Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Основна мета управління персоналом та характеристика тарифної системи оплати праці на підприємстві. Розрахунок параметрів гнучкої виробничої системи: чиселність персоналу, кількість обладнання, тривалість технологічного циклу, собівартість продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку промисловості характеризуються високим рівнем технічного потенціалу, високими темпами науково-технічного прогресу, значними обсягами виробництва, наявністю великої кількості підприємств, які випускають тисячі найменувань різних видів продукції. Дана курсова робота має за мету практичне засвоєння знань теоретичного курсу лекцій з дисципліни “Організація виробничої діяльності підприємства”, а також оволодіння студентами загальних принципів та положень організації виробництва, які ґрунтуються на формах власності, що існують в народному господарстві.Постановою Кабінету Міністрів України "Про єдині тарифні умови оплати праці робітників і службовців за загальними (наскрізними) професіями і посадами" були затверджені тарифні умови, які були рекомендовані сторонам Генеральної тарифної угоди як предмет колективних переговорів. Тарифна сітка - шкала (схема), за допомогою якої здійснюється співвідношення в оплаті праці працівників залежно від складності роботи та їх кваліфікації, тобто забезпечується більш висока оплата праці за більш складну роботу. Тарифні ставки (оклади) інших, більш високих, розрядів і груп визначаються множенням тарифної ставки (окладу) І розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду груп тарифних коефіцієнтів. Конкретний розмір фіксованих тарифних ставок (окладів) працівникам одного розряду встановлюється на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням результатів роботи. Це означає, що працівник, який працює за XV розрядом матиме тарифну ставку у 4,01 раза більшу, ніж працівник І розряду.Календарний фонд часу складає 365 днів у році. Номінальний фонд часу роботи обладнання визначається за формулою 1.1. Цей же фонд в годинах визначається за формулою 1.2. Річний ефективний фонд часу роботи обладнання (при роботі обладнання в одну зміну) розраховуємо за формулами 1.3 та 1.4. При цьому прийнято, що робота здійсняється 5 днів на тиждень, а тривалість робочого дня 40?5=8 год.Число одиниць обладнання розраховуємо за формулою 2.1. Тні - час, витрачений на переналадку обладнання на і-й операції, год; Операція 1 Операція 2 Операція 3 Операція 4 Операція 5 Операція 1 Операція 2 Операція 3 Операція 4 Операція 5 Необхідне число одиниць транспортних засобів визначається за формулою 2.2.Чисельність операторів, які здійснюють спостереження за роботою технологічного обладнання, за проектом визначається за формулою 4.1. (4.1) де l - коефіцієнт, що враховує затрати часу оператора на спостереження за роботою обладнання, (l=0,15); a - коефіцієнт, що враховує затрати часу оператора на обслуговування робочого місця (a=0,07); b-коефіцієнт, що враховує затрати часу оператора на відпочинок та власні потреби (b=0,03); За базовим варіантом чисельність даних операторів розраховується за формулою 4.2.Повні капітальні вкладення в виробничі фонди за базовим варіантом та проектом ГВС в загальному випадку визначаються за формулою 5.1. Витрати на матеріали розраховуються за кожним видом матеріалів за формулою 6.1. Витрати на силову електроенергію розраховується за формулою 6.2. Витрати на основну заробітну плату робітників (Зр) визначається за формулою 6.3. Збори на обовязкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань визначаються за формулою 6.10.Розрахуємо суму проведених витрат: - за базовим варіантом за формулою 7.1. К1 - додаткові капітальні вкладення на модернізацію технологічного процесу, модернізацію дільниці, грн.; Якщо технологічний процес 1 (базовий) удосконалюється (модернізується), внаслідок чого зявляється удосконалений техпроцес 2 (проектний), то в цьому випадку ведеться розрахунок додаткових капітальних вкладень на модернізацію техпроцесу, а також зменшення собівартості продукції, що буде виготовлятися при застосуванні модернізованого техпроцесу в порівнянні з базовим. Механізм порівняння додаткових капітальних вкладень та економії на собівартості продукції зводиться до розрахунку терміну окупності додаткових капітальних вкладень за формулою 7.4.В ході виконання даної курсової роботи вивчено основні закономірності в організації виробництва та організації виробничого процесу, закріплено навики застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва та засвоєно методику організаційних розрахунків. За базовим та проектним варіантами розраховано календарно-планові нормативи: ефективний фонд часу роботи обладнання; кількість та розмір партій деталей відповідного найменування; число переналагоджень обладнання за плановий період часу; річний фонд часу, який витрачається на переналагодження обладнання; періодичність чергування партій деталей; число одиниць обладнання за варіантами; тривалість виробничого циклу обробки партії деталей; величину незавершеного виробництва; число одиниць транспортних засобів; чисельність виробничого персоналу.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ. ОСНОВНА МЕТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Характеристика тарифної системи оплати праці на підприємстві

1.2 Основна мета управління персоналом та завдання які необхідно вирішити для її досягнення

2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВС

2.1 Розрахунок календарно-планових нормативів гнучкої виробничої системи

2.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання

2.3 Розрахунок тривалості технологічного циклу та величини незавершеного виробництва

2.4 Розрахунок чисельності виробничого персоналу

2.5 Розрахунок величини капітальних вкладень

2.6 Розрахунок собівартості продукції, що випускається

2.7 Розрахунок величини річного економічного ефекту

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

Додаток A Додаток Б

Вывод
В ході виконання даної курсової роботи вивчено основні закономірності в організації виробництва та організації виробничого процесу, закріплено навики застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва та засвоєно методику організаційних розрахунків.

За базовим та проектним варіантами розраховано календарно-планові нормативи: ефективний фонд часу роботи обладнання; кількість та розмір партій деталей відповідного найменування; число переналагоджень обладнання за плановий період часу; річний фонд часу, який витрачається на переналагодження обладнання; періодичність чергування партій деталей; число одиниць обладнання за варіантами; тривалість виробничого циклу обробки партії деталей; величину незавершеного виробництва; число одиниць транспортних засобів; чисельність виробничого персоналу.

Враховуючи відповідні статті калькуляції, було визначено собівартість виготовлення продукції за базовим (С1 = 17030052,16 грн.) та проектним (С2 = 16976856 грн.) варіантами. Оскільки собівартість обробки деталей річного випуску проектного варіанту менша ніж базового, то це означає, що проектний варіант виправдовує вкладені інвестиції. Тобто проектний варіант організації виробництва за поданими початковими даними є економічно вигідним.

Отже, економічно вигідним є другий варіант організації виробництва, який передбачає розробку гнучкої автоматизованої дільниці, яка укомплектована роботизованими комплексами та верстатами з ЧПК.

Список литературы
1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Організація виробничої діяльності підприємства” з дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності ”Менеджмент організацій”/В.В. Кавецький, В.О. Козловський. - Вінниця: ВДТУ, 2003 - 36 с.

2. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. - Львів: Світ, 1996. - 352с.

3. Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием: Учеб. пособие для вузов/Н.С.Сачко, И.М. Бабук, В.И. Демьянов и др.; Под ред. Н.С. Сачко, И.М. Бабука. - Мн.: Выш. шк., 1988. - 272 с.

4. Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу «Организация, планированье и управление предприятием» для студентов специальностей 0701, 0705/Козловский В.А. - Винница: ВПИ, 1983. - 40с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Організація та планування виробництва” для спеціальностей 12.01; 12.02 всіх форм навчання/П.К. Білокур, П.Г. Білоконний. - Вінниця: ВПІ, 1991. - 68с.

6. Козловський В.О., Білоконний П.Г. Основи організації виробничого процесу: Навч. посібник. - К.: УМК ВО, 1991. - 172с.

7. Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием/Под общ. ред. В.А. Петрова. - Л.:Машиностроение, 1987.

8. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия/Под. ред. С.М. Бухало. - К.: Выща школа, 1989.

9. Плоткін Я.Д. Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. - Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999.

10. Галузева угода на 2003 рік//Єдність, №1-2 (75-76) січень 2003.-С.5

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?