Розрахунки у складанні та управлінні інвестиційними проектами - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 116
Цінність грошей у часі. Поняття майбутньої і теперішньої вартості. Розрахунки за допомогою простих та складних відсотків. Оцінка вартості серії грошових виплат. Визначення майбутньої та теперішньої вартості ануїтету, постнумерандо та переднумерандо.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Використовувані на ринках фінансові інструменти стають більш різноманітними і породжують досить витончені потоки платежів. Ситуація ускладнюється тим, що зміна процентних ставок і доходностей на ринках стохастичні, а математичні моделі цих змін - випадкові процеси. Тому основне завдання учасників фінансових ринків - визначення цін фінансових інструментів - може бути вирішена тільки із залученням імовірнісних методів. При цьому побудова математичної моделі фінансового ринку і аналіз процесів, які там відбуваються, вимагають використання математичних методів на досить суворому рівні.Концепція оцінки грошей у часі ґрунтується на тому, що вартість грошей з часом змінюється з урахуванням норм прибутку на ринку грошей. Майбутня вартість - це сума інвестованих тепер коштів, в яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента[3, с. Під ставкою процента розуміють вимір часової вартості грошей, суму процента на інвестиції, яку можна отримати за певний період. Якщо інвестування здійснюється у короткому проміжку часу, то користуються простим процентом - сумою, яку нараховано на первинну вартість вкладу в кінці одного періоду. Якщо інвестування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, то використовують складний процент - суму доходу, яка утворюється в результаті інвестування за умови, що сума нарахованого процента не виплачується після кожного періоду, а приєднується до суми основного вкладу й у подальшому платіжному періоді приносить дохід.Отже, якщо сума Рі надана в борг на п років під річну відсоткову ставку і, то: За схемою простих відсотків щороку кінцева сума боргу зростатиме на величину Р, і в кінці періоду становитиме:[5, с. Отже, кінцева сума боргу буде становити: за перший рік: Sl = Р Рі = Р (1 /");(2.2) за другий рік: S2 = S1 S1-i = S1-(\ i) = P(\ i)2 (2.3) за n років: Sn = P (1 if(2.4) Для обґрунтування використання певної схеми нарахування відсотків доцільно проаналізувати співвідношення кінцевих сум, отриманих при нарахування за простими відсотками (Snp) та за складними відсотками (SCIOI). При позиках понад рік доцільним є використання складних відсотків, а якщо тривалість позики 1 рік, то принципової різниці не існує. Зростання кінцевої суми боргу за простіш і складним відсотком L к У випадку короткотермінових позик (до 1 року) в якості величини п приймають співвідношення тривалості позики в днях до кількості днів в році: п = [4.7] де Т - термін позики в днях (день надання та день повернення боргу вважається одним днем); К - календарна тривалість року.Період часу між двома послідовними платежами, який називають інтервалом платежу, співпадає з періодом нарахування відсотків. Якщо кошти надходять в кінці періоду, то це простий ануїтет постнумерандо, В проектному аналізі основним є грошовий потік постнумерандо, і в повсякденній практиці фінансових операцій він використовується частіше. Оцінка серії грошових виплат може здійснюватись з двох позицій: визначення майбутньої вартості ануїтету (реалізується схема нагромадження); Кошти можуть бути інвестовані тільки за умови, що майбутні доходи будуть досить високими, щоб відшкодувати втрату вартості грошей в часі та забезпечити кредитору певний прибуток. Процес, в якому відомою є очікувана в майбутньому вартість (кінцева сума боргу) та ставка, називається дисконтуванням, шукана величина - дисконтована (приведена) вартість, а ставка - ставка дисконтування.Підготовка та реалізація проектів відноситься до складних видів людської діяльності, що вимагає особливих знань та навиків. Перші не дають ніякої віддачі, а лише підтримують на плаву підприємства, що потребують глибокої санації або взагалі ліквідації; другі потребують набагато більших витрат, але забезпечують швидкий науково-технічний прорив та примноження капіталу, проте мають великий ступінь ризику.

План
Зміст

Вступ

1. Цінність грошей у часі. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей

2. Розрахунки за допомогою простих та складних відсотків

3. Оцінка вартості серії грошових виплат

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
гроші вартість ануїтет

Підготовка та реалізація проектів відноситься до складних видів людської діяльності, що вимагає особливих знань та навиків. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що інвестиційні проекти ранжуються від неперспективних (вимушених) до найновітніших. Перші не дають ніякої віддачі, а лише підтримують на плаву підприємства, що потребують глибокої санації або взагалі ліквідації; другі потребують набагато більших витрат, але забезпечують швидкий науково-технічний прорив та примноження капіталу, проте мають великий ступінь ризику.

Інвестор завжди стоїть перед проблемою прийняття інвестиційного рішення, адже субєкт господарювання відмовляє собі в споживанні певних благ, але має надію повернути інвестований капітал з певним прибутком, і при цьому, природно, ризикує. Тим часом, професійним економістам неабияк бракує навичок з підготовки рішень щодо ефективного використання ресурсів.

Для ефективного розрахунку грошових потоків, вартості грошей та відсотків використовуються моделі фінансової математики, за їх допомогою при складанні проекту можна розрахувати основні показники та прийняти оптимальне рішення.

Список литературы
1. Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навчально-методичний посібник. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. - 272 с.

2. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 231 с.

3. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. - К.: Наука-Центр, 2001. - 448 с.

4. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.

5. Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006. - 158 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?