Розпорядчі методи державного управління та Гетьманат - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 99
Особливості і характерні риси державного управління. Розпорядчі методи, їх характеристика і класифікація. Рада Міністрів та Міністерства Української держави (Гетьманат Скоропадського 1918 р.): статус, структура, повноваження, компетенція та діяльність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
А англійсько-український словник термінів і понять з державного управління так визначає це поняття: "Державне управління - широке й аморфне поєднання теорії і практики, покликане сприяти кращому розумінню уряду та зміцненню його звязку з суспільством, яким він править, а також заохочувати державну політику, чутливішу до соціальних потреб, і запроваджувати таку адміністративну практику державних бюрократій, що спрямована головно на ефективність, продуктивність і дедалі більшою мірою на задоволення людських потреб. Часто в науці і на практиці як рівноцінний замінник до терміна "управління" вживається термін "адміністрація", маючи на увазі не назву керівництва якогось органу чи організації, а сам процес здійснення управління (адміністрування). Прямий вплив - безпосередній вплив субєкта управління на обєкт через наказ, що виражає волю відповідного субєкта управління. Найважливішими методами державного управління є адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи-вплив на обєкт управління шляхом встановлення їх прав, обовязків, через систему наказів, що спираються на систему підпорядкування, владні повноваження.

План
Зміст

1. Розпорядчі методи державного управління: поняття та їх характеристика

2. Рада Міністрів та Міністерства Української держави (Гетьманат Скоропадського 1918 р.): статус, структура, повноваження, компетенція та діяльність

Список викорстної літератури

1. Розпорядчі методи державного управління: поняття та їх характеристика

Список литературы
1. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління. - К.: Основи, 2006. -.С. 95.

2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.

3. Державне будівництво та місцеве самоврядування. - К.: НАДУ при Президентові України. - 2008. - 334 с.

4. Державне управління в Україні // Навчальний посібник. Аверянова В.Б. - К., 2005.

5. Державне управління в Україні: підручник / За заг. ред. Нижник Н.М. - К. - 2007.

6. -Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. К.: Знання-Прес, 2003. 343 с.

7. Донців Д.І. Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / Упоряд.: К.Ю. Галушко. - К.: Темпора, 2002.

8. Лановик Б.Д., Матейко Р.М, Матисякевич З. М.: Історія України: Навчальний посібник / За ред. Б.Д, Лановик. - 2-ге вид., перероб. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1999.

9. Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. - 2008. С. 7-8

10. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред. - вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. - 558 с.

11. Масенко Л. "Феномен малоросійства: Павло Скоропадський" (з книги "Мова і політика"), 2000.

12. Рент О.І. Павло Скоропадський. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003.

13. Скоропадський П. Спогади (кінець 1917 - грудень 1918) - К.: Київ - Філадельфія, 1995.

14. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. - Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002. - 653 c.

15. Kigro Felix A. and Nigro Lloyd G., Modern Public Administration. 7-th edition, 1989, New York: Harper and Row, Publishers.

16. White L. Introduction to the Study of Public Administration, 4-th edition. 1955, p. 8.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?