Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень - Автореферат

бесплатно 0
4.5 118
Бюджетна політика як складова система фінансового регулювання розвитку країни. Аналіз досвіду формування і реалізації бюджетної політики у країнах з розвинутою та перехідною економікою. Пріоритети бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов Ігор Якович, Науково-дослідний фінансовий інститут Київського національного торговельно-економічного університету, директор Інституту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Федосов Віктор Михайлович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри фінансів кандидат економічних наук, професор Булгакова Світлана Олексіївна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри фінансів Захист відбудеться 20 січня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м.Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни, визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки, соціальній сфері, рівень людського капіталу, конкурентноспроможність національної економіки. Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу та підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки. Важливим є визначення економічної сутності та напрямів бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку, запровадження дієвих бюджетних механізмів у системі інституційного середовища суспільства, підвищення результативності програмно-цільового методу планування видатків бюджету як складової державного регулювання економіки. На даному етапі економічних перетворень важливим є визначення напрямів та форм бюджетного регулювання, пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову перспективу виходячи з основних засад соціально-економічного розвитку країни, удосконалення державного регулювання у сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної та бюджетної системи в цілому. Дисертаційна робота виконана як складова науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України: «Методи державного регулювання формування та використання фінансових ресурсів держави» (номер державної реєстрації 0106U005970), «Фінансові важелі державної політики економічного зростання» (номер державної реєстрації 0108U007390); «Теоретичні основи формування бюджетної політики в системі регулювання соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації 0109U001968), автором надано відповідні матеріали та пропозиції щодо пріоритетів бюджетної політики, підвищення ефективності бюджетного регулювання в умовах економічних перетворень, внесення змін до Бюджетного кодексу України.У першому розділі «Теоретико-методологічні засади бюджетної політики» розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, розглянуто її роль в системі державного регулювання економіки, узагальнено зарубіжний досвід щодо формування та реалізації бюджетної політики та визначено можливості його використання в Україні. Основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні економічного зростання на засадах інституційного, інвестиційного розвитку та структурних перетворень, ефективного використання природно-ресурсного, людського потенціалу; створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку, у тому числі розбудова високотехнологічної, наукоємної інфраструктури промисловості, підтримка розробки та впровадження нанотехнологій; зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування; підвищення якості соціального захисту та рівня життя населення. На основі дослідження теоретико-методологічних засад бюджетної політики розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, що полягає у використанні сукупності інституційних механізмів бюджетного простору з врахуванням ступеню динамічної збалансованості фінансових, економічних, соціальних взаємовідносин суспільного середовища. Бюджет є важливим елементом системи фінансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного зростання, бюджетна політика має будуватися на основі науково обґрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соціально-економічного розвитку країни та регіонів.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?