Пріоритети структурної трансформації підприємств хлібопекарської промисловості (на прикладі Одеської області) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 207
Теоретичні положення щодо змісту і сутності структурних трансформацій на рівні підприємства. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на результати діяльності хлібопекарських підприємств, визначення пріоритетів їх структурної трансформації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО - ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствамиНауковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НАН України Буркинський Борис Володимирович, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, директор. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ковальов Анатолій Іванович, Одеський державний економічний університет, проректор з наукової роботи кандидат економічних наук, доцент Басюркіна Наталія Йосипівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, докторант. Захист відбудеться «27» жовтня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м.Особливо гостро проблеми структурних трансформацій стосуються тих галузей і підприємств, які зайняті у виробництві продукції першої необхідності, попит на яку формується і змінюється щодоби. Саме пріоритетні перетворення на хлібопекарських підприємствах мають створити стійкий фундамент функціонування та динамічного розвитку однієї з найважливіших соціально-орієнтованих галузей харчової промисловості. Потребують подальшого вивчення питання визначення понятійного апарату процесів реструктуризації підприємств та відповідної їх систематизації, спрямованої на визначення пріоритетів подальшої діяльності; територіального розміщення та організації хлібопекарських виробництв; створення раціональної асортиментної політики, спрямованої на задоволення потреб споживачів з одного боку та бажань виробників - з іншого; погодженості пріоритетів державної політики в сфері харчової промисловості з домінантами перетворень на рівні підприємств. Дисертація виконана відповідно до тематичного плану держбюджетної науково-дослідної тематики Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: «Удосконалення механізмів регулювання товарних ринків» (№ державної реєстрації 0109U006350) - безпосередня участь автора полягає у розробці алгоритму визначення пріоритетів реструктуризації хлібопекарських підприємств, одним із блоків якого є запропонована автором методика діагностики стану реструктуризаційних процесів на підприємстві, та науково-дослідної роботи Одеської національної академії харчових технологій «Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах глобалізаційних процесів в економіці України» (№ державної реєстрації 0109U000770) - особиста участь автора полягає в дослідженні впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на динаміку обсягів виробництва хлібопекарських підприємств. У роботі використано статистичний підхід - при дослідженні теоретичних аспектів структурних трансформацій на рівні підприємства; логічний - для уточнення поняття «реструктуризація підприємства» та визначення класифікаційної групи реструктуризаційних процесів; порівняльний - при дослідженні сучасних методичних підходів до економічної діагностики підприємств; економіко-математичного моделювання - для побудови багатофакторної лінійної моделі щодо визначення впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність хлібопекарських підприємств та однофакторної лінійної моделі для оцінки впливу структурної активності асортименту на прибутковість хлібопекарських підприємств; порівняльного та структурного аналізу - при оцінці структурних змін в активах і пасивах, фінансових результатах, асортименті продукції хлібопекарських підприємств; аналітично-прогностичний - при формуванні механізму визначення пріоритетів реструктуризації хлібопекарських підприємств.У першому розділі “Теоретико-методичні аспекти структурних трансформацій в хлібопекарській промисловості” розглянуто основні підходи до визначення процесу структурних трансформацій на рівні підприємства; проведена узагальнююча характеристика класифікаційних груп реструктуризаційних процесів; встановлені додаткові характеристики процесу реструктуризації підприємств та запропонована класифікаційна група реструктуризаційних процесів за ступенем пріоритетності впроваджуваних заходів; встановлені найбільш впливові на процеси формування пріоритетів реструктуризації підприємств фактори зовнішнього та внутрішнього середоваща; проведено критичний огляд методичних підходів до оцінки поточного стану підприємства, запропонована авторська методика оцінки стану реструктуризаційних процесів підприємства, яка дозволяє встановити узагальнюючи пріоритетні напрямки його розвитку. Встановлено, що поряд з поняттям трансформації підприємств існує широке коло понять, які відображають схожі процеси перетворень: «реформування», «реструктуризація», «реорганізація» та «реінжиніринг». Доведено підпорядкованість та супідрядність даних процесів таким чином: на державному рівні відбуваються процеси «реформування», які спонукають підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища шляхом проведення «реструктуризації».

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?