Розрахунок електромагнітних перехідних процесів у системах електропостачання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 146
Вибір основного електротехнічного обладнання схеми системи електропостачання. Розрахунок симетричних та несиметричних режимів коротких замикань. Побудова векторних діаграм струмів. Визначення струму замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому велике значення має підвищення надійності і економічності СЕП в різних режимах і умовах їх експлуатації, до яких відносяться перш за все аварійні і післяаварійні режими, повязані з перехідними процесами і змінами показників якості електричної енергії у споживачів. За дослідженнями та розрахунками перехідних процесів слід проектувати такі системи, в яких перехідні процеси закінчувалися б злагодженим потрібним стійким режимом.1.1 Вихідні дані до курсової роботи Рисунок 1.1 - Розрахункова схема електричної системи На рисунку 1.1 наведена розрахункова схема електричної системи. Відповідно до завдання на курсову роботу обираємо параметри електричного обладнання системи. Отримані дані зводимо в таблиці 1.1 - 1.6.1 складаємо розрахункову схему заміщення (рис. Усі джерела живлення вводяться у схему заміщення над перехідними значеннями ЕРС і опорів. Згідно з завданням, враховуючи точку та вид короткого замикання, складемо розрахункову схему заміщення електричної системи для К(3) у точці “К1”. Для цього вилучаємо зі схеми опори, по яких струми КЗ не протікають - для нашої схеми це реактор, опір трансформатору Т4 та всі елементи секції 2, що живляться від нього, бо місце КЗ підживлюється через подвійну трансформацію. Опори повітряних ліній електропередач: Опори кабельних ліній електропередач: Так як розрахунок перехідного процесу виконується в початковий момент часу (=1в.о., =1в.о.), то генератор в схемі заміщення представлений надперехідним ЕРС і опором.Знаходимо значення струмів КЗ у гілках багатопроменевої зірки (рис. Струм КЗ від генераторів та мережі: Струм КЗ від гілки з асинхронними двигунами: Струм КЗ від гілки з синхронними двигунами: Базовий струм: Загальний струм в місці КЗ визначається за першим законом Кірхгофа в іменованих одиницях:.Найбільше миттєве значення повного струму КЗ називають ударним струмом. Він виникає при першому найбільшому значенні аперіодичної складової, співпадаючи зі знаком із періодичною складовою струму КЗ. Розраховуємо віддаленість для двигунів та генераторів: За величинами віддаленості та часу t=0,1 с за типовими кривими визначаємо величину ?t для двигунів M та MG відповідно: 0,21 Для генераторів віддаленість складає менше 1, тому коротке замикання вважається віддаленим, і періодична складова струму КЗ приймаєтся незмінною за амплітудою: IПTG = IG = 2,199 КА Значення аперіодичної складової струму КЗ в довільний момент часу іат у будь-якій складній схемі при наближених розрахунках визначається за формулою: де - періодичний струм КЗ від цього ж джерела у початковий момент часу;Складаємо схему заміщення ПП (рис. Перетворимо схему до більш простого виду та визначимо її параметри: = 1,339 в.о. Складемо схему заміщення ЗП (рисунок 3.3), що відрізняється від схеми ПП тим, що всі ЕРС джерел дорівнюють нулю, а генератори представляються своїми опорами зворотної послідовності. Приймаємо, що опір схеми ЗП приблизно дорівнює опору ПП: Схема заміщення ЗП має наступній вид (рис. Для складання схеми заміщення НП необхідно визначити шляхи циркуляції струмів НП в схемі мережі.Струми нульової послідовності повертаються до джерела через землю,тому вид схеми заміщення НП визначається кількістю та місцезнаходженням заземлених нейтралей, а також схемами зєднання обмоток трансформаторів.Визначимо струми при несиметричному КЗ особливої фази для ПП, ЗП та НП відповідно в іменованих одиницях: Напруги в місці КЗ для ПП, ЗП та НП відповідно: 0,796 Розрахуємо ті ж напруги в іменованих одиницях: 16,864 Розрахуємо струми та напруги на нижчій стороні трансформатора.Векторні діаграми (ВД) струмів і напруг у місці КЗ і векторна діаграма напруг на стороні НН трансформатора із схемою зєднання обмоток Y/?-11 будуємо у масштабі в іменованих одиницях.В електричних мережах напругою 6-35 КВ з ізольованою нейтраллю струм замикання на землю в основному протікає через ємнісні опори неушкоджених фаз щодо землі.Під час розрахунку струмів КЗ в електроустановках напругою до 1 КВ необхідно враховувати активні та індуктивні опори всіх елементів короткозамкненого ланцюга, у тому числі кабелів і шин довжиною 10 м і більше, струмових котушок автоматичних вимикачів, перехідних контактів. Активний та індуктивний опір трансформатора Т5 дорівнюватимуть: Визначимо опір системи: За номінальним струмом вимикача QF Іном_Q = 2500 А визначаємо опір котушки автомата XQF= 0,05 МОМ та параметри шинопроводу (ШМА 68 Н): При потужності трансформатора Т5, що дорівнює 1600 КВ·А, перехідний опір дорівнюватиме: 5,51Для забезпечення надійної роботи енергосистеми та запобігання пошкодження обладнання при КЗ потрібно швидко та селективно вимикати пошкоджену ділянку або апарати та розраховувати ці апарати за умовами можливих режимів енергосистеми. Для виконання цього необхідно вміти розраховувати режими КЗ, що супроводжується перехідними процесами, при яких значення струмів та напруг, характер їх зміни залежать від співвідношення потужностей та опорів джерел живлення та мережі, у якій відбулося пошкодження. У курсовій роботі виконано розрахунки струмів

План
Зміст

Перелік умовних позначень і скорочень

Вступ

1 Вибір основного електротехнічного обладнання схеми системи електропостачання

2 Розрахунок симетричних режимів коротких замикань

2.1 Складання схеми заміщення і розрахунок параметрів її елементів

2.2 Перетворення схеми заміщення до найпростішого виду відносно місця пошкодження

2.3 Визначення початкового значення періодичної складової струму КЗ від джерел

2.4 Визначення періодичної і аперіодичної складових струму КЗ у заданий момент часу

2.5 Визначення ударного струму короткого замикання

3 Розрахунок несиметричних коротких замикань

3.1 Складання і перетворення до найпростішого виду схем заміщення окремих послідовностей

3.2 Визначення початкових значень симетричних складових струмів і напруг при несиметричному КЗ

3.3 Побудова векторних діаграм струмів і напруг

4 Розрахунок несиметричних коротких замикань на ЕОМ

5 Визначення струму замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю

6 Розрахунок струму при трифазному КЗ на шинах 0,4 КВ

Висновки

Перелік посилань.

Додаток А. Перелік зауважень

Перелік умовних позначень і скорочень

КЗ - коротке замикання

СЕП - система електропостачання

ПП - пряма послідовність ЗП - зворотня послідовність НП - нульова послідовність ЕРС - електрорушійна сила в.о. - відносні одиниці і.о. - іменовані одниниці

ВД - векторна діаграма

НН - сторона нижчої напруги трансформатора ВН - сторона вищої напруги трансформатора M - асинхронний двигун

MG - синхронний двигун

GS - система

G - генератор

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?