Розрахунок техніко-економічних показників цеху з виробництва шихти - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 125
Характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів на ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій". Розрахунки визначення ресурсів, випуску продукції, собівартості, прибутку та рентабельності. Обґрунтування проекту з виробництва шихти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасна скляна промисловість виготовляє найрізноманітніші вироби - промислове та побутове скло, скляні труби і ізолятори, медичне та парфумне скло, тарне та сортове скло, піноскло, скловолокно, ситали та інші. Скло - штучний матеріал, який має такі властивості, як прозорість, твердість, хімічна стійкість, термостійкість. Крім того, скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко використовують майже у всіх галузях техніки, у медицині, у наукових дослідженнях та у побуті. Скло не виділяє шкідливих речовин, не має запаху, забезпечує тривале зберігання продуктів, добре миється та дезінфікується, легко утилізується, має добрі декоративні можливості.Шихтою називають однорідну суміш попередньо приготованих та відважених по заданому рецепту сировинних матеріалів [11, с.94-95]. У підготовку шихти входять наступні операції: - розрахунок складу шихти; Шихта, яка завантажується до скловарної печі, повинна бути перш за все однорідною, тобто співвідношення сировинних матеріалів на кожній ділянці шихти повинно бути однаковим та суворо відповідати заданому рецепту. На однорідність скляної шихти впливає зерновий склад сировинних матеріалів, їх вологість, точність зважування, якість та тривалість перемішування у змішувачі, спосіб транспортування та зберігання. Разом з тим, якщо у процесі змішування зволожити всю шихту, то можливе її комкування, тому рекомендується зволожити спочатку один пісок, а до нього додавати сухі компоненти.За призначенням виробничі процеси виготовлення шихти поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючи. Виробничий процес виготовлення шихти та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окремих операцій і процесів. Принцип прямоточності означає, що предмети праці в процесі обробки повинні пересуватися найкоротшим шляхом на всіх стадіях та операціях виробничого процесу, без зустрічних та зворотних переміщень. Найбільшою мірою цей принцип реалізується в безперервних виробництвах - хімічному, металургійному, енергетичному та ін.Капітальні витрати складаються з витрат на будівництво будинків і споруд, на придбання і монтаж обладнання, електрообладнання, інструменти та інші капітальні вкладення. Обєм будинку цеху розраховується на основі необхідної виробничої площі для розташування основного устаткування за формулою: IMG_6f6f1376-7299-4d35-a063-f15c88f22b6c м3, (3.1) де Згідно таблиці 3.4 ефективний фонд робочого часу робітника склав 1719 годин, а у відсотках до номінального фонду робочого часу склав 85,8 відсотка, чергові відпустки склали 224 години, цілодобові трати робочого часу склали 60 годин. Таким чином, згідно таблиці 3.5 чисельність всіх робітників склала 112 осіб, із них чисельність основних робітників склала 74 особи, а допоміжних - 38 осіб. Фонд заробітної плати складається із основного та додаткового фонду заробітної плати і розраховується за формулою (на прикладі складальника шихти): IMG_cbd89c1a-dc3a-470c-9e71-9b1d54cccb3b грн, (3.6) деВ результаті розробки курсового проекту виконано: - обґрунтування методу виробництва, характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів; При проектуванні цеху з виробництва шихти були проведені розрахунки для визначення економічної ефективності та доцільності даного виробництва. Капітальні витрати на виробництво (основні фонди підприємства) за розрахунками складають 3435,50 тис. грн. Необхідна чисельність працівників склала 126 осіб. Середня річна заробітна плата одного працівника склала 23020,31 грн.

Вывод
В результаті розробки курсового проекту виконано: - обґрунтування методу виробництва, характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів;

- обґрунтування принципів організації основного виробництва і праці;

- проведення техніко-економічних розрахунків щодо визначення ресурсів, випуску продукції, собівартості, прибутку та рентабельності;

- обґрунтування запропонованого проекту з виробництва листового скла.

При проектуванні цеху з виробництва шихти були проведені розрахунки для визначення економічної ефективності та доцільності даного виробництва. Капітальні витрати на виробництво (основні фонди підприємства) за розрахунками складають 3435,50 тис. грн. Необхідна чисельність працівників склала 126 осіб. Середня річна заробітна плата одного працівника склала 23020,31 грн. Випуск продукції в грошовому виразі складе 275902,45 тис. грн., або 355 тис. тон у натуральному виразі. Проектована ціна 1 тони шихти складатиме 777,19 грн. Доход від реалізації продукції після вирахування та погашення поточних витрат складе 331082,94 тис. грн.

Рентабельність продукції складе 10 %. Фондовіддача складе 80,31 грн/грн, що свідчить про ефективне використання основних фондів.

Умовно-річний економічний ефект від впровадження цеху по виробництву шихти складе 1146,65 тис. грн. Строк окупності виробництва склав 3 роки, що менше нормативного строку окупності (6,7 року).

Всі ці показники свідчать про те, що впровадження цеху з виробництва листового скла є доцільним та економічно вигідним.

Список литературы
1 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 1992. -392с.

2 Бутт Л.М., Поляк В.В. Технология стекла - М.: Стройиздат,1971г. ил. с.367

3 Дудеров И.Г., Матвеев Г.М., Суханова В.Б. Общая технология силикатов. - М.: Стройиздат, 1987. - 560 с.

4 Економіка підприємства /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.: іл.

5 Китайгородский И.И. Технология стекла. - М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1961. - 367с.

6 Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 392с.: ил.

7 Организация производства и управления предприятием: Учебник /Под ред. О.Г.Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 528с.

8 Організація, планування і управління діяльності промислового підприємства. /Під ред. С.М.Бухала - К.: Вища школа, 1989. - 389 с.

9 Технологический регламент процесса производства шихты № 03, 1992. - Лисичанск, ЗАО «Лисичанский стекольный завод «Пролетарий».

10 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 672с.

11 Химическая технология стекла и ситаллов. Под ред. М.М. Павлушкина. - М.: Стройиздат, 1983. - 432с.

12 Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. - Львів.: “Новий світ -2000”, 2003. - 268с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?