Розрахунок впровадження програмного забезпечення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 93
Витрати та собівартість продукції. Методика обчислення основних статей калькуляції. Розробка технолого-нормувальної карти на впровадження програмного забезпечення, розрахунок її виробничої собівартості. Аналіз економічної ефективності та строку окупності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За джерелами відшкодування: «Витрати, що відшкодовуються за рахунок виручки від продажу продукції в порядку відшкодування її собівартості» та "Витрати, що відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства» Останні називають «витратами на організацію та управління підприємством» і, зазвичай, ділять на «Загальновиробничі (цехові) витрати» та на «Ззагальногосподарські (заводські) витрати». Економічна сутність витрат полягає у наступному: Поточні циклічні - це витрати, що повторюються з кожним циклом виготовлення продукту (витрати на матеріали, заробітну плату виробничників, інструмент та ін.). За рахунок прибутку відшкодовуються: витрати на розширене відтворення факторів виробництва (інвестиційні витрати включно з оплатою відсотків за кредит), штрафні санкції, витрати соціального характеру для матеріального заохочення працівників підприємства, на підготовку та освоєння нової продукції серійного й масового виробництва та інші витрати, визначені чинним законодавством. Цей показник є базою для визначення ціни товару, оскільки доцільно випускати лише таку продукцію, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість і забезпечує виробникові прибутковість (рентабельність) виробництва на бажаному рівні.Будь-який компютер в процесі роботи використовує засоби програмного забезпечення. призначення програмного забезпечення обчислювальної системи двояко: спростити процедуру підготовки користувачами завдання для обчислювальної машини. а також полегшити процес його прогону і налагодження. Виконуючи дану курсову роботу, я здійснив розрахунок впровадження програмного забезпечення і дійшов висновку: для розробки програмного забезпечення нам знадобиться лише два програміста. витрати на електроенергію складаються з витрат на силову електроенергію яка живить персональний компютер. витрати на матеріали беруться за фактом і становлять 422.50 гривень.(в їх число входять дискети, картриджі,папір для принтерів, накопичувачі і т.д.) фонд оплати праці за два місяці становить 19701 грн. економічний ефект проявляється в отримані економії затрат шляхом підвищення точності передавання інформації , зменшенні отриманих помилок, ліквідації затримки передачі інформації.

Вывод
програмний собівартість економічний калькуляція

Прогрес в економіці, промисловості, науці і техніці, у сфері освіти в даний час багато в чому залежить від масового впровадження обчислювальної техніки. Будь-який компютер в процесі роботи використовує засоби програмного забезпечення. призначення програмного забезпечення обчислювальної системи двояко: спростити процедуру підготовки користувачами завдання для обчислювальної машини. а також полегшити процес його прогону і налагодження. На машинному рівні ЕОМ виконує команди, складені з цифр, спрощує читання та інш. Загальний час на створення програми складається з різних компонентів.

Виконуючи дану курсову роботу, я здійснив розрахунок впровадження програмного забезпечення і дійшов висновку: для розробки програмного забезпечення нам знадобиться лише два програміста. витрати на електроенергію складаються з витрат на силову електроенергію яка живить персональний компютер. витрати на матеріали беруться за фактом і становлять 422.50 гривень.(в їх число входять дискети, картриджі,папір для принтерів, накопичувачі і т.д.) фонд оплати праці за два місяці становить 19701 грн. економічний ефект проявляється в отримані економії затрат шляхом підвищення точності передавання інформації , зменшенні отриманих помилок, ліквідації затримки передачі інформації.

З обрахованих вище даних видно, що програмний продукт з точки зору річних експлуатаційних даних є конкурентоздатним і може мати практичне застосування. Реалізація даного програмного продукту є доцільною, як бачимо з отриманих значень періоду окупності, отриманого прибутку та показників ефективності.

Список литературы
1. Афанасєв М.В., Телишевська Л.І., Рудика В.І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів. Навч.посібник. - Харків.: ІНЖЕК,2010.

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - K.: КНЕУ, 2010. - 528 с.

3. Економіка підприємства: Посібник / За редакцією П.С. Харіва. - Тернопіль: Економічна думка. 2004. - 500с.

4. Кузнецов М.С. Оцінка ефективності інформаційних систем. Навч.посібник. - Дніпропетровськ.:НМЕТАУ,2011.

5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95р. №108/95-ВР (зі змінами та доповненнями).

6. Ревенко А.П. Оплата праці в структурі виробництва // Економічна теорія. - 2007. - №2. - С.70 - 83.

7. Стадник В.В., Менеджмент: Підручник. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - 2-ге вид., випр. ідоп. - К.: Академвидав, 2007.-472 с.

8. Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика. -Тернопіль: Карт-бланш, 2009. - 366 с.

9. Управління персоналом: Навчальний посібник / Савельева В., Єськов О.; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2005. - 335 с.

10. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2011.-488 с.

11. Єсіпов В. Ціни і ціноутворення / Єсіпов В. - Спб.: Пітер, 2008. - 480 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?