Причини та наслідки виникнення фінансової кризи, механізм і форми її дії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 133
Ознайомлення з факторами, які призводять до зниження рівня ліквідності та платоспроможності. Аналіз організаційно-економічної характеристики фінансових показників підприємства. Розробка шляхів вдосконалення системи прогнозування та протидії банкрутству.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
2.1 Організаційно-правовий статус підприємстваНаукові методики діагностики кризи і загрози банкрутства підприємства розроблюються та пропонуються для практичного використання фахівцями - фінансовими аналітиками, спеціалістами з антикризового управління. Залежно від напряму дослідження (функціонального спрямування оціночних показників) методичні підходи до проведення діагностики можуть бути орієнтовані на дослідження таких сфер діяльності підприємства: 1) фінансово-майновий стан; Залежно від інформаційного забезпечення діагностики існуючі методичні підходи до її проведення можуть передбачати використання виключно кількісної, якісної або змішаної інформації (сумісне використання кількісних та якісних показників діяльності підприємства). Основним недоліком кількісної інформації є, по-перше, її статичність, оскільки більшість оціночних показників розраховується за даними звітності підприємств на певну дату або за період діяльності, по-друге, можлива некоректність, зумовлена неадекватним бухгалтерським обліком та звітності або цілеспрямованими діями керівництва підприємства щодо її викривлення, по-третє, застосування тільки кількісних показників не завжди забезпечує ранню діагностику, виявлення передвісників кризи та не забезпечує можливості коректно визначити фактори, що її зумовлюють. Перелік та методика збирання якісної інформації визначається особою, що проводить діагностику, а отже, залежить від її особистих професійних якостей, досвіду роботи, коректності організації збирання інформації, відвертості відповідей опитуваних фахівців тощо, тобто висновок стосовно глибини кризових явищ має субєктивний характер банкрутства підприємства.Тому розрахунок загальної потреби в активах дозволяє одержати уявлення про загальну потребу в капіталі для створення нового підприємства, тому що розрахунок потреби в активах створюваного підприємства здійснюється в трьох варіантах (мінімально необхідна сума активів; необхідна сума активів, що забезпечує достатні розміри страхових запасів по окремих їх видах; максимально необхідна сума активів), він дозволяє диференціювати і загальну потребу в капіталі нового підприємства в межах від мінімальної до максимальної [27, с. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу (тобто на рівень економічної і фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) і в кінцевому рахунку формує співвідношення прибутковості і ризику в процесі розвитку підприємства [16, с. Таким чином, підприємство, що використовує тільки власні фінансові ресурси, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої конюнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал [35, с. Підприємство має право самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи з реального попиту, укладати будь-які угоди, які не заборонені законодавством України, угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями; на добровільних засадах вступати в договірні обєднання, створювати структурні підрозділи для здійснення господарської діяльності; одержувати кредити від будь-яких фінансово-кредитних установ на договірних засадах; реалізовувати товари, роботи, послуги за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, що передбачені чинним законодавством України та нормативними актами - за державними цінами; розпоряджатися майном, придбаним за рахунок доходів, отриманих від здійснення господарської діяльності; самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після здійснення розрахунків з бюджетом, кредиторами, працівниками; здійснювати інші види діяльності, що не суперечать установчим документам, прямо не заборонені законодавством та сприяють вирішенню поставлених статутних завдань. Підприємство ТОВ «ОВІС» самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, роботи та послуги, необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку.Загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства на практиці повязують із фінансовою кризою, під якою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини. Програма антикризового управління підприємством включає сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур. Обєктом дослідження вибрано підприємство ТОВ «ОВІС». Отже, проаналізувавши фінансово-економічні показники діяльності ТОВ «ОВІС» за 2010-2012 роки можемо зробити висновок, що на підприємстві у 2012 році порівняно з 2010 та 2011 роками відбулося збільшення основних та оборотних засобів, обсягу виробництва та реалізації продукції, поліпшення фінансових результатів.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи діагностики фінансової кризи та загрози банкрутства

1.1 Методи діагностики фінансової кризи та загрози банкрутства

1.2 Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?