Розрахунок і побудова механічної характеристики електроприводу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 119
Розрахунок механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Визначення часу нагрівання електродвигуна. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Енергетичну основу сільськогосподарського виробництва складає електричний привід, технічний рівень якого визначає ефективність функціонування технологічного обладнання. При проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній враховують такі особливості їх роботи: різноманітність привідних характеристик робочих машин, підвищену вологість і запиленість навколишнього середовища та наявність хімічно активних речовин, живлення електроприводів, у ряді випадків, від малопотужних резервних мереж, розосередженість приводів відносно джерела струму на значних відстанях та сезонність роботи деяких приводів.Визначаємо номінальний момент статичного опору робочої машини Мс.н. по формулі: Мс.н. Визначаємо момент опору тертя Мо в рухомих частинах машини, який не залежить від швидкості ?, по формулі: Мо = к · Мс.н. Аналогічно розраховуємо інші значення моментів статичних опорів робочої машини, результати заносимо в таблицю №1. За максимальну потужність робочої машини приймаємо найбільше значення за навантажувальною діаграмою Р = КВТ. Якщо машина має передаточний механізм (відповідно до рис.2) то спочатку визначають приведену потужність машини до валу електродвигуна за формулою: (2.3) де Рем - еквівалентна потужність машини, КВТ за робочий період, визначається за формулою: (2.4)Визначаємо номінальний момент Мн (Н·м), за формулою: Мн = Рн•103/?н (3.1) де Рн - номінальна потужність вибраного електродвигуна, КВТ;(див. пункт 2.4 ) ?н - номінальна кутова швидкість обертання ротора електродвигуна, с-1; Визначаємо номінальне ковзання за формулами: Sн = (no - nн)/no або S = (?o - ?н)/?о (3.3) де no - синхронна частота обертання, хв-1; Визначаємо критичний (максимальний) момент, Н·м: Ммакс = Кмакс · Мн (3.4) де Кмакс - довідникове значення Кмакс= (див. пункт 2.4 ) Визначаємо пусковий момент електродвигуна, за такою формулою: Мпуск = Кпуск · Мн (3.6) де Кпуск - довідникове значення Кпуск= (див. пункт 2.4 ) Поточні значення моменту Мд електродвигуна, для побудови механічної характеристики, визначають за спрощеною формулою Клосса: де S - поточні значення ковзання, їх значення приймаємо з інтервалом ?S=0,1, в діапазоні від 0,9 до 0,1.Зводимо поточні моменту статичного опору робочої машини до валу електродвигуна за формулою (для кожного значення ділянки): (4.1) Мс.зв Н·м Результати розрахунків записуємо до таблиці 3 рядок 3 (значення Мс наведено в таблиці 1). Від значень рядка 2 таблиці 3 віднімаємо відповідні значення рядка 3 цієї ж таблиці.Час пуску електродвигуна можна отримати з виразу: тп = јпр·?? / Мдин.сер. (с) (5.1) де јп - момент інерції приводу, визначається по формулі: јпр = јм јдв (5.2) ?? - зміна кутової швидкості на кожній ділянці, визначається по формулі ?? = ?кін - ?поч, с-1 ; (5.3) јм - момент інерції робочої машини (дано в завданні), кг·м2; Як приклад наводимо розрахунок для першої ділянки: Мдин.сер.1 = ( ) / 2 = Н · мРівняння нагрівання електродвигуна має такий вигляд: (6.1) де е - основа натурального логарифму; ? - поточне значення температури електродвигуна яке залежить від поточного значення часу, t, ?С; (6.2) де ?н.с = (40?35) ОС ?дв - залежить від класу ізоляції закладеного в електродвигун, для електродвигунів серії (4А та АИР) з висотою осі обертання 50-132мм закладена ізоляція класу „В” для якої ?уст = 90ОС ?поч - початкове перевищення температури електродвигуна над температурою навколишнього середовища, приймаємо ?поч = 0ОС Вибір автоматичного вимикача QF здійснюється за такими показниками і умовами: QF а) за номінальною напругою із умови електродвигун апарат нагрівання механічний 660 > 380 Умова виконується. б) за номінальним струмом автоматичного вимикача Іа.ном ? Ір (7.3) де Іа.ном - номінальним струмом автоматичного вимикача, А;До робіт, повязаних із експлуатацією, ремонтом, налагодженням та регулюванням роботи засобів автоматизації допускаються електромонтери та інші працівники електротехнічної служби господарства, які пройшли у встановлені строки перевірку знань та навичок з електробезпеки і мають допуски до відповідних робіт. Забороняється виконувати експлуатацію і ремонт засобів автоматизації особам, які не пройшли медичний огляд у встановлені строки та не мають навичок звільнення потерпілого від дії електричного струму та надання першої невідкладної медичної допомоги. Так як у процесі виробництва сільськогосподарської продукції дуже широко використовуються водні ресурси нашої природи, то проблема охорони водних басейнів України від забруднення сьогодні надзвичайно актуальна.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна

2. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна

3. Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна за його паспортними даними

4. Розрахунок і побудова механічної характеристики електроприводу

5. Визначення тривалості пуску електродвигуна

6. Визначення часу нагрівання електродвигуна

7. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв

8. Заходи з охорони праці

9. Заходи з основ охорони природи та екології

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Список литературы
В.Ф.Гончар, Л.П.Тищенко Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві: -К Вища школа, 1986.-287с.

В.Ф.Гончар, Л.П.Тищенко Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, 1989.

В.С.Олійник та інші Довідник сільського електрика:- К. - Урожай, 1989.

В.Ф.Гончар Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, (курсове і дипломне проектування), 1985.

Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: підручник / Е.Л.Жулай, Б.В.Зайцев, Ю.М.Лавриненко, О.С.Марченко, Д.Г.Войтюк; За ред. Є.Л.Жулая.-К.:Вища освіта, 2001 .-288с.

Електропривод: ч.1. О.С.Марченко, Ю.М.Лавріненко, П.І.Савченко, Є.Л.Жулай; За ред. О.С.Марченка.-К.: Урожай, 1995.-208с.

Електропривід сільськогосподарських машин: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, Немішаєво, 2002.-77с.

8. В.М.Манжара, В.Г.Шаманський Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектування: - Немішаєво: НМЦ, 2002.-67с.

9. О.С.Марченко Довідник по монтажу і налагоджуванню електрообладнання у сільському господарстві: - К.: Урожай, 1994,- 240 с.

10.Несправності силового електрообладнання/ О.С.Марченко, .М.Лавріненко, Є.Л.Жулай та ін. За ред. О.С.Марченка. - К. - Урожай, 1994,- 288с.

11. И.Ф.Кудрявцев й др.Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок: - М.: Агропромиздат, 1988.-479с.

12. Михеев Ю.А., Морозов З.В. Электрический привод. - М.: Агропромиздат, 1988.-207с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?