Розрахунок системи машин для вирощування кукурудзи на силос в ТОВ "Голландська аграрна компанія" Глухівського району за інтенсивною технологією - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 267
Характеристика ТОВ "Голландська аграрна компанія" Глухівського району. Аналіз забезпечення товариства технікою. Розробка інтенсивної технології вирощування кукурудзи на силос. Вибір засобів і сільськогосподарських машин для проведення механізованих робіт.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва широкого впровадження у виробництво набули індустріальні та інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, що включають в себе комплекс агротехнічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження трудових, матеріальних і енергетичних затрат і одержання високих врожаїв. Потребу в високо енергетичному грубому кормі, має тваринництво, а силос із кукурудзи є найбільш поширенішим кормом. Збір силосної маси кукурудзи повинен збільшуватись за рахунок підвищення її врожайності, використання інтенсивних технології її вирощування. Такі технології включають правильний вибір попередників, застосування районованих гібридів, високоякісного насіння, системи обробітку ґрунту, науково обґрунтованої кількості добрив, сучасних засобів захисту рослин, високопродуктивного комплексу машин та передової організації праці. Тому і була вибрана тема дипломного проекту „Розрахунок системи машин для вирощування кукурудзи на силос в ТОВ «Голландська аграрна компанія» Глухівського району за інтенсивною технологією”.Найбільш холодний місяць - січень, коли середня температура складає мінус 15°С. Весняний період починається, коли дата стійкого переходу середньодобових температур складає 10°С. Літо тепле, не дощове з найбільш теплими місяцями червнем, коли максимальна температура сягає 38,5°С і липнем з середньодобовою температурою 18...19°С. Рослинність зони характеризується листяними лісами з травяним покровом і травяною рослинністю.За досліджуваним товариством на 2010 рік закріплено 8000 га землі, яка придатна для вирощування сільськогосподарських культур. Для виконання намічених планів господарства та реалізації вирощеної продукції важливе значення має наявність земельних угідь і структура посівних площ (таблиця 1.1). Усі культури вирощуються за інтенсивною технологію, що дає можливість збільшити врожайність культур. Якщо правильно і доцільно використовувати всю землю, то можна одержати великий прибуток у сільському господарстві. Прогнозована структура посівних площ на 2010 р представлений в таблиці 1.2.Ефективне використання машини у сільському господарстві значною мірою залежать від оптимальної структури і кількісного складу МТП, для нашого досліджуваного товариства склад МТП представлений в таблиці 1.3. Склад МТП товариства Ефективність використання техніки залежать від забезпеченості кадрами, їхньої кваліфікації, організації роботи. У господарстві будують машинно-тракторні двори, які є техніко-побутовими комплексами інженерних і виробничих споруд, призначених для ремонту та технічного обслуговування машин. Ремонтно-обслуговуюча база знаходиться на території товариства.Основними показниками використання МТП у сільському господарстві є виробіток всієї кількості умовних еталонних гектарів всіма тракторами, собівартість одного умовного гектара, собівартість одного тонно-кілометра витрати палива на один умовний гектар, щільність механізованих робіт, коефіцієнт змінності, коефіцієнт технічної готовності, витрати палива на один трактор за рік. Для підвищення ефективності використання техніки потрібно організувати: - групову роботу машинно-тракторних агрегатів, яка дає змогу раціонально забезпечити виробниче й технічне обслуговування їх, скоротити потребу в транспортних засобах, сприяє взаємодопомозі під час усунення несправностей; двозмінну роботу агрегатів, що зменшує сезонне навантаження машин, скорочує строки виконання польових робіт, зменшує витрати коштів на центнер продукції; спеціалізовані ланки технічного обслуговування машинно-тракторного парку на чолі з майстром-наладчиком. У таблиці 1.5 показано економічні показники використання МТП.Звичайно кукурудзу у Товаристві сіють на полях після таких попередників: цукровий буряк, озима пшениця, горох. Враховуючи те, що кукурудза здатна кілька років давати високі врожаї, її можуть вирощують в цьому господарстві на одному полі 2-3 роки підряд. Після гороху та озимої пшениці проводять лущення стерні на глибину 7 - 8 см з послідуючою глибокою оранкою яку проводять на глибину 27-30см. На полях, які засмічені бурянами пирієм, (березкою та іншими) проводять дворазове лущення стерні: перше важкими дисковими боронами БДВ - 7 на глибину 6-8 см, друге лущення на глибину 10 - 12см. Якщо кукурудзу сіють в сівозміні після цукрового буряка, то на полі проводять глибоку зяблеву оранку без лущення.Вибрана тема дипломного проекту є досить актуальна тому, що кукурудза - це одна з найбільш урожайних злакових культур, яку вирощують для продовольчих кормів і технологічних цілей. Зерно кукурудзи містить 9-12% білка, 65 - 70% вуглеводів, 4 - 5 % олії, 1,5% мінеральних речовин. Поживність його висока - в 100 кг міститься 143 кормових одиниць. Основними причинами цього є корегування основних елементів технології вирощування культури, що проявляється у затягуванні строків посіву та збирання, недостатня кількість добрив, що вносяться під культуру. Обєктом дослідження дипломного проекту була система машин для інтенсивної

План
ЗМІСТ машина вирощування кукурудза силос

Вступ

1. Виробничо-господарська характеристика ТОВ «Голландська аграрна компанія» Глухівського району

1.1 Загальна характеристика товариства

1.2 Характеристика ґрунтів і кліматичні зони

1.3 Наявність земельних угідь і структура посівних площ

1.4 Аналіз забезпечення товариства технікою

1.5 Основні техніко-економічні показники використання МТП

1.6 Аналіз існуючої технології і організація вирощування кукурудзи на силос

1.7 Обґрунтування теми дипломного проекту

2. Розрахунково-конструкторський розділ

2.1 Існуючі технології вирощування кукурудзи на силос

2.2 Розробка інтенсивної технології вирощування кукурудзи на силос

2.3 Вибір енергетичних засобів і сільськогосподарських машин для проведення механізованих робіт

2.4 Порядок складання технологічної карти на вирощування і розрахунок згідно з картою

2.5 Розрахунок потреби в паливно-мастильних матеріалах

2.6 Розробка універсального знімача

2.7 Розрахунок деталей знімача

3. Організаційно-експлуатаційний розділ

3.1 Організація праці при виконанні механізованих робіт

4.Технологічний розділ

4.1 Агротехнічні вимоги до вирощування кукурудзи на силос за інтенсивною технологією

4.2 Вибір, обґрунтування і розрахунок складу агрегату

4.3 Підготовка агрегату до роботи

4.4 Підготовка поля

4.5 Організація роботи агрегату

4.6 Розрахунок техніко-економічних показників роботи агрегату

4.7 Організація контролю та якості роботи

4.8 Операційно-технологічна карта

5. Економічний розділ

5.1 Розрахунок собівартості сільськогосподарської продукції

5.2 Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової технології чи системи машин

5.3 Розрахунок вартості виготовлення універсального знімача

6. Енергозбереження

6.1 Особливості збереження енергії в сільському господарстві

6.2 Економіко-організаційні принципи ефективного енергоспоживання

6.3 Резерви зменшення енергоємності в рослинництві

7. Охорона праці

7.1 Загальні положення охорони праці в рослинництві

7.2 Розробка інструкції з охорони праці на посіву кукурудзи

7.3 Санітарно-гігієнічні вимоги до виконання операцій

7.4 Протипожежні вимоги під час виконання операції

8. Охорона природи

8.1 Значення природоохоронних заходів у сільському господарстві

8.2 Охорона ґрунтів від ерозії

8.3 Охорона ґрунтів від забруднення міндобривами і пестицидами

8.4 Заходи щодо збереження тваринного світу

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?