Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 112
Умови здійснення та сутність інвестиційного проекту. Обґрунтування джерел фінансування. Формування грошових потоків. Розрахунок економічної ефективності інвестиції, фінансовий план. Класифікація ризиків та визначення граничних параметрів проекту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту - актуальне питання в управлінні інвестиціями. У даній роботі була обрана для дослідження тема «Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту», оскільки саме оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту повинна показати доцільність втілення цього проекту в життя. Правильно розрахована економічна ефективність інвестиційного проекту дозволяє підприємству прийняти до виконання прибуткові та відкинути витратні проекти.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЛІКЕН-БЧ» (надалі іменується "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на підставі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та повязані з ними немайнові права, нести обовязки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.Для здійснення проекту потрібно інвестувати у проект в перший рік 115 тис. грн. Це буде єдине капітальне вкладення у проект. Інвестиційна діяльність може реалізовуватися за рахунок: Власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, грошові накопичення та заощадження громадян, юридичних осіб і т.п.).ООО „ПЕЛІКЕН-БЧ” планує виготовляти опори газопроводу. Для цього знадобиться інвестувати у проект в перший рік 115 тис. грн. Цю суму складають витрати на купівлю 10 дизельних генераторів за ціною 8000 грн. за штуку, та 10 електрозварювальних апаратів за ціною 3500 грн. за штуку. Обсяг випуску продукції за роками наведений в таблиці 1. До статті „Сировина та матеріали” входять: труба діаметром 76 мм., підошви розміром 200*200 мм., та прут діаметром 10 мм.Розрахуємо виторг від здійснення проекту по роках. Дані розрахунків виторгу занесемо у таблицю 3. Розрахуємо загальні витрати на здійснення проекту. Дані розрахунків загальних витрат занесемо у таблицю 4. Чистий прибуток=(Виторг-Загальні витрати)*0,75 Дані розрахунків чистого прибутку занесемо у таблицю 6.Головним недоліком цих методів є відсутність врахування часу здійснення платежів.Динамічні методи були створені в країнах з розвинутою ринковою економікою. При зростанні рівня відсоткової ставки інвестиція може перейти з категорії вигідних в категорію невигідних. Виходячи з динамічності відсоткової ставки в залежності від ситуації на ринку капіталу та умов фінансування проекту, можна вважати недоліком методу чистої дисконтованої вартості неоднозначність характеристики. Оцінка ефективності інвестиції може здійснюватися на основі терміну окупності (payback period), який характеризує час, необхідний для компенсації інвестованого капіталу за рахунок отримуваних доходів. Дисконтований період окупності (discounted payback period) на основі накопичених потоків визначається виходячи з рівняння: У випадку, коли інвестиції здійснюються в декілька етапів рівняння має вигляд: Як видно з рівняння, термін відшкодування визначається періодом від початку реалізації проекту до переломного моменту в динаміці чистої дисконтованої вартості, визначеної зростаючим підсумком.Фінансовий план інвестиції являє собою спеціальний метод, за допомогою якого враховується потреба у фінансових коштах і в залежності від умов їхній одержання і дохідності розраховується ефективність проекту. Побудова фінансового плану інвестиції (ФП) базується на дотриманні фінансово-господарської рівноваги в кожному періоді для кожної зробленої альтернативи. При побудові ФП дотримуються наступних умов: забезпечується повна порівнянність інвестиційних альтернатив через використання додаткових інвестицій і заходів фінансування. не потрібно узгодження процентних ставок на одержання кредиту і вкладення вільних коштів. допускаються в різні періоди часу різні рівні процентних ставок. Всі платежі повинні здійснюватися при дотриманні умови фінансово-господарської рівноваги надходжень та витрат у кожному розрахунковому періоді t та пункті t0. Величина

План
ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Формування параметрів інвестиційного проекту

1.1 Умови здійснення та сутність інвестиційного проекту

1.2 Обґрунтування джерел фінансування

1.3 Моделюванню інвестиційного процесу

Розділ 2. Формування грошових потоків

Розділ 3. Розрахунок економічної ефективності інвестиції

Розділ 4. Фінансовий план інвестиції

Розділ 5. Ризики

5.1 Класифікація ризиків

5.2 Визначення граничних параметрів інвестиційного проекту

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?