Розміщення продуктивних сил Волинської області - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 88
Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Волинської області. Сучасна галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу області. Особливість розміщення, територіальна структура та перспективи розвитку провідних галузей господарства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Як свідчить досвід, за останні роки відбулися істотні зміни в структурі господарства регіонів України, які підняли на рівні областей і територіально-господарських районів складний комплекс проблем розвитку і розміщення продуктивних сил. На тлі масштабних структурних зрушень, які в трансформаційному періоді охопили всі території країни відбуваються проблемні процеси відродження й розвитку національного виробництва.Волинська область розташована на північному заході України і займає територію 20,2 тис. км2, що складає 3,34% площі нашої країни. На півночі область межує з Білорусією, заході і південному заході - з Рівненською областю і Польщею, на півдні - з Львівською, сході - Житомирською областю. Але у 2010 році обсяг виробленої продукції в промисловості перевищив цей показник у сільському господарстві і становив 53,5% від сукупного обсягу. Сільське господарство спеціалізується на скотарстві мясо-молочного напряму, в деяких районах - на свинарстві, а також виробництві цукрового буряку, зерна та льону-довгунця. Промисловість спеціалізується на виробництві автомобілів, підшипників, приладів, засобів автоматизації і запасних частин до них, машин для скотарства та кормовиробництва, видобутку камяного вугілля і торфу, виробництві меблів, цукру і тваринницькій продукції.Питома водозабезпеченість природним місцевим стоком 1 км2 території складає в області 107,9 тис. м3/рік. Смертність в області переважає народжуваність, тому природне скорочення населення складає 2,7% (скорочення у міських поселеннях - 1,1, сільських - 4,5%). Рівень безробіття в області становить 6,2% або 34,3 тис. осіб, одна третя з яких - молодь у віці до 28 років. У 2010 році в області нараховувалося 17 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, кількість працюючих у яких складала 910 осіб. В галузевій структурі валової доданої вартості галузі, що виробляють товари, становлять лише 59,4%, у тому числі: промисловість - 17,1, сільське господарство - 34,0, будівництво - 6,0%; галузі, що надають послуги, - 40,6%, зокрема: транспорт і звязок - 13,7, галузі сфери обігу - 6,9, житлово-комунальне господарство - 5,4, галузі соціально-культурної сфери - 9,8%.До основних елементів територіальної структури комплексу відносяться територіальні промислові поєднання і утворення, які відрізняються масштабами розвитку виробництва, рівнем участі у територіальному поділі праці, певними функціональними ознаками, ступенем взаємоповязаності і характером організації виробництва. В області виділяються такі територіальні форми промислових утворень, як промислові пункти, центри і вузли. За рівнем територіальної концентрації виробництва вони відносяться до малих і дуже малих елементів структури із чисельністю зайнятих менше 250 чоловік. За рівнем територіальної концентрації промислового виробництва у відповідності з чисельністю промислово-виробничого персоналу, зайнятого у виробництві, промислові центри відносяться до великих (Луцьк), значних (Ковель, Нововолинськ), середніх (Рожище, Володимир-Волинський, Ківерці, Любомль, Маневичі, Цумань). До числа найбільших центрів відносяться тільки три - Луцьк, Нововолинськ і Ковель, але в цих центрах зайнято більше 70 % промислово-виробничого персоналу області.Протягом останніх років діяльність субєктів підприємництва Волині на зовнішніх ринках продовжує залишатися одним із найбільш важливих факторів господарського життя регіону. За 2010 рік зовнішньоторговий обіг області складав 515,0 млн. дол. Різке збільшення цього показника обумовлене як активізацією роботи господарських субєктів-експортерів, так і значним збільшенням обсягів продукції, закупленої за кордоном.Для подолання існуючих проблем розвитку Волинської області необхідно реалізувати вжиття основні напрямки її соціально-економічного розвитку. стосовно промисловості необхідно підвищити обсяги виробництва продукції машинобудування і металообробки, які створюють основу технологічного оновлення економіки;Область розвивається як аграрно-індустріальна. На розвиток і розміщення продуктивних сил області вплив мали історичні, природні, демографічні, економічні та екологічні фактори. В галузевій структурі валової доданої вартості галузі, що виробляють товари, становлять лише 59,4%, у тому числі: промисловість - 17,1, сільське господарство - 34,0, будівництво - 6,0%; галузі, що надають послуги, - 40,6%, зокрема: транспорт і звязок - 13,7, галузі сфери обігу - 6,9, житлово-комунальне господарство - 5,4, галузі соціально-культурної сфери - 9,8%.

План
Зміст

Вступ

1. Короткі основні відомості про Волинську область

2. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил області

3. Сучасна галузева струткура та рівень розвитку господарського комплексу області

4. Особливість розміщення і територіальна струткура провідних галузей господарства території

5. Участь області у внутрідержавному територіальному поділі праці та зовнішньоекномічних звязках

6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил області

Висновки

Вывод
Волинська область розташована на північному заході України. До складу Волинської області входить 16 районів. Область розвивається як аграрно-індустріальна. Для області характерне зосередження її виробничого потенціалу в промислових вузлах (Луцькому, Ковельському, Нововолинському), а також в агропромислових обєднаннях і комплексах: на півдні - цукробуряковий, в центральних та північній частинах області - льоно- і лісопромислові, а також скотарство.

На розвиток і розміщення продуктивних сил області вплив мали історичні, природні, демографічні, економічні та екологічні фактори.

Частка Волинської області у валовій доданій вартості України становить 1,4%. В галузевій структурі валової доданої вартості галузі, що виробляють товари, становлять лише 59,4%, у тому числі: промисловість - 17,1, сільське господарство - 34,0, будівництво - 6,0%; галузі, що надають послуги, - 40,6%, зокрема: транспорт і звязок - 13,7, галузі сфери обігу - 6,9, житлово-комунальне господарство - 5,4, галузі соціально-культурної сфери - 9,8%. Агропромисловий комплекс є однією з найбільш важливих виробничих систем області.

Найбільшими промисловими центрами області є Луцьк, Ковель та Нововолинськ.

Протягом останніх років діяльність субєктів підприємництва Волині на зовнішніх ринках продовжує залишатися одним із найбільш важливих факторів господарського життя регіону.

Подолання існуючих проблем у розвитку області повязане з реалізацією основних напрямків соціально-економічного розвитку.

Список литературы
В.К. Симоненко Регіони України: Проблеми розвитку / За ед. Симоненка В.К. - К.: Знання, 2010. - 364 с.

Голиков П.А. »Вступ до економічної і соціальної географії»,-К.:»Либідь»,2011.,ст.320.

Данилишин Б.М.“Продуктивні сили економічних районів України”, - К:”Нічлава”,2010 р.,ст.520

Демченко В.П. Перспективи розвитку Волинського регіону // Економіка України, №4, 2011

Долинський С.В. Розвиток малого підприємництва в регіоні Поділля України // Економіка АПК.-№6.-2001.-с.51.

Дорогунцов С.І. «Розміщення продуктивних сил України», - К.:КНТЕУ, 2010.,ст.364.

Клімчук Б.П. Єврорегіон Буг: Волинська область. - Луцьк: Ред.-вид.відд. Волин. ун-ту, 2008 - 448 с., іл

Мезенцева Н.І. «Суспільно - географічне районування України»,-К.:»Київський університет»,2008.,ст.228.

Михасюк І.Р.»Регіональна економіка»,-Л.:»Українська технологія», 2007.,ст.240.

Олійник Я.Б.»Вступ до соціальної географії»,-К.:»Знання»,2008.,ст.204.

Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України: Підручник / За ред. проф. Паламарчука М.М. - К.: Знання, 2006. - 389 с.

Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Горська О.В. та ін.- К. ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000.-250 с.

Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. - К.: ВД “Юридична книга”, 2001. - 552 с.

Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк. - К.: Товариство “ЗНАННЯ”, КОО, 2008. - 546 с.

Симоненко В.К. «Регіони України»,-К.:»Наукова думка»,2010.,ст.265.

Статистичний щорічник за 2010 рік

Суспільно-географічне районування України: Навчальний посібник.-К.: 2009.-228с. www.ukrstat.gov.ua

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?