Про досвід ітеграції радіовізіографа DR.Suni 1800 та вільнорозповсюджувального програмного забезпечення МІС ЕМК з відкритим кодом OpenDental - Статья

бесплатно 0
4.5 244
Проблеми впровадження радіовізіографа DR.Suni 1800, пов’язані з застарілим програмним забезпеченням. Можливості застосування вільнорозповсюдженого програмного забезпечення з відкритим кодом при обробці цифрових зображень в стоматологічній практиці.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
!"

#

$%

& # #’ ’((# ’# )* ,-.

!

" # $% & ’(

! "#$ % "" "&& !$’ ( #& &(#) * , "#(’) #( ! - "# * - (#- )- && .& &’ /( *## "/"* ( // - "/’ *0!$’& " &’$ &$ *$ " /! *) / 1*& */( * "# 234567

8 * 9" " "&( *# "/"* :" ( &’ "&&! (’ " * &$! # *## "/"* " ! &&- (#; #& :< ! # ; "# 234567

( & " (’ "* &$! $ $ )$ &&$ " =>?52?5@AB: &!&&’ *## "/"* " C /$ 0$ * ); && D65EFGH I

"#8 ) &&8(# ) &&8 ( 8 *# "/"* "

$ / (

(( ((( ( $

&# ##

$%

(& #( 0#’ ’//# ’# )* ,-.

!& )

#

*

, !

" # $ & * )

!$ "#$ % &)& *$ ( #& &(#&) * : /<) /" J J- "# & & !$<- (#&- J-

&& .J& &&’ /! *## /&* ( // &- "/ ) &$& & &) & ) *) & &J *) *" () 1*&J */(J "# 234567

8 & "J & !& % *#J /&* :" "&’ * & / &*&# *## /&* & JJ &&- (#&) #& K(!% ! # "# 234567

( &*(’" & & / &*&) $ )$ &&) & JJ =>?52?5@AB : & &&’ *## /&* & C /) ) * ) & &J D65EFGH I

"#8 & J &&J8 (#& J &&J8 L(J & J8 *# /&* & JJ

-1), 2* 3 )4 ,5 ,-)-. -)6)7-*5 - )* ,-. 89, 8 , 7-,)

!"#$ -./0 123456789 -:;:3 ;9 ?58@34A8:B CB 0 D; .64C;>E3@AFB 6G <H. 6G ?F4;853I

26M6@AB 3AE6FN6H6FM3A>OP 6H G6E?BP 4H?E Q 3AP @?RO5FBFMP 65 @O? E?5@6H@3P >3AR@6R? SF3 @O? E6AM5FH@6RH R433?5@BP TO? U36?S FN?3N6?G FS @O? VA3W?@ FS @O? E6M6@AB 3AE6FN6H6FM3A>OH A5E 3?BA@?E 3AE6FBFMP 65SF3VA@6F5 HPH@?VH 6H M6N?5 X6MO OA3EGA3? A5E HFS@GA3? >36R?H A3? FS@?5 RFVU65?E G6@O 65H4SS6R6?5@ A5E BFG Y4AB6@P H4>>F3@ H?3N6R?H TO? 23456Z7

65@3AF3AB 3AE6FN6H6FM3A>O 65H@ABBA@6F5 >3FUB?VH E4? @F @O? F4@EA@?E HFS@GA3? A3? E?HR36U?E TO? AU6B6@6?H FS @O? F>?5 HF43R? S3?? HFS@GA3? 4HAM? 65 @O?Iaiae aa?o?nou oaeiai >’ oa-ei? cia?ia4 eieeaaouny a ia?ao 599119996[ ca e?oaic?? ia 1 ?iai?a i?noa. ?en. ?en. ?en. Iaiae ?iaieo o?iainiaeo aieoiaio?a ?acii c ?aa?ia?c?ia?aoii io?eiaii ia aoei.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?