Проблема "громадського служіння" літератури у висвітленні російської перед- та ранньосимволістської естетики й літературної критики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 246
Співвідношення різних напрямків літературної критики кінця XIX–початку ХХ ст. Суспільна функція літератури перед- і ранньосимволістською естетикою та критикою. Формування уявлень про соціокультурну функцію літератури і специфіку літературної критики.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРоботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету ім. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор ГУСЄВ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ, Дніпропетровський національний університет ім. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор КОЧЕТОВА Світлана Олександрівна, професор кафедри зарубіжної літератури, декан факультету французької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. кандидат філологічних наук, доцент ІЛЬЇН Сергій Олександрович, завідувач кафедри всесвітньої літератури Луганського національного університету ім. Захист відбудеться «12 » лютого 2009 р. о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 у Дніпропетровському національному університеті ім. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету ім.На стадії самовизначення символістської естетики й поетики (кінець 1880-х - 1890-ті рр.) у теоретиків і практиків символізму виникла потреба дистанціюватися не тільки від реалізму, а й від традиційного для російської літератури завдання - відображати обєктивну дійсність і формувати, виховувати, позитивно впливати на свідомість та підсвідомість читача. Складність поставлених у дисертаційній роботі завдань посилюється й через те, що до останнього часу тлумачення питання про соціальне функціонування літератури ранньою символістською критикою послідовно та різнобічно не розглядалося. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб вивчити, як у процесі становлення і розвитку символістської критики формувалися нові уявлення про соціокультурну функцію літератури та специфіку літературної критики. розкрити, як розумілася суспільна функція літератури перед-і ранньосимволістською естетикою та критикою; Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше визначено співвідношення основних напрямків у російській літературній критиці кінця ХІХ - початку ХХ ст., виокремлено відмінні особливості в їхніх підходах до оцінок літературних явищ; поглиблено існуючі уявлення про становлення літературної критики символізму у контексті філософських й духовно-релігійних пошуків; визначено причини формування у ранній символістській критиці нової тенденційності; уточнено уявлення про закономірності літературного розвитку кінця ХІХ - початку ХХ ст., типологію напрямків у критиці цього періоду; доповнено уявлення про поетику символізму.У першому розділі - «Історія вивчення ранньої символістської критики» - репрезентовано огляд наукової літератури за темою дисертації «Проблема “громадського служіння” літератури у висвітленні російської перед-та ранньосимволістської естетики й літературної критики» і сформульовано теоретичні й методологічні принципи дослідження. ХІХ ст., коли література розглядалася як суспільна трибуна і на перший план висувалася не художня цінність твору мистецтва, а його суспільна значущість. Критик дорікав символістам в асоціальності, субєктивізмі, вважав, що література повинна мати велике пізнавальне та виховне значення. Ці критики, як і пізній Бєлінський, бачили у літературі, перш за все, інструмент суспільної самосвідомості, рупор прогресивних соціальних ідей. Розділ 3 - «Боротьба з “утилітарною” критикою й утвердження нових завдань літератури» - складається з чотирьох підрозділів.Красильщик А.К. Проблема социокультурной функции в литературе в раннесимволистской критике / А.К. Красильщик // Двенадцатые международные чтения молодых учених памяти Л.Я. Лившица.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?