Розрахунок економічної ефективності використання розробленого програмного комплексу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 160
Класифікація інформаційних продуктів та послуг. Основні особливості споживчої вартості інформаційних продуктів. Розрахунок капітальних витрат на створення програмного виробу. Розрахунок поточних витрат. Визначення економічної ефективності програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Предметами продажу або обміну на інформаційному ринку виступають інформаційні системи, інформаційні технології, ліцензії, патенти, товарні знаки, інженерно-технічні послуги, різного роду інформація та інші види інформаційних ресурсів. Спеціальні служби, у яких акумулюється інформація з конкретної сфери діяльності, здійснюється її аналіз, узагальнення, прогнозування (консалтингові фірми, біржі та ін.); Цю інформацію надають біржі, спеціальні служби біржової і фінансової інформації, банки, брокерські компанії; економічну та іншу соціальну статистичну інформацію: демографічну, інформацію у вигляді рядів динаміки соціальних даних, прогнозованих моделей та оцінок, які надають державні служби, а також компанії, що займаються дослідженнями та розробками, консалтингом; Аналіз інформаційних ресурсів підприємств, організацій, бібліотек, інформаційних центрів і застосування відповідних компютерних технологій з метою представлення інформації у телекомунікаційному середовищі включає традиційні методи роботи з документами і сучасні технології представлення документів для їх функціонування у мережі Інтернет: аналітико-синтетична переробка, структурування інформації, формальний опис документів, їх вербальних і структурно-графічних компонент, проектування і підтримка WEB-сторінок, редагування і модифікація (оновлення) представленої у мережі інформації.Поточні витрати при впровадженні підсистеми проектування складуть 42047,06 грн.

Вывод
Цей економічний розрахунок показує, що розробка та використання ПК є економічно виправданим і доцільним. Про це свідчать наступні цифри: 1. Поточні витрати при впровадженні підсистеми проектування складуть 42047,06 грн.

2. Економічний ефект складає 37568,48 грн.

3. Термін окупності капіталовкладень в ПК складе 0,71 року.

Список литературы
1. Податковий кодекс України (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України) від 7 червня 2012 року №4915 - VI

2. Економіка підприємства: Підручник/ За заг ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.Я Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонов и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

4. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: Юристь, 2002.

5. Экономика организации. Н.Л. Зайцев. - М.: «Экзамен», 2000. - 768 с.

6. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп. /І.М. Бойчик, М.І. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В.Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ -2001. - 298 с.

7. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО «Одиссей». - 2006. - 416 с. інформаційний витрата програма економічний

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?