Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як об"єкти державного впливу - Статья

бесплатно 0
4.5 179
Дослідження змісту національних особливостей прояву кризових ситуацій в умовах глобалізації з позиції державного впливу. Обумовленість економічної кризи в Україні сукупністю факторів. Порушення відтворювального процесу, макроекономічних пропорцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як обєкти державного впливу Досліджено зміст національних особливостей прояву кризових ситуацій в умовах глобалізації з позиції державного впливу.Перехід України від етапу відновлювального зростання економіки до етапу її сталого розвитку, який було призупинено світовою фінансовою кризою 2008 року, актуалізує проблему вибору оптимальних антикризових стратегій розвитку реального сектору економіки, який на сучасному етапі функціонування національної економіки відрізняється не тільки складністю організації господарських відносин, але і наявністю значної кількості ризиків і загроз, реалізація яких суттєво ускладнює і без того кризовий його стан. Ринкові перетворення, подальша інтеграція України до складу глобального світового господарства і, нарешті, явища глибокої фінансової кризи в країні стали причиною виникнення в реальному секторі економіки ряду серйозних економічних проблем. Серед науковців, які займались проблемами економічного зростання в умовах кризи можна виділити: О.М. Разом з тим, незважаючи на численні дослідження різних аспектів антикризового регулювання економіки, у вітчизняній науці не склався цілісний підхід до напрямів і способів подолання економічної кризи, теоретичні положення носять описовий і дискусійний характер і не знайшли достатнього застосування на практиці.Зазначимо, що криза є критичним загостренням протиріч; таким становищем, при якому існує загроза основним цінностям, інтересам чи цілям зацікавлених сторін, раптова поява небезпечних ситуацій, які не можливо вирішити за допомогою звичайних технологій, які зазвичай застосовуються для вирішення проблем. До ендогенних факторів відносяться: відтворювальні і структурні - зміна фаз відтворювальних циклів і зумовлені цим зрушення в структурі економіки, хвороблива зміна передових галузей і напрямків; інституційні та організаційно-економічні - необхідність змін у формах власності, ринкових інститутах, формах організації виробництва і управління; державно-економічні та конюнктурні - потреба зміни форм і методів державного регулювання економіки з урахуванням стійких змін в конюнктурі; зовнішньоекономічні - резонансний вплив світових криз, кризових потрясінь у суміжних інтегрованих економіках, радикальні зміни в структурі зовнішньої торгівлі, надмірний зовнішній борг тощо. При цьому, відставання у розвитку України у звязку з кризою склало 4-5 років, в гострий період кризи в двічі зросло безробіття, до 10% скоротилися реальні доходи, у звязку зі спадом темпів житлового будівництва малоймовірні поліпшення житлових і комунальних умов життя. Отже, якщо криза 1997-1998 рр. була створена країнами, що розвиваються, то криза 2007-2008 рр. - розвиненими країнами. В даний час людство переживає четверту інформаційну революцію і на рівень тенденції впливає процес інформатизації, який приймає характер глобальної інформаційної революції, то можна спостерігати за розвитком абсолютно нової як за своїм змістом, так і за наслідками для всіх сфер людської діяльності інформації, що робить важливою проблематику її розуміння, як стратегічного ресурсу та рушійного чинника розвитку економіки.Дослідження змісту, національних особливостей прояву кризових ситуацій в умовах глобалізації з позиції державного впливу дали змогу дисертанту зробити висновок, що циклічні коливання сучасної світової економіки є комбінацією безлічі взаємозалежних причин: перевиробництво фіктивного капіталу, втрата регулюючого впливу держави на стрімко зростаючі ринки фючерсів і опціонів, а також інших деривативів; використання протягом останнього десятиліття наднизьких відсоткових ставок; зростання чисельності населення в країнах, зміни демографічної структури населення і нова якісна характеристика світових трудових ресурсів; катаклізми природного і техногенного характеру; погіршення якості і зменшення кількості природних ресурсів, що використовуються населенням.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?