Розрахунок економічної ефективності від реконструкції відділення з ремонту роздавальних коробок передач - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 196
Аналіз організації праці відділення по ремонту роздавальних коробок передач. Розрахунок капітальних вкладень, фонду оплати праці виробничого персоналу, відрахувань на соціальні заходи, загальноцехових та заводських витрат. Показники роботи відділення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ускладнення конструкції автомобілів зумовлює збільшення обсягу робіт з технічного обслуговування і ремонту, зростання затрат на забезпечення працездатності рухомого складу. У загальному вигляді початкові капіталовкладення КВПОЧ враховують реальні початкові інвестиції у необоротні і оборотні активи підприємства чи окремого підрозділу із урахуванням результатів вибуття наявних основних засобів і обчислюються за формулою: КВПОЧ.= КВОСН.з Воб.з - Дпоч, (1) де КВОСН.з - початкові капіталовкладення в основні засоби, грн., Воб.з _ - витрати на придбання оборотних активів приймають (10-15%) від капіталовкладень в основні вкладення., грн., Дпоч - чистий дохід від продажу або ліквідації старого устаткування, будівель, споруд та інших основних засобів. Вартість виробничого і допоміжного обладнання, віднесеного до третьої групи основних виробничих фондів включає витрати на транспортування і монтаж в розмірі 10-20% від його вартості Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками відрядними розцінками у розмірах, встановлених чинним законодавством. надбавка за професійну майстерність робітника визначається для робітників 3-го розряду - 12%, 4-го розряду - 16%, 5-го розряду - 20% основної заробітної плати.Внаслідок реконструкції відділення по ремонту роздавальних коробок передач, покращились всі техніко-економічні показники в середньому на 5% у порівнянні з базовим підрозділом. Річні витрати на ремонтні роботи зменшились і склали 270634,40 грн. проти 284166,12 грн. по базовому підрозділу. Виходячи з аналізу собівартості, можна сказати, що найбільший відсоток мають витрати на оплату праці та накладні витрати, що свідчить про необхідність вдосконалення організації та умов праці, а також впровадження новітніх технологій.

Вывод
Внаслідок реконструкції відділення по ремонту роздавальних коробок передач, покращились всі техніко-економічні показники в середньому на 5% у порівнянні з базовим підрозділом. Так, внаслідок підвищення продуктивності праці середньомісячний дохід автослюсаря збільшився з 2867,85 грн. до 3018,79 грн. Річні витрати на ремонтні роботи зменшились і склали 270634,40 грн. проти 284166,12 грн. по базовому підрозділу.

Собівартість робіт на одну людино-годину складає 91,75 грн., а на 1000 км. - 33,34 грн. Виходячи з аналізу собівартості, можна сказати, що найбільший відсоток мають витрати на оплату праці та накладні витрати, що свідчить про необхідність вдосконалення організації та умов праці, а також впровадження новітніх технологій.

Розрахунок фінансових показників роботи відділення показав, що зріс річний дохід відділення. Річний прибуток склав 49432,51 грн., а рівень рентабельності ремонтного виробництва становить 25%, що відповідає цьому показнику по галузі.

Розрахунок показників економічної ефективності капіталовкладень - коефіцієнту економічної ефективності та терміну окупності капіталовкладень - та порівняння їх з нормативними показниками показує, що економічний ефект від реконструкції відділення по ремонту роздавальних коробок передач складає 59459,12., а вкладені кошти окупляться за 1,2 роки. На цій підставі можна зробити загальний висновок: проект реконструкції відділення по ремонту роздавальних коробок передач ГАЗ 66-01 в АТП є економічно ефективним і доцільним.

Список литературы
1. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. - К.: Мінтранс України, 1998. - 16 с.

2. Законодавство України про автомобільний транспорт: збірник законодавчих актів. - К. Парламентське видавництво, 2005, - 140 с.

3. Андрусенко С.І. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: навч. посіб. - К.: Каравела, 2009. - 368 с.

4. Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації. Інженерна та комп,ютерна графіка: навч. посіб. - К.: Каравела, 2003, 157 с.

5. Диагностическое и гаражное оборудование для станций технического обслуживания автомобилей: информационние листи и каталоги концерна Роберт Бош ЛТД в Украине. - К., 2007.

6. Законодавство Українипро охорону праці: збірник нормативних документів: у 4 т. - К.: Основа, 1995. - Т.1 - 528 с.; Т. 2 - 384 с.; Т. 3 - 572 с.; Т. 4 - 383 с. - (Нормативні директивні правові документи).

7. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги до технічного стану та методи контролю: ДСТУ 3649 - 97. - К.: Держстандарт України, 1998. - 17 с. - (Нормативні директивні правові документи).

8. Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонт автомобілів. Книга 1: теоретичні основи. Технологія: підручник / В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигиринець - К.: «Вища школа», 1994. - 342 с.

9. Карагодин В.И. Автомобили КАМАЗ: устройство, техническое обслуживание, ремонт / В.И. Карагодин, Д.В. Карагодин. - М.: Транспорт, 2001. - 344 с. ил.

10. Каталог специализированного технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей: (каталог) / Минавтотранс УССР. - Киев, 1988.

11. Катренко Л.А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: навчальний посібник / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 496 с.

12. Коновалюк Д.М. Деталі машин: Підручник / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук. - К.: Кондор, 2004. - 594 с.

13. Кукурудзяк Ю.Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту.: навчальний посібник - Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2010. -336 с

14. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: технологія: підручник / О.А. Лудченко. - К.: Вища шк., 2007. - 527 с.: іл.

15. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: підручник / О.А. Лудченко. - К.: Знання, 2004. - 478 с.

16. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті / Міністерство транспорту України, Держдепартамент автомобільного транспорту України. - К., 1998. - 80 с. - (Нормативний документ Мінтрансу України).

17. Організація виробництва: навч. посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003. - 336 с.

18. Пістун І.П. Охорона праці на автомобільному транспорті: навчальний посібник / І.П. Пістун, Й.В. Хомяк, В.В Хомяк. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 374 с.

19. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / С.Ф. Покропивний, М.Г. Грещак, В.М. Колот - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.

20. Справочник инженера - экономиста автомобильного транспорта / под ред. С.Л. Голованенко. - К.: Техника, 1991. - 351 с.

21. Табель технологического оборудования автотранспортных предприятий / Минавтотранс УССР. - Киев, 1984. - (Нормативный документ Минавтотранса УССР).

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?