Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 99
Методи ціноутворення та їх застосування. Визначення ціни на основі повних затрат. Визначення цін з врахуванням еластичності попиту. Стратегічна форма цінової політики та варіанти її здійснення. Підприємству доцільно застосувати стратегію низьких цін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Але це можливо ппри отриманні практичних навиків в розрахунку і обґрунтуванні цін на продукцію підприємств, розробці цінової стратегії підприємства, аналізі факторів, що впливають на прийняття рішення щодо цін, навиків в застосуванні різних методів ціноутворення і прийнятті оптимальних рішень по ціноутворенню. Це впливає на обсяги реалізації продукції на ринку кожним підприємством. Як наслідок, у даному випадку ціна обумовлює характер маркетингової діяльності підприємства. Ціна є важливим фактором, оскільки через ціну визначають кінцеві КОМЕРЦІЙНІ результати діяльності підприємства, ефективність його маркетингової організації та ДІЄЗДАТНІСТЬ ВІДПОВІДНИХ структурних підрозділів. В умовах маркетингу діяльність підприємства спрямована на задоволення вимог СПОЖИВАЧІВ до продукції, що відповідним чином впливає на процес ціноутворення на ПІДПРИЄМСТВІ.У практиці прямого ціноутворення, при визначенні рівня ціни на продукцію, підприємство застосовує різні методи ціноутворення. В процесі формування ціни на підприємстві при використанні даного підходу відбувається традиційна орієнтація головним чином на виробництво і меншою мірою на ринковий попит, що в умовах маркетингової діяльності підприємства є суттєвим недоліком. На підприємстві з великим масштабом виробництва продукції для цієї самої мети може використовуватися розроблена на компютері цінова формула, в основі якої лежить складна система визначення витрат. У даному разі ціна складається з прогнозного рівня середньої повної собівартості продукції та планового прибутку, що включається в ціну у розмірі заданого відсотка від цієї собівартості. В сучасних умовах цей метод найчастіше використовується за таких обставин: 1.підприємство, що володіє більшою інформацією про витрати, ніж про попит, спрощує для себе проблему ціноутворення;Визначимо кошторис річних витрат на виробництво продукції при повному завантаженні потужності: Найменування витрат розрахунок Умовно змінні втрати, тис грн Умовно постійні витрати, тис грн При рентабельності витрат 25 відсотків ціна продукції складатиме: 195*1,25=244.81 грн При збільшенні заробітної плати на 15% ціна продукції збільшиться на Для визначення беззбиткових обсягів виробництва будуємо графік беззбитковості на (рис 3.1.) обсяг виробництва, шт 1000 2000 3000 4000 5000 постійні витрати, тис.грн. За методом, що орієнтується на найбільшу суму покриття: обсяг виробництва, шт 1000 3000 6000 8000 10000 ціна (без ПДВ), грн/од 416,7 333,3 291,7 250 208,3 постійні витрати, тис.грн.Отже, обєктивною вимогою до цінової політики є визначення такого рівня ціни на продукцію, при якому підприємство одержуватиме очікуваний максимальний прибуток при реалізації продукції в довгостроковому та короткостроковому періодах. Нижньою границею ціни є рівень, що відповідає величині всіх митрат підприємства, а верхньою - рівень, що окрім даних витрат включає в себе запланований в ціні прибуток та можливий надприбуток від реалізації продукції. У звязку з цим необхідно намагатися встановити такий рівень ціни на продукцію відповідно до її якості, при якому забезпечуватиметься рівень між ціною пропозиції та ціною реалізації. У загальному вигляді процес формування цінової стратегії можна поділити на три основних етапи: 1.

План
Вступ

1.Методи ціноутворення та їх застосування.

2.Визначення ціни на основі повних затрат.

3.Визначення цін з врахуванням еластичності попиту

Висновок.

Вывод
Отже, обєктивною вимогою до цінової політики є визначення такого рівня ціни на продукцію, при якому підприємство одержуватиме очікуваний максимальний прибуток при реалізації продукції в довгостроковому та короткостроковому періодах. Нижньою границею ціни є рівень, що відповідає величині всіх митрат підприємства, а верхньою - рівень, що окрім даних витрат включає в себе запланований в ціні прибуток та можливий надприбуток від реалізації продукції. У звязку з цим необхідно намагатися встановити такий рівень ціни на продукцію відповідно до її якості, при якому забезпечуватиметься рівень між ціною пропозиції та ціною реалізації.

Стратегічна форма цінової політики та варіанти її здійснення являють собою безпосереднє продовження ринкової стратегії підприємства. У загальному вигляді процес формування цінової стратегії можна поділити на три основних етапи: 1. аналіз цілей підприємства, ринку та маркетингового середовища;

2. стратегічне планування, яке включає в себе формування стратегічного напряму цінової політики та розбору відповідного розділу плану маркетингу;

3. визначення запланованого рівня ціни на продукцію та застосування йінової стратегії;

Таким чином, використовуючи метод найменших квадратів, оптимальна цына, що забезпечує максимальний прибуток становить 278,7 грн при обсязі виробництва 7172 тис.од. Тоді підприємство отримає найбільший прибуток-384 тис.грн.

Підприємству доцільно застосувати стратегію низьких цін для завоювання ринку. Вона ефективна на чутливих цінових ринках і ефективна при масовому виробництві. Оскільки ринок еластичний, а це видно з графіка 2, то стратегія низьких цін принесе максимальний ефект для даного підприємства.

Список литературы
1. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Навч. Посіб.-К.: МАУП, 2001

2. Шуляк П.Н Ценообразование: Учебно-практическое пособие- М.:Издательський Дом»Дашков и К»,2001

3. Цены и ценообразование: Учебник для вузов/Под ред. И.КСАЛИМЖАНОВА.-М.:ЗАО»Финстатинформ»,1999

3. цены и ценообразование: Ученик для вузов/Под ред. И.К.Салимжанова.-М.; ЗАО»Финстатинформ»,1999

4. Ерухімович І.Л. Ціноутворення: Навч.-метод. Посібник-К.: МАУП, 2000

5. Шкварук Л.О Ціни і ціноутворення: Навч.посібник- К.: «Кондор», 2003

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?