Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Розробка і апробування комплексної спеціальної методичної процедури вивчення агресивної поведінки засуджених. Причини формування схильності особистості до агресивного реагування. Психологічні особливості їх динаміки. Гендерні відмінності проявів агресії.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИРобота виконана на кафедрі юридичної психології Національної академії внутрішніх справ України. Науковий керівник: Синьов Віктор Миколайович - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, Заслужений юрист України, Київський інститут внутрішніх справ (м. Київ) при Національній академії внутрішніх справ, завідувач кафедрою правової та соціальної педагогіки. Офіційні опоненти: Максименко Сергій Дмитрович - доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України, Інститут психології ім. Захист відбудеться 22.06.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м.Агресивна поведінка засуджених виступає своєрідним індикатором ефективності роботи всієї системи правоохоронних органів і органів виконання покарань (В.О. Західними науковцями створено низку теорій агресивної поведінки: група інстинктивних теорій (Z. Із багатьох існуючих визначень агресій ми будемо орієнтуватися на запропоноване О.М.Морозовим (1998) у створеній ним міждисциплінарній класифікації агресії: агресія - це все те, що створює загрозу, може мати наслідком напад, моральні, фізичні або матеріальні збитки. Агресивність є властивістю особистості, що проявляється у готовності до агресивних дій стосовно іншої людини; агресивний поведінковий акт - результат біологічних (генотип, метаболізм, церебротип), психодинамічних, індивідуально-психологічних і соціально-психологічних властивостей особистості (Т.Н. Отже, враховуючи розповсюдженість проявів агресивної поведінки засуджених у місцях позбавлення волі, значну соціальну небезпеку цього явища, його негативний вплив на процес ресоціалізації та збереження психічного здоровя особистості, проблема розкриття причин, динаміки і способів реалізації агресивності у засуджених за допомогою нових більш ефективних методик вивчення агресії зберігає свою теоретичну і практичну актуальність для юридичної, зокрема для пенітенціарної, психології.Вивчення літературних джерел показує, що в останні десятиріччя зацікавленість науковців у дослідженні проблеми агресії помітно зростає (Р. Не проведено комплексних досліджень, в результаті чого у підходах авторів до побудови пояснюючих моделей домінує категоричність та однобічність; неврахування поліетіологічних детермінант агресивної поведінки робить такі моделі недосконалими і малоефективними для використання на практиці, зокрема, в установах виконання покарань (Ю.М. Серед характерних рис засуджених, котрі є доволі часто учасниками конфліктних ситуацій, в першу чергу називається підвищена емоційна збудливість, яка проявляється в агресивності, нестриманості, бажанні помститись, неврівноваженості характеру, психопатичних рисах поведінки (А.Г. З огляду на те, що традиційні методики дослідження агресивності серед контингенту засуджених є малоефективними, нами була створена спеціальна комплексна процедура вивчення агресивної поведінки. Паспортна частина містить формальні дані про засудженого та складається з таких питань: дата обстеження, прізвище, імя та по батькові, стать, вік і рік народження, національність, місце народження, освіта, спеціальність, останнє місце роботи, ставлення до релігії, сімейний статус, діти (стать, вік), кількість судимостей, статті, за якими обстежуваний відбував покарання у минулому та статті, за якими відбуває покарання на момент обстеження, термін відбування покарання, стаття про примусове лікування, номер установи, вид режиму, номер загону.Розроблена авторська комплексна методика “Карта-опитувальник вивчення агресивної поведінки засуджених” дозволяє ефективно вивчати психологічні причини, динаміку та властиві засудженим способи реалізації агресії.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?