Пріоритети та інструментарій державної політики зайнятості населення в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Методологічні засади державної політики зайнятості населення. Аналіз стану та особливості державної політики зайнятості населення в Україні. Напрями вдосконалення державної політики зайнятості населення та пропозиції щодо підвищення якості робочої сили.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІРобота виконана в Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Дацій Олександр Іванович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування. Латинін Микола Анатолійович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної політики; Захист відбудеться 6 жовтня 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.129.01 в Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України за адресою: 01042, Київ, вул. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (01042, Київ, вул.Перехід до ринкової економіки, зростання ролі соціальної політики в розвитку суспільства вимагають подальшого уточнення напрямів та методичного обґрунтування шляхів регулювання зайнятості населення. Позитивні зрушення сучасного економічного процесу супроводжуються низкою негативних тенденцій на ринку праці, зокрема повязаних із структурним дисбалансом між попитом і пропозицією робочої сили, безробіттям, серед якого велика частина - приховане; низьким рівнем інноваційного розвитку. Зазначені проблеми потребують створення ефективного організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення в Україні. Необхідність удосконалення механізму регулювання зайнятості населення, а також проведення раціональної інноваційної політики в цій сфері зумовлює потребу в дослідженні інноваційних методів, які використовуються субєктами ринку праці на макро-і мікрорівнях. Проте, недостатньо дослідженими залишаються інноваційні процеси регулювання зайнятості населення; вимагає удосконалення механізм регулювання якісних параметрів зайнятості як чинник забезпечення інноваційного розвитку країни; потребують уточнення зміст і структура організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення, а також обґрунтування пріоритетних напрямів формування політики зайнятості в Україні в процесі інноваційного розвитку.Встановлено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки сутність зайнятості населення як обєкта державної політики визначається як система соціально-економічних відносин у суспільстві, які забезпечують можливості прикладання праці за допомогою купівлі-продажу робочої сили або іншим шляхом з метою отримання доходу й виконують функції, повязані з розширеним відтворенням робочої сили. Підвищення рівня зайнятості й високої ефективності використання робочої сили можна досягти лише за умови, що держава візьме на себе певні регулятивні функції з підготовки, розподілу й використання працездатного населення країни. Третій блок включає соціально-економічні функції: прогнозування ситуації на ринку праці (на основі аудиту ринку праці); планування розвитку людських ресурсів; розширення форм співробітництва з роботодавцями; підбір робітників для реалізації економічних проектів; реалізація активних програм зайнятості, в тому числі адресованих найменш захищеним категоріям (молоді, інвалідам, одиноким або багатодітним батькам); участь у розробці і реалізації політики зайнятості за тісного співробітництва з представниками роботодавців та найманих робітників. У другому розділі - “Аналіз стану та особливості державної політики зайнятості населення в Україні” - досліджено державну політику в сфері регулювання зайнятості населення, визначені інноваційні процеси в системі регулювання зайнятості населення, розглянуто регулювання якісних параметрів зайнятості як фактор забезпечення інноваційного розвитку. Дослідження інноваційних механізмів у державній політиці зайнятості населення показало, що найпомітніше інновації впроваджуються в організаційну ланку механізму регулювання ринку праці шляхом удосконалення діяльності організаційних структур, які здійснюють регулювання зайнятості населення, системи підготовки і перепідготовки кадрів, форм організації виробництва та праці, структури управління наукою і виробництвом.У дисертації наведено вирішення наукового завдання, що полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні концептуальних засад формування ефективної державної політики зайнятості населення та розробці методичних і практичних рекомендації щодо її вдосконалення в умовах переходу до інноваційного розвитку економіки України.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?