Розмовна лексика в періодиці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 53
Суть поняття вставні та вставлені конструкції та їх особливості, причини вживання у періодиці. Визначення ролі вживання розмовних слів та конструкцій на формування правильної літературної української мови на базі аналізу українських періодичних видань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Без мови нема народності, рідна мова найкраще відбиває в собі думки й почуття окремої людини, суспільності всього народу. В мові, її історії, розвитку й виробленні відбилися перші ознаки проявів самостійного духовного життя в майбутньому окремого народу. Як нам відомо, немає жодного суспільства, яке б не знало мови, яке б не володіло цим найважливішим засобом людських відносин; нею постійно користуються люди у своїй трудовій діяльності, спрямованій на досягнення певної мети; без мови не може існувати будь-яке виробництво, не можуть розвиватися техніка, культура, наука, мистецтво; за допомогою мови люди висловлюють свої думки і передають їх іншим людям; за допомогою мови людство зберігає й передає новим поколінням нагромаджений віками досвід. Без мови взагалі не може існувати людське суспільство. Мова - найкращий цвіт, що ніколи не вяне, а вічно живе, розвивається і процвітає… Але поряд з мовою стоїть і писемність.Вставні конструкції (слова, словосполучення і речення) виражають ставлення мовця до висловленої ним думки. Звязок із реченням у вставних конструкціях здійснюється за допомогою інтонації, яка залежить від інтонаці всього речення. І якщо простежити, як конкретно виявляє себе кожна складова частина інтонації в різних позиціях вставних конструкцій, зокрема мелодична лінія, висота голосу, час звучання, сила вимови, характеристика пауз, то виходить, що вставні конструкції вимовляються в тісній єдності з основним реченням і не виділяються ні рухом основного тону, ні інтенсивністю, ні паузами. За складом, наприклад, розглядаються вставні слова, словосполучення і речення у звязках з вираженням компонентів різними частинами мови та частками. Деякі дієслова також можуть виконувати роль вставних слів, граматично відриваючись від інших слів у реченні (даруйте, дозвольте, бачу, може, розуміється, знаєте, чуєте, буває тощо).Будь-який сучасний текст засобів масової інформації, щоб його сприйняв читач, повинен мати чимало якісних властивостей - обєктивність, актуальність, відповідність запитам аудиторії, популярність. Вставлені одиниці вирізняються специфічною функцією, закладеною в їхній семантиці, - надавати базовому реченню якоїсь додаткової інформації, уточнювати його, пояснювати в ньому щось. Вставлена конструкція (навіть окреме вставлене слово) може уточнювати позначувані в членоподільній частині речення місце або час дії, указувати на її причину, характеризувати певну особу чи певний предмет або якусь обставину, що доповнює повідомлене в основній частині речення та ін. Словосполука принаймні прилюдно є вставною, оскільки доповнює, конкретизує попередню думку, а конструкція утім, не будемо стверджувати, що він так робив саме на великі православні свята - вставленою, бо містить додаткові роздуми автора з приводу субєкта інформації, його власний, дещо іронічний коментар, який постав побіжно, у процесі викладу думки, чим поповнив, уточнив, розвинув зміст висловленого, указавши на нові факти, що не були передбачені в перший момент формування думки [48, с. Найчастіше у текстах періодики вживають вставлені конструкції для пояснення або доповнення основного тексту (Додаток А).Мова друкованих засобів масової інформації є одним із найдинамічніших підстилів публіцистичного стилю: у ній доволі яскраво й швидко віддзеркалюються зміни, що відбуваються в суспільстві. Дослідники мови публіцистики зазначають, що вада текстів проявляється не в слабкій насиченості їх інформацією, а в "поганій" експресії, яка повторюється, стає стандартною і внутрішньо непереконливою. Помітними є зміни у структурно-семантичній репрезентації підмета: на тлі переважного вживання підметів, що позначають традиційні назви осіб, явищ, процесів суспільно-політичного життя, пасивізації деяких найменувань у ролі підметів, активно вживаних у радянські часи, актуалізуються нові,здебільшого прості підмети, виражені іменниками чи займенниковими іменниками у формі називного відмінка, повязані з назвами субєктів політики, політичних груп і напрямів. Вибір простої чи складеної форми підмета визначає тематика, жанрова специфіка та індивідуальність автора газетної публікації. Помітними є зміни у структурно-семантичній репрезентації підмета: на тлі переважного вживання підметів, що позначають традиційні назви осіб, явищ, процесів суспільно-політичного життя, пасивізації деяких найменувань у ролі підметів, активно вживаних у радянські часи, актуалізуються нові,здебільшого прості підмети, виражені іменниками чи займенниковими іменниками у формі називного відмінка, повязані з назвами субєктів політики, політичних груп і напрямів.

Вывод
Мова друкованих засобів масової інформації є одним із найдинамічніших підстилів публіцистичного стилю: у ній доволі яскраво й швидко віддзеркалюються зміни, що відбуваються в суспільстві. Сьогодні в мові преси особливо помітна конкуренція інформаційності та експресивності функцій. Дослідники мови публіцистики зазначають, що вада текстів проявляється не в слабкій насиченості їх інформацією, а в "поганій" експресії, яка повторюється, стає стандартною і внутрішньо непереконливою. Вони застерігають, що коли конструктивний контраст складається зі стандарту і такої самої експресії стандартизованості, руйнується основа й сенс газетної мови.

Отже, стилістичне навантаження двоскладних речень зумовлене передусім функціональними виявами їхніх головних і другорядних членів. Помітними є зміни у структурно-семантичній репрезентації підмета: на тлі переважного вживання підметів, що позначають традиційні назви осіб, явищ, процесів суспільно-політичного життя, пасивізації деяких найменувань у ролі підметів, активно вживаних у радянські часи, актуалізуються нові,здебільшого прості підмети, виражені іменниками чи займенниковими іменниками у формі називного відмінка, повязані з назвами субєктів політики, політичних груп і напрямів. Різноплановим є і їхнє стилістичне використання - від нейтрального номінативного позначення до експресивно-оцінного - у разі субстантивації, метонімічної транспозиції, оказіонального творення. Вибір простої чи складеної форми підмета визначає тематика, жанрова специфіка та індивідуальність автора газетної публікації.

Стилістичне навантаження двоскладних речень зумовлене передусім функціональними виявами їхніх головних і другорядних членів. Помітними є зміни у структурно-семантичній репрезентації підмета: на тлі переважного вживання підметів, що позначають традиційні назви осіб, явищ, процесів суспільно-політичного життя, пасивізації деяких найменувань у ролі підметів, активно вживаних у радянські часи, актуалізуються нові,здебільшого прості підмети, виражені іменниками чи займенниковими іменниками у формі називного відмінка, повязані з назвами субєктів політики, політичних груп і напрямів. Різноплановим є і їхнє стилістичне використання - від нейтрального номінативного позначення до експресивно-оцінного - у разі субстантивації, метонімічної транспозиції, оказіонального творення. Вибір простої чи складеної форми підмета визначає тематика, жанрова специфіка та індивідуальність автора газетної публікації [14, с. 48].

У використанні структурно-граматичних типів присудка також простежуємо нові явища. Форми вираження простого дієслівного присудка вражають різноманітністю й істотним розрізненням за способами вираження граматичних значень та експлікацією стилістично нейтральної й маркованої предикативності. Продуктивними є дієвідмінювані дієслівні форми, які утворюють повну, стилістично нейтральну модально-часову парадигму присудка. Простий дієслівний присудок у так званих «неграматичних» формах виражає здебільшого стилістично марковану предикативність, типовими засобами реалізації якої є вигуково-дієслівні форми та форми, ускладнені частками.

Істотно розширилося коло синонімів у ролі модальних, фазових та каузативних дієслівних допоміжних компонентів дієслівного складеного присудка, актуалізованих унаслідок суспільних змін та тенденцій до увиразнення газетної мови. Найпоширенішим є модальне значення волевиявлення, зреалізоване багатьма синонімічними дієсловами [13, с. 5]. Використання спеціалізованих та неспеціалізованих форм дієслівного складеного присудка детерміноване жанровим різновидом газетного матеріалу: деталізація подробиць факту чи події в дописах та репортажах спричиняє активне вживання спеціалізованих форм, потреба в майстерному поєднанні літературно-образної стилізації, розмовних елементів із власне-газетним стилем викладу, найтиповіше зреалізована в нарисах, есе, репортажах-роздумах, зумовлює функціонування неспеціалізованих форм дієслівного складеного присудка.

Список литературы
1. Арполенко Г.П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові/Г.П. Арполенко, В.П. Забєліна. - К.: Наук, думка, 1982.-131 с

2. Баранник Д.Х. Актуальні проблеми дослідження мови масової інформації/ Мовознавство. - 1983. - № 6. - С. 13 -17.

3. Буряк В. Жанровість як система людського мислення. Зб. праць науково-дослідного центру періодики. - Львів, 2005. - Вип.13. -С.337 - 343

4. Вихованець І.Р. Головні члени речення. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. - К.: Наук. думка, 1972. - С. 149 - 179

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; ВТФ "Перун", 2002. - 1440 с.

6. Газета по-українські: сусп.-політ. газ., - Київ, 2014. - Щотижн. 2014, 30 квітн. № 12.

7. Газета по-українські: сусп.-політ. газ., - Київ, 2014. - Щотижн. 2014, 02 травн. № 13

8. Голос України, - Київ, 2014. - .Щотижн. 2014, 3 квітн. № 63-64.

9. Голос України, - Київ, 2014. - .Щотижн. 2014, 17 квітн. № 76.

10. Голос України, - Київ, 2014. - .Щотижн. 2014, 30 квітн. № 85-86.

11. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. - К.: Наук. Думка, 1982. - 210 с.

12. Зарицкий М.С. Стилістика сучасної української мови. - К.: Парламентське видавництво, 2001. - 154 с.

13. Клаус Г Г. Сила слова. - М.: Прогрес, 1967. - 230с.

14. Кудрявцева Л.О., Дядечко Л.П., Дорофієва О.М., Філатенко І.О., Черненко Г.А. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія - вплив - маніпуляція // Мовознавство. - 2005. - № 1. -

С. 58-66.

15. Пилинський М.М. Експресивність стилю масової політичної інформації // Мовознавство. - 1977. - № 5. - С. 35-46.

16. Сумщина: сусп.-політ. газ., - Суми, 2014. - Щотижн. 2014, 30 січн. № 4.

17. Сумщина: сусп.-політ. газ., - Суми, 2014. - Щотижн. 2014, 14 березн. № 7.

18. Сумщина: сусп.-політ. газ., - Суми, 2014. - Щотижн. 2014, 27 березн. № 9.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?