Розрахунок та дослідження лінійної та каскадної системи автоматичного регулювання парокотельної установки на заданий запас стійкості - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 250
Мета впровадження автоматичних систем управління у виробництво. Елементи робочого процесу в парокотельній установці. Вибір структури моделі об"єкта регулювання та розрахунок її параметрів. Розрахунок параметрів настроювання автоматичних регуляторів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Теоретичні основи технологічного процесу Визначення і аналіз факторів, що впливають на технологічний процес Вибір структури моделі та розрахунок її параметрівВ аналітичних методах процеси, що відбуваються в обєкті, аналізуються на основі законів збереження маси і енергії, а також із врахуванням конструктивних, режимних та інших особливостей обєкта складають диференціальні рівняння, які звязують між собою елементарні прирости вхідних і вихідних величин. Виходячи з характеру експериментальної кривої і приймаючи до уваги відомі взаємозалежності між функціями передачі і перехідними функціями вибирають передбачувану структуру моделі обєкта і відповідну до неї функцію передачі в загальному вигляді. Це значить, що, наприклад, деякій експериментально одержаній кривій розгону обєкта можна підпорядкувати декілька варіантів функцій передачі з різними параметрами (отже, і декілька варіантів структури обєкта), підібраних так, що перехідні функції для всіх варіантів приблизно збігаються з експериментальною кривою розгону. Виберемо структуру моделі обєкта і відповідну до неї функцію передачі у такому вигляді: Послідовне зєднання n аперіодичних ланок з однаковими сталими часу і послідовно зєднаною ланкою запізнення. Порівняємо експериментальне перехідну функцію з аналітично визначеною моделлю обєкта регулювання та знайдемо відносну похибку, для цього складемо наступну програму: clc;Визначимо показники якості в одноконтурній САР з ПІД-рерулятором: а.) при стрибкоподібній зміні положення РО на 14%: Максимальне динамічне відхилення Визначимо показники якості в каскадній САР: а.) при стрибкоподібній зміні положення РО на 14%: Максимальне динамічне відхилення Виконуючи курсову роботу з "Теорії автоматичного керування" я оволодів навиками знаходження математичної моделі обєкта регулювання, вибору структури і схеми системи автоматичного регулювання (САР) для конкретного технологічного обєкта, практично засвоїв методи параметричної оптимізації автоматичних регуляторів, моделювання систем автоматичного регулювання на компютерах, дослідження впливу властивостей обєкта регулювання і параметрів настроювання регулятора на показники якості перехідних процесів. Для ПІД-регулятора при стрибкоподібній зміні положення РО на 14% максимальне динамічне відхилення та час регулювання не відповідає даним вимогам. Такі системи дозволяють підвищити якість процесів регулювання: зменшити час регулювання, максимальне динамічне відхилення тощо.

Вывод
Вимоги до якості процесу регулювання: 1. Максимальне динамічне відхилення A<1=0.5%.>2. Допустима похибка регулювання ?=0,05%.

3. Час регулювання tp=200 c.

4. Ступінь коливальності m=0.32

Визначимо показники якості в одноконтурній САР з ПІД-рерулятором: а.) при стрибкоподібній зміні положення РО на 14%: Максимальне динамічне відхилення A1=1, 19%.

Час регулювання tp=800 c.

Коефіцієнт замикання

IMG_fa785061-dce0-4176-86c0-df645b9a46f1

Визначимо показники якості в каскадній САР: а.) при стрибкоподібній зміні положення РО на 14%: Максимальне динамічне відхилення A1=0.98%.

Час регулювання tp=400c. б.) при стрибкоподібній зміні вхідного сигналу ОР каналом збурення.

Максимальне динамічне відхилення A1=0.8%. в.) при стрибкоподібній зміні завдання.

Максимальне динамічне відхилення A1=1.7%.

Час регулювання tp=500 c. в.) за співвідношенням

Максимальне динамічне відхилення A1=0.7%.

Час регулювання tp=400 c.

Виконуючи курсову роботу з "Теорії автоматичного керування" я оволодів навиками знаходження математичної моделі обєкта регулювання, вибору структури і схеми системи автоматичного регулювання (САР) для конкретного технологічного обєкта, практично засвоїв методи параметричної оптимізації автоматичних регуляторів, моделювання систем автоматичного регулювання на компютерах, дослідження впливу властивостей обєкта регулювання і параметрів настроювання регулятора на показники якості перехідних процесів.

Я досліджував одноконтурну та каскадну лінійні системи автоматичного регулювання каналами керуючої та регулюючої дії. Обєктом регулювання була парокотельна установка, вихідною величиною якої була концентрація кисню кисню у димових газах. За кривою розгону ми отримали математичну модель ОР. Функція передачі в нас складається з послідовного зєднання трьох аперіодичних ланок та ланки запізнення. Точність апроксимації для нашого обєкту: зведена похибка дорівнює 3,58%.

Для одноконтурної САР я обрав ПІД-регулятор. Для ПІД-регулятора при стрибкоподібній зміні положення РО на 14% максимальне динамічне відхилення та час регулювання не відповідає даним вимогам. Отже, бачимо що можливості одноконтурних систем вже вичерпані. Тоді використаємо каскадну систему автоматичного регулювання. Вона застосовуються, звичайно для обєктів регулювання з великим запізненням, для обєктів з розподіленими параметрами для яких випереджаючу інформацію про вплив на значення регульованої величини можна отримати з проміжної точки, що має менше запізнення і швидше сприймає збурення. Такі системи дозволяють підвищити якість процесів регулювання: зменшити час регулювання, максимальне динамічне відхилення тощо. Функція передачі ОР залишається та ж сама що і в одно контурній системі. За основний регулятор візьмемо ПІ-регулятор. Бо для підтримання основного регульованого параметру на заданому значенні без статичної похибки закон регулювання основного регулятора мусить мати інтегральну складову. Від допоміжного регулятора вимагається в першу чергу швидкодія, тому ми беремо П-регулятор. Проведемо ітерації, які продовжуємо доти, доки параметри відповідно основного і допоміжного регуляторів не збігатимуться із заданою точністю. В нас вийшла одна ітерація. Отже, для каскадної САР при зміні вхідного сигналу ОР (step) максимальне динамічне відхилення та час регулювання відповідають вимогам до якості процесу регулювання. Цього ми і прагнули досягти.

Список литературы
1. Обгрунтування автоматизації

Автоматизація - це впровадження у виробництво технічних засобів, які управляють процесами без безпосередньої участі людини. Автоматизація приводить до поліпшення показників ефективності виробництва, поліпшення якості, збільшення кількості і зниження собівартості продукції, що випускається.

Високі темпи розвитку промисловості нерозривно повязані з проведенням автоматизації. Завдання, які вирішуються при автоматизації сучасних виробництв, досить складні і вимагають від фахівців знання не лише різних приладів, але і загальних принципів складання систем автоматичного управління.

Впровадження АСУ у виробництво забезпечує: скорочення втрат від браку і відходів, зменшення чисельності основних робітників, зниження капітальних витрат на будівництво будівель, збільшення міжремонтних термінів роботи устаткування. Завдяки автоматизації виробництва важка праця робітників замінюється на легшу, що значно збільшує продуктивність праці і зменшує трудомісткість.

При автоматизації людина звільняється від безпосередньої участі у виробництві, а функції управління виробничим процесом передаються автоматичним пристроям. парокотельна установка автоматичний регулятор

2. Опис технологічного процесу

Паровим котлом називається комплекс агрегатів, призначених для здобуття водяної пари. Цей комплекс складається з ряду теплообмінних пристроїв, звязаних між собою і призначених для передачі тепла від продуктів згорання палива до води і пари. Вихідним носієм енергії, наявність якого необхідна для утворення пари з води, служить паливо.

Основними елементами робочого процесу, здійснюваного в парокотельній установці, є: 1) процес горіння палива;

2) процес теплообміну між продуктами згорання або самим паливом, що горить, з водою;

3) процес паротворення, що складається з нагріву води, її випару і нагріву отриманої пари.

IMG_1fcf9796-9182-4dae-abc8-6903d05fa388

Рис.1 Схема парокотельної установки

Під час роботи в агрегатах утворюються два, що взаємодіють один з одним, потоки: потік робочого тіла і потік теплоносія, що утворюється в печі. В результаті цієї взаємодії на виході з обєкта є пара заданого тиску і температури.

Одне із основних завдань, що виникає при експлуатації котельного агрегату, є забезпечення рівності між вироблюваною і споживаною енергією.

Горіння палива є суцільним фізико-хімічним процесом. Хімічна сторона горіння є процесом окислення його горючих елементів киснем, який проходить при певній температурі і супроводжується виділенням тепла. Інтенсивність горіння, а так само економічність і стійкість процесу горіння палива залежать від способу підведення і розподілу повітря між частками палива. Умовно прийнято процес згорання палива ділити на три стадії: запалення, горіння і допалювання. Ці стадії в основному протікають послідовно в часі, частково накладаються одна на одну.

Розрахунок процесу горіння зазвичай зводиться до визначення кількості повітря в м3, необхідного для згорання одиниці маси або обєму палива, кількості і складу теплового балансу і визначення температури горіння.

Значення тепловіддачі полягає в теплопередачі теплової енергії, що виділяється при спалюванні палива, воді, з якої необхідно отримати пару, або пару, якщо необхідно підвищити його температуру вище за температуру насичення. Процес теплообміну в котлі йде через водогазонепроникні теплопровідні стінки, що називаються поверхнею нагріву. Поверхні нагріву виконуються у вигляді труб. Усередині труб відбувається безперервна циркуляція води, а зовні вони омиваються гарячими пічними газами або сприймають теплову енергію випромінюванням.

Таким чином в котлоагрегаті мають місце всі види теплопередачі: теплопровідність, конвекція і випромінювання.

Кількість тепла, яка передається через одиницю площі нагріву за одиницю часу носить назву теплової напруги поверхні нагріву. Величина напруги обмежена, по-перше, властивостями матеріалу поверхні нагріву, по-друге, максимально можливою інтенсивністю теплопередачі від гарячого теплоносія до поверхні, від поверхні нагріву до холодного теплоносія.

Утворення пари в котлоагрегатах протікає з певною послідовністю. Вже в екранних трубах починається утворення пари. Цей процес протікає при великій температурі і тиску. Явище випарювання полягає в тому, що окремі молекули рідини, що знаходяться в її поверхні і володіють високими швидкостями, а отже, і більшою в порівнянні з іншими молекулами кінетичною енергією, долаючи силові дії сусідніх молекул, що створює поверхневе натягнення, вилітають в довколишній простір. Із збільшенням температури інтенсивність випару зростає.

Процес зворотний паротворенню називають конденсацією. Рідину, що утворюється при конденсації називають конденсатом. Вона використовується для охолоджування поверхонь металу в пароперегрівачах.

Пара, що утворюється в котлоагрегаті, розділяється на пар насичений і перегрітий. Насичена пара у свою чергу ділиться на сухий і вологий пар. Оскільки на теплоелектростанціях потрібна перегріта пара, то для його перегріву встановлюється пароперегрівач. Отримана перегріта пара при температурі Т=540 К і тиску Р=100 атм йде на технологічні потреби.

3. Теоретичні основи технологічного процесу

Основні складові теплового балансу

Більша частина тепла, яка вноситься в котельний агрегат, сприймається поверхнями нагріву і передається робочому тілу. За рахунок цього тепла здійснюється нагрівання води, її випаровування і перегрів пари. Це і буде корисно використане тепло. Решта тепла (6-10% в сучасних потужних теплових агрегатах) не використовується у вигляді різних втрат. Розподіл корисного тепла і окремі втрати добре видно із теплового балансу. Загальний вигляд рівняння теплового балансу:

IMG_b3154c6d-6ed4-4205-9dac-124ea9c0143f , де

IMG_605b26ab-e483-4678-a67a-2ae13ce00a58

- розраховане тепло на 1 кг робочого тіла, КДЖ/кг;

Q1 - корисно використовуване тепло, КДЖ/кг;

Q2 - втрати тепла з вихідними газами, КДЖ/кг;

Q3 - втрати тепла від хімічної неповноти горіння, КДЖ/кг;

Q4 - втрати тепла від механічного недопалу, КДЖ/кг;

Q5 - втрати тепла від зовнішнього охолодження (в навколишнє середовище), КДЖ/кг;

Q6 - втрати з фізичним теплом шлаків, КДЖ/кг.

Якщо всі складові розділити на

IMG_9b10aaf9-c758-4e7e-a458-1b01911a99f7 і помножити на 100, то отримаємо: q1 q2 q3 q4 q5 q6 = 100%

ККД котельного агрегата знаходиться як відношення корисно використаного тепла до розрахованого і ще називається брутто:

IMG_25f3319c-97d2-4440-9962-5852c68419ce

Для сучасних потужних агрегатів

IMG_9c24966d-7de1-4bb5-b72e-2a2ec51ef087 =88-92% (а для котлів малої потужності 75-80%).

ККД не враховує скільки йде енергії на власні потреби (на привід живильних насосів, вентиляторів, димососів, обдувку), тому і називається брутто.

ККД з врахуванням витрат електроенергії і тепла на власні потреби називається ККД нетто:

IMG_857b65e3-a608-45d2-8e31-97794f6a1190 ,

IMG_81a453e3-1b8f-4fcb-b0cc-1654d35ccde8 ,% - сумарні втрати енергії на привід допоміжних механізмів. ККД брутто може бути порахований за прямим чи оберненим балансом.

Розрахунок ККД по прямому балансі здійснюється за допомогою вже відомої нам формули:

IMG_ea12ac0b-80e7-45ee-a2ab-566d3db4710a

Для її використання необхідні відомості про всі величини, яі характеризують тепло, що підводиться і те, що корисно використовується у котельному агрегаті.

Метод оберненого балансу зводиться до визначення суми всіх втрат тепла, які мають місце при роботі котла.

Розрахунок тоді ведеться по формулі:

IMG_bc414132-1766-4b50-b3b9-93b510e3f358 (q2 q3 q4 q5 q6) %

Найчастіше здійснюють прямий і обернений баланси одночасно, потім порівнюючи отримані ККД.

Визначення і аналіз факторів, що впливають на технологічний процес

Однією із основних задач, що виникають при експлуатації агрегату, являється забезпечення рівності між спожитою і виробленою енергією з урахуванням втрат. В свою чергу процеси перетворення і передачі енергії в печі однозначно повязані з кількістю речовини в потоках робочого тіла і теплоносія.

Відповідно, задача регулювання технологічного процесу зводиться в основному до підтримування матеріального і енергетичного балансу. При наявності матеріального і теплового балансу топковий агрегат працює в постійному (стаціонарному) режимі. Стаціонарний режим характеризується сталістю в часі тиску, температури, витрат і інших показників роботи печі.

Перехідні режими виникають при різноманітних порушеннях стаціонарного режиму. В цьому випадку матеріальний і енергетичний баланс порушуються. Зміні режиму може відбутися в результаті різних зовнішніх і внутрішніх збурюючи впливів.

До зовнішніх збурюючи впливів, наприклад, відносять: зміна навантаження споживача, зміна тиску і температури теплоносія. Найбільш суттєвими внутрішніми збурюючими впливами являється зміна якості чи кількості спалюваного палива, зміна тяго-нагнітального режиму.

При зміні режиму змінюються всі або деякі показників роботи печі. При цьому на топковий агрегат необхідно подати такі керуючі впливи, щоб в найменш короткий термін відновити в ній матеріальний і тепловий баланс. Керування роботою топкового агрегату при порушенні режиму його роботи зводиться до примусового впливу на регулюючі органи з допомогою засобів автоматизації.

Крім виконання умов, що забезпечують надійність, необхідно також організувати найбільш економічну роботу топкового агрегату. На економічність і вивід продуктів згорання.

Основними параметрами топки є: · Паропродуктивність;

· Температура теплоносія.1. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. - М.: Химия, 1982. - 320 с.

2. Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций. - М.: Энергия, 1970. - 208 с.

3. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов и АСУП в химической промышленности. - М.: Химия, 1978. - 376 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?