Розпорядчі документи – як різновид офіціальних документів в державних установах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 150
Роль секретаря керівника в сучасному світі. Основні поняття документаційного забезпечення державної установи. Характеристика та види розпорядчих документів, правила організування їх тексту. Поняття наказу, його класифікація; складання та оформлення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасних умовах для підвищення ефективності документування операцій необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарата керування, організацію і культуру праці управлінських працівників. Удосконалювання керування виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійно ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в цілому. Водночас, на ці процеси, що, як правило, охоплюються поняттям діловодства, останнім часом впливає застосування нових інформаційних технологій, методів інформаційно-документаційного забезпечення управління. Секретар завжди повинен бути на насторожі і в курсі багатьох справ: вести роботу з документами, брати участь у проведенні ділових зустрічей і переговорів, відповідати на телефонні дзвінки і сам робити розпорядження за дорученням керівництва, здійснювати запис відвідувачів на прийом.Незалежно від характеру й змісту діяльності підприємства, його організаційно-правової форми, структури та інших чинників, органи управління будь-якого рівня уповноважені видавати розпорядчі документи, а на керівника підприємства покладається персональна відповідальність за забезпечення встановленого порядку роботи з документами. Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, спрямовану від субєкта управління (керівного органу) до обєкта управління (підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок управління. Отже, групу розпорядчих документів утворюють постанови, рішення, накази, розпорядження, вказівки. Накази з основної діяльності видаються при реорганізації, ліквідації установи, затвердження та зміну структури і штатів, з метою утвердження і (або) введення в дію документів (положень, інструкцій, правил, регламентів і ін), при необхідності регулювання питань фінансування, матеріально-технічного забезпечення, науково-технічної політики, інформаційного та документаційного забезпечення, соціальної політики та ін Приклад оформлення наказу по основній діяльності див. Якщо наказ видається в ініціативному порядку, тобто на виконання покладених на організацію функцій і завдань, в констатуючій частині формулюються цілі та завдання запропонованих дій, викладаються факти або події, що послужили причиною видання наказу.Управління організацією (підприємством, установою) неможливо здійснювати без використання розпорядчих документів. При перевірці роботи організації, проведенні ревізії перевіряють особливо документи. Правила оформлення документів закріплені в правових і нормативних актах, які видають федеральні органи державної влади, органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, органи управління комерційних і некомерційних організацій та їх обєднань.Охорона праці - система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоровя і працездатності людини в процесі праці. Їх праця стала більш інтенсивною, напруженою, вимагаючи значних витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Це зажадало комплексне рішення проблем ергономіки, гігієни і організації праці, регламентації режимів праці і відпочинку. Охорона здоровя трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на необхідність широкого застосування прогресивних форм наукової організації праці, відомості до мінімуму ручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключає професійні захворювання і виробничий травматизм.

План
Зміст

Вступ

І. Роль секретаря керівника в сучасному світі

ІІ. Процес створення та оформлення розпорядчої документації в державних установах

2.1 Розпорядчі документи - як різновид офіціальних документів в державних установах

2.2 Наказ - поняття та класифікація

ІІІ. Охорона праці

Висновки

Список літератури

Додатки

Вывод
Управління організацією (підприємством, установою) неможливо здійснювати без використання розпорядчих документів. Від того, наскільки правильно складені і оформлені розпорядчі документи, організована робота з ним, багато в чому залежить своєчасність та правильність прийняття управлінського рішення.

У розпорядчих документах відображається та обліковується діяльність організації, в них зафіксовані важливі рішення, що впливають на роботу всього підприємства. При перевірці роботи організації, проведенні ревізії перевіряють особливо документи. Тому ведення багатьох документів наказано законами. Правила оформлення документів закріплені в правових і нормативних актах, які видають федеральні органи державної влади, органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, органи управління комерційних і некомерційних організацій та їх обєднань.

Вимоги до оформлення документів також закріплені в державних стандартах на документацію. Стандарт, як інформативно-технічний документ (зразок, еталон, модель) встановлює комплекс норм, правил, вимог до обєкта стандартизації.

Застосування стандартів на практиці сприяє поліпшенню якості документів, і як наслідок більш ефективної діяльності організації.

В даній роботі була розкрита тема та розглянуто основні поняття документаційного забезпечення державної установи; надана характеристика розпорядчим документам; розглянуто поняття наказ, та наведена його класифікація; досліджено процес складання та оформлення наказів; розглянути моменти організування тексту розпорядчих документів.

Список литературы
1. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. - К.: Держспоживстандарт України, 2003.

2. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94.- [Чинний від 1995-07-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.

3. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги: ДСТУ 2395-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.

4. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91, зі змін. І допов.

5. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153.

6. Блощинська В.А., Сучасне діловодство. Навчальний посібник. Видавництво: ЦУЛ, 2005 р.

7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб., доп. - К.: Либідь, 2000. - 384 с.

8. Делопроизводство. Подготовка служебных документов / М. Ю. Демин. - СПБ.: Питер, 2008.

9. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. Более 120 документов. - М.: ТЕ Велби, Проспект, 2009.

10. Дубов Д.В., Основи електронного урядування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Видавництво: ЦУЛ, 2006 р., 176 стр.

11. Іванова Т.В., Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Видавництво: ЦУЛ, 2007 рік, 360 с.

12. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2002. - 168 с.

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

НАКАЗ

22 жовтня 20 13 р. м. Бердянськ № ____

Про створення комісії з навчання та перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р. № 304 з метою підвищення рівня знань працівників навчального закладу з правил надання першої долікарської допомоги та їх перевірки

НАКАЗУЮ: 1. Провести навчання та перевірку знань працівників загальноосвітнього навчального закладу з правил надання першої долікарської допомоги з 28.10.2013 по 29.10.2013.

2. Створити для здійснення цієї роботи комісію з навчання та перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги у складі: - голова комісії - Ковальчук В.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

- члени комісії: Іванчук О.І.- сестра медична дошкільно-шкільного відділення лікувально-профілактичного закладу № __ (за згодою);

Литвинчук Л.Л. - сестра медична загальноосвітнього навчального закладу;

Пилипчук П.П. - заступник директора з господарської роботи;

Руденко В.Л. - вчитель хімії.

3. Членам комісії: 3.1. Скласти графік проведення занять з працівниками з правил надання першої долікарської допомоги до 23.10.2013.

3.2. Скласти план проведення таких занять до 24.10.2013.

3.3. Ознайомити працівників загальноосвітнього навчального закладу з графіком проведення занять з правил надання першої долікарської допомоги до 24.10.2013.

3.4. Розробити білети для перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги до 25.10.2013.

3.5. Провести загальне навчання (лекція) для усіх працівників 25.10.2013.

3.6. Провести заняття (практичний семінар) у підгрупах: - для педагогічних працівників - 26.10.2013;

- для обслуговуючого персоналу - 25.10.2013.

3.7. Провести перевірку знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги 27.10.2013.

3.8. Результати оцінювання знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги узагальнити до 03.11.2013.

3.9. Діловоду Малько З.П. ознайомити зі змістом цього наказу осіб, які організовують та проводять навчання і перевірку знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Дудукалов С.В.

З наказом ознайомлені: Підпис Ініціали, прізвище

Дата

Підпис Ініціали, прізвище

Дата

Підпис Ініціали, прізвищ

Дата

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

НАКАЗ

22 жовтня 20 13 р. м. Бердянськ № ____

Про надання відпустки

Гавриловій Т.П.

НАДАТИ: 1. Гавриловій Тетяні Леонідівні, двірникові тарифну відпустку із 25 жовтня 2013 року по 18 листопада 2013 року (24 календарні дні) за період роботи 24 травня 2012 по 24 травня 2013 року.

Підстава: заява Гаврилової Т.Л. від 21.10.2013.

2. Бухгалтерові Тараненко Л.П. провести відповідні розрахунки.

3. Контроль за виконання наказу покласти на інспектора ВК Дузь В.Й.

Директор ДНЗ „Бердянський МПЛ” Дудукалов С.В. Дудукалов

З наказом ознайомлені: Підпис Т.Л. Гаврилова

Дата

Підпис Л.П. Тараненко

Дата

Підпис В.Й. Дузь

Дата

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.05.2013р. м. Бердянськ № 12

Про вдосконалення системи мовної підготовки студентів та співробітників

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 8 вересня 1997 року «Про затвердження конкретних заходів щодо всебічного розвитку й функціонування української мови», наказу № 44 від 22.09.1997 р. Міністерства аграрної політики України «Про впровадження комплексних заходів щодо всебічного розвитку й функціонування української мови», розпорядження № 32 від 29 квітня 2012 р. управління освіти Запорізької облдержадміністрації з метою подальшого всебічного впровадження української мови

ЗОБОВЯЗУЮ: 1. Створити робочу групу з перевірки якості діловодства у підрозділах ліцею.

2. До 12 травня 2013 р. розробити систему заходів з поліпшення якості мовної підготовки студентів.

3. Створити при філологічній методичній комісії викладачів навчально-консультаційний пункт з української мови.

4. Організувати курси української мови для викладачів і співробітників ліцею з урахуванням рівня володіння українською мовою.

5. Заступникам директора подати пропозиції, а бібліотеці ліцею підготувати заявку на придбання україномовної навчально-науково-методичної літератури на 2013-2014 навчальний рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на проректора з навчальної роботи Лаврова М.К.

Директор ДНЗ „Бердянський МПЛ” Дудукалов С.В. Дудукалов

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА Виконавчий комітет

УХВАЛА

16.10.2013 м. Бердянськ №115

Про надання житлової площі громадянам, які перебувають на квартирній черзі

Розглянувши списки для надання житлової площі громадянам - працівникам підприємств, організацій та установ м. Бердянськ і пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок наданої житлової площі в Україні, виконком

УХВАЛИВ: 1. Громадянину Панченку П.П., який працює інструктором в автошколі з 1986 року, проживає за адресою: вул. Малишка, 3, кв. 26, займає кімнату площею 18,5 кв.м у трьохкімнатній квартирі (з підселенням), на площі якої проживає чотири особи, у складі: 1. Панченко Петро Павлович - заявник;

2. Панченко Ірина Андріївна - дружина;

3. Панченко Олег Петрович - син;

4. Панченко (Петренко) Олена Іванівна - невістка. виділити трьохкімнатну квартиру по вул. Дзержинського, 24, житловою площею 56 кв.м згідно з чергою № 1 з 1982 року.

Голова виконкому С.В.Садовий

Секретар В.Т. Томчук

Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Комунальних Послуг

__________________________________________

(місцезнаходження)

_______________________

(телефон, факс)

ПОСТАНОВА про закриття справи про адміністративне правопорушення

«___» ____________ 20__ року № _______

Комісія у складі _______________________________________________

(посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які розглянули справу)

____________________________________________________________, розглянувши ________________________________________________

(зазначити подані матеріали справи про

_____________________________________________________________ адміністративне правопорушення) _______________________________

_____________________________________________________________ щодо несвоєчасного надання інформації, необхідної для виконання покладених на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, завдань, та (або) ненадання інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами субєктів природних монополій або субєктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, та (або) невиконання або несвоєчасне виконання субєктами природних монополій або субєктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, порушення ліцензійних умов _____________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові, місце роботи, посада)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________, УСТАНОВИЛА: ______________________________________________

(викласти обставини, що встановлені під час розгляду справи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

Керуючись статтями 24418, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ПОСТАНОВИЛА: Закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення щодо несвоєчасного надання інформації, необхідної для виконання покладених на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, завдань, та (або) ненадання інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами субєктів природних монополій або субєктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, та (або) невиконання або несвоєчасне виконання субєктами природних монополій або субєктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, порушення ліцензійних умов

_____________________________________________________________

(зазначити прізвище, імя, по батькові особи, щодо якої винесено

___________________________________________________постанову) у звязку з тим, що ___________________________________________ __________________________________________________________________

(зазначити підстави)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Постанова про закриття справи підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні постанови про закриття справи постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

Постанову про закриття справи може бути оскаржено в суді протягом десяти днів з дня її винесення.

Голова Комісії

М.П.

Секретар

_________________

(підпис, прізвище та ініціали)

_________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Копію цієї постанови отримано «___» _______ 20__ року ___________

(підпис, прізвище та ініціали)

РІШЕННЯ

Вченої ради (повна назва закладу)

18 вересня 2013 року м. Київ № ______

Про стан впровадження української мови в діяльність академії

Заслухавши й обговоривши інформацію (кого? про що?), Вчена рада зазначає, що в академії здійснюється відповідна робота щодо виконання Закону про мови від 28 жовтня 1989 р., постанови Ради Міністрів України від 12 лютого 1991 р. №41 «Про державну програму розвитку української мови» та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 р.», комплексної програми Міністерства освіти з цих питань, схваленої колегією міністерства ....

Водночас Вчена рада визначає, що українська мова в навчальному процесі й при спілкуванні нею в академії здійснюється належним чином. Проте мають місце й певні недоліки. Зокрема, ...

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада

ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Визнати роботу....

2. Звернути увагу (кого, на що)...

3. Затвердити заходи щодо ...

4. Контроль за виконанням ... покласти на ...

Голова вченої ради (підпис) ініціали, прізвище

Секретар (підпис) ініціали, прізвище

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?