Пріоритети ефективної підприємницької діяльності в агроформуваннях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Методичні підходи до визначення пріоритетів ефективної підприємницької діяльності. Роль держави у забезпеченні пріоритетного розвитку аграрного виробництва. Механізм реалізації економічних пріоритетів підприємницької діяльності фермерських господарств.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукПерехід України до ринкових відносин вимагає розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних і правових відносин в аграрній сфері, свободу підприємництва та конкуренції. Таке розуміння суті проблеми дає змогу пояснити важливу особливість розвитку сучасної аграрної економіки - дедалі зростаючу необхідність визначення пріоритетів ефективної підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. Дослідження проводилося у відповідності з науково-дослідною тематикою кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Навчально-наукового інституту бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України за темою: "Економічна стратегія АПК України: трансформація пріоритетів і механізмів їх реалізації" (номер державної реєстрації 0106U007369). У процесі дослідження використовувалися методи: монографічний - при зборі, обробці та систематизації наукової й економічної інформації з досліджуваної проблеми; теоретичного узагальнення - у процесі розкриття сутності підприємницької діяльності; спостереження, порівняльних переваг, економічного аналізу, економіко-статистичний із застосуванням аналітичних групувань - при оцінюванні сучасного стану та тенденцій розвитку підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств; абстрактно-логічний - для теоретичного узагальнення і формування висновків; аналізу та синтезу - при поєднанні складових економічних явищ в єдиному процесі; розрахунково-конструктивний, графічний і табличний - для побудови таблиць, графіків і діаграм; порівняльний - зіставлення економічних показників у динаміці та по організаційно-правових формах господарювання; економіко-математичного моделювання - для прогнозування результативної підприємницької діяльності та при розробці моделі оптимізації виробничих процесів у сільськогосподарських підприємств. удосконалено: методологічні підходи до визначення пріоритетів ефективної підприємницької діяльності в умовах нестабільного ринку, які на відміну від діючих враховують варіативні інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням фінансово-кредитного забезпечення підприємств, що дає можливість приймати оптимальні управлінські рішення в реальних умовах (С.В аграрному секторі метою організації підприємницької діяльності є забезпечення узгодженості щодо впливу природних факторів законів розвитку суспільства і взаємодії працівників, які беруть участь у виробництві. Підприємництво - це певна система функціонування підприємства, основу якої становлять демократичні форми його економічної діяльності, забезпечення для нього права ініціативи у виборі сфер, форм і методів господарювання, економічної, організаційної та технічної творчості і новаторства. В дослідженні сформовано пріоритети ефективної підприємницької діяльності у виробництві сільськогосподарської продукції за допомогою економіко-математичних моделей для визначення оптимальної структури посівних площ основних сільськогосподарських культур, спеціалізації і поєднання галузей в сільськогосподарських підприємствах. Найбільше посівних площ у 2008 р. припадало на виробничі кооперативи, в середньому на одне господарство - 1057 га, на одне господарське товариство - 701,8 га, на приватне підприємство - 397 га і найменше посівних площ було зосереджено у державних підприємствах (у середньому на 1 підприємство - 265 га). При плануванні прибутку від операційної діяльності важливим є визначення точки беззбитковості, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого надходження від реалізації продукції дорівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї продукції.1.Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств для забезпечення продовольчої безпеки України в сучасних умовах неможливе без докорінного удосконалення пріоритетних галузей, які формують економічну політику державного впливу на довготривалий період. Водночас має місце деформація структури виробництва, більшість валової продукції сільського господарства області виробляється в господарствах населення, які неспроможні формувати необхідні товарні партії високонкурентної продукції відповідно до потреб внутрішнього і особливо зовнішнього ринків. 4.У процесі досліджень запропоновано методику формування пріоритетів підприємницької діяльності на ринку сільськогосподарської продукції, яка враховує прибутковість та витрати на виробництво продукції, що дає можливість розробляти варіативні ситуації розвитку агроформувань різних форм господарювання та визначати оптимальні параметри виробничих процесів. 5.

План
1. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?