Розрахунок електрообладнання тролейбуса ЮМЗ-Т2 - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Електрична схема тролейбуса. Побудова пускової діаграми. Робота силової схеми керування. Рух тролейбуса заднім ходом. Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля. Вибір обмеження у режимі гальмування. Високовольтне допоміжне електрообладнання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розрахунок електрообладнання рухомого складу виконується за вихідними даними: Тип рухомого складу: тролейбус ЮМЗ-Т2 Тип тягового електродвигуна: ДК-138А Вага тари Gt= 100 КНРозрахунок опорів пускового реостату по позиціям виконується згідно зі значенням струму першої позиції, та середнього пускового струму, який змінюється від Іп min до Іп max. Сила тяги при зрушенні визначається за формулою: , (2.1) де а1-пускове прискорення, а1 = 0,4 м/с2; (1 g) - коефіцієнт інерції обертаючих мас, приймається: для двохвісних тролейбусів: (1 g) = 1,15; Виходячи з отриманого значення Fпоч по характеристиці сили тяги при повному полі одержуємо струм першої позиції пуску I1 = 70 А. При цьому опір пускового реостату, Ом: , (2.3) де Uдв - напруга на тяговому електродвигуні, яка залежить від схеми підключення ТЕД і визначається як: , де Um - напруга контактної мережі, Um=550 В; m=1 - кількість послідовно підключених двигунів;Вихідним рівнянням для розрахунку опорів по позиціям пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є: , (3.1) де Іі - діапазон зміни струму для даного рухомого складу, А; Опір на попередній позиції при струмі Imin визначається по формулі: , (3.2) де СФ1,2 обчислюються по даним швидкісної характеристики повного поля, В?с/м: (3.3) Опір на попередній позиції при струмі Imin визначається по спрощеній формулі, Ом: , (3.4) де Початковий струм установленого пуску, який є також кінцевим струмом маневрових ступенів, знаходимо за формулою: (3.8) А Кількість маневрових позицій К1 визначається з умови, що збільшення прискорення при переході з позиції на позицію не повинне перевищувати (1,5 - 2,0) м/с2Для рухомого складу, що має реостатний контролер для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати вернєрні схеми. Розробка вернєрної схеми починається визначення кількості пускових контакторів реостатного контролера: , (4.1) де n - кількість позицій контролера при реостатному пуску. Кількість секцій вернєрної схеми при парній кількості позицій може бути визначена за формулою: (4.2) Величина опору секцій визначається шляхом перемноження опору пускового реостата на першій маневровій позиції на відповідний коефіцієнт КЗІ Цій коефіцієнт обирається згідно визначеної кількості позицій реостатного контролера і відповідної секції реостата: , (4.3) Далі складається вернєрна схема, схема включення секцій та таблиця замкнення контакторів.Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату розраховується за допомогою формул: (5.1) де Іі - діапазон зміни струму для даного рухомого складу, А; СФІ - значення намагнічуючої сили для даного розрахункового струму, розраховується за формулою, Вб: (5.2) де Vi - швидкість по електромеханічній характеристиці для повного поля для відповідного струму, км/г. При I = 100 А: В?с/м км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/год км/годДалі знаходяться швидкості по електромеханічним характеристикам для заданих струмів: V11 = 27 км/год, V12 = 23 км/год, V13 = 21 км/год - для повного поля Намагнічуючи сили для відповідних струмів знаходяться, А?вит : (6.8) де a - коефіцієнт ослаблення поля: Wc - кількість витків серієсної обмотки Розрахунок мінімального коефіцієнту ослаблення поля виконується з урахуванням того, що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В. Припустимий коефіцієнт ослаблення поля розраховується за формулами: - для двигунів змішаного збудження: (7.3) де ІШ - струм шунтової обмотки, приймається ІШ=2 А ?С - кількість витків обмотки послідовного збудження та ?Ш - кількість витків обмотки паралельного збудження. Кількість ступенів ослаблення поля NОП розраховується за формулами: 1) розраховується коефіцієнт регулювання першої ступені ослаблення поляРозрахунок виконується з урахуванням коефіцієнтів апроксимації навантажувальної характеристики та вибраної кількості ступенів ослаблення поля за допомогою формули: (8.1) де j - індекс позиції ослаблення поля Магнітний потік головних полюсів розраховуємо за допомогою виразу (6.1). Необхідні для розрахунку значення н.с. головних полюсів визначаються по позиціям ослаблення поля.Пускова діаграма уявляє собою сімейство характеристик при пуску для усіх позицій реостатного контролера з побудовою діаграми зміни струму. Час повороту вала реостатного контролера з позиції на позицію приймаємо 0,17 с. Для початкового струму першої позиції І1 по характеристиці сили тяги для повного поля визначається F1, розраховується прискорення а1 і прирощування швидкості Vi. Fi - сила тяги, що визначається для струму відповідної позиції по характеристиці F=f(I)При розрахунку режимів гальмування, повинні бути внесені обмеження по швидкості, максимальної напруги та струму якоря. Обмеження по швидкості (максимальна швидкість початку гальмування) для тролейбусів і трамвайних вагонів складає 16,6 м/с. Обмеження по струму якоря визначається зчепленням коліс з рейками (для трамвайних вагонів) і комутацією тягових двигунів (для тролейбусів). Обмеження по струму якоря визначається комутацією тягових двигунів, величин

Список литературы
1. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092202 - Електричний транспорт - Укл. В.П. Андрійченко, С.О. Закурдай. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 81 с.

2. Ефремов И.С., Косарев В.Г. Теория и расчет троллейбусов (электрическое оборудование). Ч. 1, 2. - М.: Высш. шк., 1981. - 294 с. и 248 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?