Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами ЄС - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Аналіз сучасного стану та основних тенденцій інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу. Перспективи двостороннього співробітництва у цій сфері та шляхи зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків України із країнами Європейського Союзу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONSTo increase trade and investment cooperation between Ukraine and the EU our government should: harmonized standardization system of Ukraine; increase the share of high-tech products in exports; to diversify export-import markets; to improve trade structure; introducing new forms of trade relations, including industrial cooperation, cooperation on a reimbursable basis and so on. Євроінтеграція є головним та цію спричинили такі фактори: неефективна структура ек-незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, а спортно-імпортних операцій; значна частка нелегальних розвиток економічної співпраці із країнами ЄС - важливим торговельних операцій; асиметрія режимів сертифікації і чинником економічного розростання країни, оскільки стандартизації товарів; недостатньо відпрацьовані форми Європейський Союз - це один із найбільших торгових банківських гарантій; нестабільність української законо-ринків світу, що забезпечує високу якість і рівень життя давчої бази; відсутність сприятливих умов для інвестуван-населення країн-членів. Відтак товарна структура торгівлі ЄС з Україною чення основних тенденцій інвестиційної співпраці України наразі відповідає структурі торгівлі ЄС із країнами, що із країнами Європейського Союзу та вироблення рекомен-розвиваються. дацій щодо зміцнення зовнішньоекономічних звязків Ук-Інвестиції приносять в економіку не лише фінансові ре-раїни із країнами ЄС. сурси, а й міжнародний досвід корпоративного управ-Аналіз останніх досліджень і публікацій. На під-шорним статусом, а також до РФ, Латвії та Польщі. приємствах промисловості зосереджено $15 238,6 млн. Обсяг інвестицій з України в економіці країн ЄС на (30,9%), у т.ч. переробної галузі - $13 056,8 млн. і добувної 01.01.2012 р. складав $6517,5 млн., або 94,5% загального - $1492,4 млн. У структурі переробної промисловості обсягу інвестицій з України - $6523,9 млн. Найбільше ін-найбільше ПІІ припадає на металургійне виробництво та вестицій на 31.01.2012 р. спрямовано до Кіпру - $6342,1 виробництво готових металевих виробів - $6084,2 млн., млн. (97,3% загального обсягу інвестицій у країни ЄС). виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових ви-Левова частка українських інвестицій до Кіпру здійсне-робів - $2065,7 млн., хімічну та нафтохімічну промис-на резидентами, що зареєстровані за видом економічної ловість - $1375,8 млн., машинобудування - $1226,0 млн., діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжи-виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - ніринг та надання послуг підприємцям», до Латвії - устано-$893,0 млн. В організації, що здійснюють операції з нерухо-вами фінансової діяльності, до Польщі - підприємствами мим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та пред-підприємцям, вкладено $5721,5 млн. (11,6%), у підпри-метів особистого вжитку (табл.). ємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - $5193,5 млн. (10,5%) [3, с. У фінансових установах акумульовано 33,1% прямих інвестицій із країн ЄС, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 11,0%, у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - 9,3%.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?