн.

Аналіз відхилень по змінних загальновиробничих витратах виконується аналогічно аналізу відхилень по прямих витратах на заробітну плату: а) Відхилення по ставці (коефіцієнту) витрат

?ЗВВ’ = Кн · nф · Vф - Кф · nф · Vф, (2.9) де Кф - фактичний коефіцієнт змінних загальновиробничих витрат, грн. /чол. - год.

Кф = ЗВВФ / nф · Vф, (2.10) де ЗВВФ - фактичні змінні загальновиробничі витрати, грн.

Кф = 5460/2,1 · 1000 = 2,6 грн. /чол. - год.

?ЗВВ’ = 2,5 · 2,1 · 1000 - 2,6 · 2,1 · 1000 = - 210 грн.

Відхилення несприятливе, тому що сума витрат виросла. б) відхилення змінних загальновиробничих витрат у звязку зі зміною бази віднесення витрат. Базою віднесення змінних загальновиробничих витрат обрана кількість чол. - год. на виробництво, бо величина цього показника знизилася (з 4950 чол. - год. за нормативом до 4800 чол-год. фактично), то відхилення по змінних загальновиробничих витрат складе: ?ЗВВ’’ = Кн · nн · Vф - Кн · nф · Vф, (2.11)

?ЗВВ’’ = 2,5 · 2,2 · 1000 - 2,5 · 2,1 · 1000 = 250 грн.

Дане відхилення сприятливе.

Загальне відхилення по змінних ЗВВ складе: - 210 250 = 40 грн. (сприятливе).

Висновок: в цілому відхилення по змінним загальновиробничих витрат слід визнати сприятливими, так як воно додатне.

Правила облікових записів у системі "стандарт-кост": 1. Усі записи на рахунках запасів ведуться по нормативах.

2. Для кожного виду відхилень виділяється окремий рахунок.

3. Несприятливе відхилення відбивається по дебіту цих рахунків, сприятливе - по кредиту.

Звернемося до нашого завдання.

Фірмою, для виробництва, було закуплено 2100 м3 деревини на суму 254100 грн. Фактичні витрати матеріалів склали 2000 м3, однак нормативні витрати на матеріали передбачалися в сумі 228000 грн. Ці господарські операції в бухгалтерському обліку необхідно представити у наступному вигляді: Дебет рах. "Матеріали"251000 грн.

"Відхилення за вартістю матеріалів"2100 грн.

Кредит рах. "Розрахунки з постачальниками й підрядниками"254000 грн.Придбання (закупівля) матеріалів і відхилення за вартістю (ціною) матеріалу (несприятливе) відбивається бухгалтерськими записами: Дебет рах. "Основне виробництво"228000 грн.

"Відхилення по кількості матеріалів"1200 грн.

Кредит рах. "Матеріали"229200 грн.Списання матеріалів у виробництво й відхилення по кількості використовуваних матеріалів (несприятливе): Дебет рах. "Основне виробництво"11220 грн.

"Відхилення по ставці оплати"210 грн.

Кредит рах. "Відхилення по трудомісткості робіт"510 грн.

"Розрахунки з персоналом по оплаті праці"10928 грн.Відхилення по прямих витратах на заробітну плату: Дебет рах. "Основне виробництво"5500 грн.

Кредит рах. "Загальновиробничі витрати" (за нормативом)5500 грн.Далі відбиваються відхилення: Дебет рах. "Загальновиробничі витрати" (за нормативом)5500грн.

"Відхилення по ставці загальновиробничі витрати"210грн.

Кредит рах. "Відхилення по сумі загальновиробничі витрати"250 грн.

"Загальновиробничі витрати" (фактичні)"5460 грн.Висновок

Таким чином, система "стандарт-кост" необхідна для контролю за величиною витрат на виробництво й для розрахунку нормативних витрат. Норми витрат конкретних матеріальних ресурсів, витрат праці встановлюються фахівцем з управлінського обліку разом з технологами, механіками, економістами підрозділів, а потім ці дані використовуються для порівняння з фактичними витратами.

В цілому ситуація на підприємстві несприятлива тому, що в результаті аналізу витрат методом "стандарт-кост" було виявлено: § Значне перевищення фактичних витрат і ціни матеріалів над нормативними, що несприятливо відобразиться на прибутку підприємства.

§ Ріст витрат на заробітну плату та зниження витрат праці на одиницю продукції, що в цілому повинно сприятливо відобразитися на трудовій діяльності робітників.

§ Ріст загальновиробничих витрат, що негативно відобразиться на прибутку підприємства.

Список літератури

1. 1. Кайлюк Є.М. Контролінг: навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2004;

2. 2. Карданская М.В. Принятие управленческого решения: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1999;

3. 3. Шеремет А.Д. Управленческий учет: учебное пособие. - М.: РБК-ПРЕСС, 1999.

4. Контроллинг как инструмент управления предприятием. / Е.А. Ананьина, С.В. Данилочин, Н.Г. Данилочкина и др. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - ЮНИТИ, 2002.

5. М. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. /Под ред. О.А. Николаевой. - М.: Финансы и статистика, 1993.

Размещено на Allbest.ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?