Проcторовий розвиток внутрiшньогaлузeвої зовнiшньої торгiвлi Укрaїни - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Ознайомлення з сучасним науковим базисом для дослідження моделей світової торгівлі та глобальної економічної діяльності. Огляд тeорeтико-мeтодичних зacaд внутрiшньогaлузeвого обміну товaрaми. Аналіз показників зовнішньоекономічної торгiвлi Укрaїни.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукТобто йдеться про країни, що активно розвивають внутрішньогалузеву зовнішню торгівлю, відображаючи спроможність використовувати ефекти від збільшення масштабів виробництва, збуту та кривої досвіду. Проведене автором дослідження внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України засвідчило її надзвичайно низький рівень навіть із країнами щодо яких проголошено курс на економічну інтеграцію. Тому в даному контексті лише глибока аргументована оцінка просторового розвитку внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі товарами як найважливішого індикатора інтеграційної зрілості України дасть змогу визначити її реальні зовнішньоторговельні можливості та обмеження. Разом із тим виникає потреба глибокого аналізу внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі як явища, причинно-наслідкові структурні звязки котрого є нелінійними, актуалізується необхідність дослідження просторового розвитку внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України з країнами світу на основі використання тих її моделей, що ґрунтуються на перевагах нової парадигми вивчення економічних явищ і процесів. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету в межах тем: “Проблеми міжнародної економіки та перспективи входження України в Європейську економічну систему (номер державної реєстрації 0103U003580), де автор є виконавцем розділів “Механізми підвищення рівня інтрасекторної торгівлі”, “Розвиток внутрісекторної торгівлі” та “Новітні тенденції розвитку світової економіки” (номер державної реєстрації 0107U012233), в рамках якої підготовлено розділ “Формування моделі національного розвитку внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України”.У першому розділі “Теоретичні основи внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі товарами” розглянуто суть ВГЗТ товарами, визначено її основні детермінанти, узагальнено та розвинуто теоретичні підходи до пояснення причин виникнення ВГЗТ, запропоновано вдосконалену методику оцінки та дослідження детермінант ВГЗТ. Розвиток ВГЗТ залежить від детермінант, які можна поділити на дві великі групи: ті, що повязані з геополітичним становищем країни - економічний розвиток, розмір ринку, географічне розташування, економічна інтеграція та торгові барєри, а також такі, що обумовлені галузевою приналежністю - товарна диференціація, економія від масштабу, ринкова структура, життєвий цикл товару, діяльність транснаціональних корпорацій, агрегаційна похибка, “weight-gaining” ефект, сезонна диференціація, спільне виробництво і споживання, реекспортна торгівля, олігополістична структура ринку. У другому розділі “Аналіз просторової структури внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України” виявлено основні тенденції ВГЗТ України з країнами світу, здійснено її структурно-динамічний аналіз і на основі фрактального підходу побудовано просторову архітектуру ВГЗТ. Внутрішньогалузева зовнішня торгівля України з країнами світу характеризується низьким рівнем (із переважною більшістю країн становить менше 10%), нестабільністю, чіткою тенденцією до зростання з Білоруссю, Німеччиною, Молдовою, Угорщиною й особливо - із Російською Федерацією (табл. Індивідуальні абсолютні структурні трансформації експорту, імпорту та обороту ВГЗТ України у 2006 р.: За результатами дослідження встановлено домінуючу концентрацію імпорту в структурі ВГЗТ України та орієнтацію її на ринок СНД як за експортом, так і за імпортом із домінуванням імпортної локалізації та на ринки Європи й Азії, котрі характеризуються експортною локалізацією.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо розроблення основних положень концепції просторового розвитку внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України. У результаті комплексного дослідження теоретичних засад внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі й детермінант її розвитку зясовано, що внутрішньогалузева зовнішня торгівля - це не просто одночасний експорт та імпорт товарів, які належать до однієї галузі, а складне економічне явище, котре виникає у випадку розвитку стійких звязків між субєктами ВГЗТ, спричинених різноманіттям та протиріччями їх преференцій; Визначальним фактором пропозиції внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі товарами слід вважати можливість отримання ефекту від масштабу виробництва, а у випадку ВВГЗТ - факторозабезпеченість країни. Враховуючи положення мікроекономічного аналізу Слуцького і Стоуна, встановлено звязок між змінами доходів споживачів та попиту на товари, на основі поділу всіх товарів на нормальні й цінні, нормальні й малоцінні, товари Гіффіна і малоцінні, а також урахування наявності товарів Гіффіна у міжнародній торгівлі та того, що нормальний і цінний товар відрізняється від нормального малоцінного товару високою якістю.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?