Розрахунок та оптимізація цифрового каналу зв’язку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 96
Розробка структурної схеми системи цифрового зв’язку для заданого виду модуляції та способу приймання повідомлення. Пропускна здатність двійкового каналу. Аналіз результатів та рекомендації щодо їх покращення з метою підвищення рівня завадостійкості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Завадостійке кодування Вибір схеми приймача та розрахунок ймовірності помилки на виході приймачаРозробити структурну схему системи звязку, призначеної для передавання аналогових сигналів методом ІКМ для заданого виду модуляції та способу приймання. Розрахувати основні параметри системи. Проаналізувати одержані дані та вказати пропозиції щодо удосконалення розробленої системи звязку. Варіант Миттєві відлі ки сигналу, В Часто тний діапазон ?f, КГЦ Потужність сигналу Pc,Вт Коефіцієнт амплітуди відношення потужності сигналу до потужності сигналу тужності сигналу «шум квантування», ДБ;Первинний перетворювач інформації здійснює перетворення повідомлення,яке може мати будь-яку природу (зображення, звукове коливання) в первинний електричний сигнал. Перетворення дискретного повідомлення в сигнал здійснює двома операціями - кодуванням і модуляцією. Перетворення повідомлення в сигнал має бути зворотнім. При цьому змінюється один із параметрів лінії звязку (амплітуда, частота, фаза) і спектр інформаційного сигналу переноситься в область високих частот. Передавач адаптує підготовлений до передачі сигнал відповідно до лінії звязку.Спочатку обчислюємо величину кроку дискретизації: ?t = IMG_d93e7822-a50c-419d-9735-987e3c3d0539 дорівнюють миттєвим значенням неперервного сигналу U(t) в момент часу K?T, є відліками сигналу U(t) через крок дискретизації ?t, а функції: IMG_ca3b0053-97d7-42fb-b9cd-d9b42f4b2185 IMG_23445650-32b9-48e3-b14b-f9e8a959eed9 є функція відліків, які має однакову форму типу sinx/x івідрізняються одна від одної часовим зсувом на інтервал часу ?t. Визначаємо кількість рівнів квантування: L = Причинами, які призводять до відміни прийнятого сигналу від переданого: 1) шум квантування, що виникає через округлення відліків до найближчого дозволеного рівня;Кількість інформації - це логарифмічна функція ймовірності появи і вона дорівнює логарифму оберненого значення ймовірності повідомлення: IMG_c3e9d79a-7295-4db7-a919-cd5d44be3eea В системах, що працюють з з двійковими кодами, інформація вимірюється в бітах. Ця одиниця також використовується для визначення числа двійкових символів 0 і 1, оскільки вони є рівно ймовірними і кожний із них несе 1біт інформації. В залежності від визначеної розрядності визначають кількість інформації, що несуть три закодовані відліки фрагменту сигналу: IMG_90e60ed0-01fe-45a9-a453-766dadcb53e3 І(аі)=3 n. Вимірюється вона в біт/ повідомлення.На вхід кодера надходить комбінація простого коду Аі певної довжини к, кодер перетворює її в комбінацію коректую чого коду Ві довжини n відповідно до правил кодування, причому, IMG_f064c01f-2495-4322-afa6-9b9ee6c04104 .На вхід декодера з каналу надходить комбінація довжини n: IMG_e3624d6d-d190-44b6-843f-103d3a24ab42 , де Е - комбінація помилок. Наприклад, Ві = 101000; нехай помилка відбулася в другому і третьому символах, тоді Е=011000, тоді код на вході декодера В залежності від коректуючої здатності коду і мети його застосування декодер коректую чого коду може працювати в режимі виявлення або в режимі виправлення помилок. Якщо ця комбінація є дозволена, то декодер відповідно до правила декодування формує на своєму виході комбінацію Аі довжини к. Мінімальне співвідношення коректуючи та інформаційних символів . нижче якого код втрачає свої коректуючи властивості, визначається за виразом: n= k r; (15) n = 6 4 = 10. де: k - кількість символів інформаційного сигналу;В даному розділі описати принцип маніпуляції сигналу(за варіантом), навести схему маніпулятора та осцилограми вхідних та вихідного сигналів, обчислити ширину спектру маніпульованого сигналу.Пасивний паралельний коливальний контур представляє собою електричне коло, у якому котушка індуктивності і конденсатор включені паралельно до джерела енергії. Реальний паралельний контур (тобто, контур із втратами) на резонансній частоті можна представити у вигляді ідеального контуру без втрат, паралельно якому включено резистивний опір Zвх(0), або Rпар., величина якого обчислюється як: IMG_1c7fbacc-def0-43a3-be50-881053e7976b ; Розрахувати контур за даними варіанту: Таблиця 5. Реальний паралельний контур, тобто контур із втратами на резонансній частоті можна представити у вигляді ідеального контура, до якого паралельно включено резистивний опір Визначаємо графічно закон зміни коефіцієнта передачі контура в межах діапазону частот (за допомогою програми MATHCAD): IMG_2e190799-09f9-45bb-a0f7-42bf14635066 , IMG_8d389beb-9149-4414-9cc1-c5b6dfe5725a Рис.5 Закон зміни коефіцієнта передачі контура в межах діапазону частот.Демодулятора надходить сума переданого модульованого сигналу s(t) і завади n(t): z(t) = s(t) n(t) Демодулятор повинен відновити цифровий сигнал. Сигнал цифрової модуляції s(t) - це послідовність радіоімпульсів, що відображають цифровий сигнал і проходять через тактовий інтервал Т: IMG_a7113ac7-ea2e-4705-ba6b-97e747bdebf8 де Радіоімпульси можуть відрізнятися амплітудами, фазами або частотами. При цьому радіоімпульс s0(t)використовується для передавання 0, а радіоімпульс s1(t) - для передавання

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Технічне завдання та початкові дані

1.1 Аналіз структурної схеми ЦСП

2. Розрахункова частина

Список литературы
ВСТУП цифровий звязок двійковий канал завадостійкість

Метою курсової є розробка структурної схеми системи цифрового звязку для заданого виду модуляції та способу приймання повідомлення, а також аналіз одержаних результатів та рекомендація щодо їх покращення з метою підвищення рівня завадостійкості.

Під системою електрозвязку розуміють сукупність технічних засобів і середовища поширення сигналів, що забезпечують передавання повідомлень від джерела до споживача. Для задоволення вимог сучасного суспільства вже створено сотні систем електрозвязку.

У широкому значенні інформація (від латинського information - розяснення, висловлювання) - це нові відомості (тобто новини) про оточуючий нас світ, які ми одержуємо в результаті взаємодії з ним. Інформація - одна з важливих категорій природознавства на рівні з речовиною, енергією, полем. Поняття «інформація», «інформативність» користувалися задовго до того, як для них було встановлено чіткі визначення.

Можна виділити три основні види інформації в суспільство: особисту, спеціальну та масову. Особиста інформація торкається тих чи інших аспектів особистого життя людини. До спеціальної інформації належить науково-технічна, ділова, виробнича, економічна та ін. Масова інформація призначена для великої групи людей і розповсюджується засобами масової інформації: газети, журнали, радіо, телебачення.

Повідомлення - форма подання інформації. Це умовні знаки, за допомогою яких ми одержуємо ті чи інші новини (інформацію). Але повідомлення в такому вигляді не можуть бути передані в системі електрозвязку, оскільки вони, як правило, мають неелектричну природу і тому перетворюються в сигнал.

Сигнал - процес зміни за часом фізичного стану якогось обєкта, який слугує для відображення, реєстрації чи передавання інформації. У системах електрозвязку таким фізичним процесом, що використовується для передавання повідомлень, є як правило, змінний електричний струм, електромагнітне поле, світлових хвиль.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?