Причини виникнення інфляції, її наслідки та антиінфляційна політка держави - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 139
Суть, форми виявлення інфляційних процесів та їх показники. Причини виникнення та соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політка держави: методи регулювання темпів інфляції, фіскальна та монетарна політика. Інфляційні процеси в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо негативно відбивається інфляція на всіх сторонах соціально-економічного життя в Україні. Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Інфляційні процеси викликають стрімке зростання цін, зниження життєвого рівня населення, позбавлення підприємців стимулів, викривлення економічних орієнтирів, загострення економічних і соціальних суперечностей. Історично склалося так, що найважливіша функція уряду полягає в тому, щоб стабілізувати економіку, тобто допомагати ій забезпечувати повну зайнятість ресурсів i стабільний рівень цін.Якщо розглядати зазначену проблему із суто монетарних позицій, то інфляція може бути представлена як процес знецінення грошей. Інфляція - це знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе через зростання цін. Термін інфляція перекладається з латинської мови як "вздуття". Уперше термін "інфляція" почав уживатися в 70-ті роки XIX ст. стосовно грошового обігу в Північній Америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися під час громадянської війни. Інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово як тривалий процес, який можна розділити на три етапи: па першому етапі темпи зростання цін (інфляції) відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу; на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання грошової маси в обігу; на третьому етапі зростання цін набирає нерівномірного стрибкоподібного характеру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошової маси, то відстають від них.В таких випадках інфляція втрачає будь-яку визначеність і змістовність, істотно ускладнюється пізнання її сутності. Найбільш науково обґрунтованою та оптимальною на наш погляд, є класифікація видів інфляції за чотирма ознаками : 1) залежно від можливості передбачити зростання цін; Прихована інфляція має індекс споживчих цін, якщо загальна економічна нерівновага між грошовим попитом та пропозицією виникає в економічній системі, де існує загальний державний контроль за виробництвом, цінами та всім суспільним відтворенням. Відкритою називають інфляцію, якщо загальна економічна нерівновага між суспільним попитом та пропозицією виявляється у підвищенні цін. На стадії гіперінфляції спостерігається нестабільність цін у всіх секторах економіки, поширюються бартерні операції, порушується фінансово-кредитний механізм, розвиваються неорганізовані стихійні процеси в економіці, що призводить до зростання загальної економічної та політичної нестабільності.Зростання цін може бути повязане з перевищенням попиту над пропозицією товарів, проте така диспропорція між попитом і пропозицією в багатьох випадках не є інфляцією. Приклад - енергетична криза 70х в США, коли нафтовидобуваючі країни підняли ціни на нафту в десятки разів, а на інші товари й послуги ціни зросли в одночас на 7-9%. Незалежно від стану грошової сфери, товарні ціни можуть змінюватися внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних і сезонних коливань, структурних зрушень в системі відтворення, монополізації ринку, державного регулювання економіки, введення нових ставок податків, девальвації і ревальвації грошової одиниці, зміни конюнктури ринку, впливу зовнішньоекономічних звязків, стихійних лих і т.і. Ціни будуть підвищуватися в фазах бума і падати в фазах кризи, а після цього знову зростати в наступних фазах виходу із кризи. В цьому випадку - т.з. інфляція витрат підвищення заробітної плати в будь-якій галузі насправді супроводжується підвищенням загального рівня цін.У відносно невеликих межах це позитивно впливає на економіку, що обумовлено такими моментами: - збільшення грошової маси спричиняє зниження ставки відсотків за кредит, але викликає певне зростання курсу акцій та облігацій, а це, у свою чергу, призводить до зростання інвестицій, розширює експансію комерційних банків і збільшує обсяги інвестицій. Коли ж емісія досягає значних розмірів, інфляція втрачає свій позитивний вплив на суспільне виробництво. Певну вигоду, особливо на початковому етапі, інфляція приносить і підприємцям, оскільки попит на товари підвищується, а це збільшує ділову активність. Таким чином, через інфляцію даний інвестиційний проект не має економічної ефективності в перші два роки. Якщо ж уявити, що на третій рік інфляція була на рівні 20%, а прибуток сягне 200 тис. грн, то з урахуванням дисконтування він складе: 200 тис. грн: 1 0,2 = 166,6 тис. грн.Для подолання інфляції й формування ефективної політики стабілізації національної валюти вироблено цілий ряд методів. Вона означає ліквідацію старих грошових знаків, вилучення їх із обігу і заміну їх новими грошовими знаками, як правило, в меншій кількості. Ревалоризація означає процес відновлення доінфляційної вартості паперових грошей з метою стабілізації і підвищення курсу національної валюти.

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Суть, види та форми виявлення інфляційних процесів

1.1 Поняття та суть інфляції

1.2 Види та форми інфляції

1.3 Форми виявлення інфляційних процесів та їх показники

Розділ 2. Причини виникнення інфляції, її наслідки та антиінфляційна політка держави

2.1 Причини виникнення інфляційних процесів

2.2 Соціально-економічні наслідки інфляції

2.3 Антиінфляційна політика держави

2.3.1 Методи регулювання темпів інфляції, фіскальна політика

2.3.2 Монетарна політика держави

Розділ 3. Інфляційні процеси в Україні

3.1 Вплив інфляційних процесів на кризу в Україні

3.2 Шляхи подолання інфляції в Україні

3.3 Інфляція в Україні на сучасному етапі життя

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?